Zakup poslovnog prostora u vlasništvu države

2022-04-12T14:11:53+00:00

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu države ⇒ Zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske je reguliran Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN broj: 125/2011, 64/2015, i 112/2018). Ugovor o zakupu Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu, koji mora biti sastavljen u pisanom obliku, a kada ga kao zakupodavac sklapa Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora biti i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Ovaj ugovor Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu [...]

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu države2022-04-12T14:11:53+00:00

Ugovor o djelu

2022-04-12T13:05:51+00:00

Ugovor o djelu ⇒ Što je ugovor o djelu? Pojam, sadržaj i drugi bitni elementi ugovora o djelu uređeni su u člancima 590. do 619. Zakona o obveznim odnosima. Tim zakonom ugovor o djelu je definiran kao ugovor kojim se izvođač djela obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje nekog fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje za to platiti mu naknadu. Naručitelj posla ima pravo nadzora nad obavljanjem posla od strane izvođača i može mu davati upute kad to odgovara naravi posla, a izvođač mu je to dužan omogućiti. Obveza [...]

Ugovor o djelu2022-04-12T13:05:51+00:00

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova

2022-04-13T10:13:18+00:00

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova ⇒ Prijava gradilišta Prema odredbi članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom, a gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača je prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu obvezan prijaviti investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode građevinski radovi najkasnije jedan [...]

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova2022-04-13T10:13:18+00:00

Radni odnos umirovljenika

2022-04-13T10:13:51+00:00

Radni odnos umirovljenika ⇒ Radni odnos umirovljenika Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom. Kod zasnivanja radnog odnosa sa umirovljenikom postavlja se pitanje mogućnosti rada temeljem ugovora o radu i primanja plaće za obavljeni rad te zadržavanje prava na istovremenu isplatu mirovine. Zadržavanje prava na isplatu mirovine i radni odnos U pravilu, na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine koji se zaposli, ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Od ovog zakonskog pravila postoje sljedeće iznimke kada se umirovljeniku u radnom [...]

Radni odnos umirovljenika2022-04-13T10:13:51+00:00

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja

2022-04-13T10:14:18+00:00

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja ⇒ Stečajni postupak Samim otvaranjem stečajnoga postupka ugovori o radu koje su poslodavci sklopili s radnikom ne prestaju, ali je otvaranje stečajnoga postupka poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Stečajnim zakonom je propisano da nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni upravitelj u ime dužnika poslodavca i radnik mogu otkazati ugovor o radu, bez obzira na ugovoreno trajanje ugovora i bez obzira na zakonske ili ugovorene odredbe o zaštiti radnika. Otkazni rok iznosi mjesec dana, ako Zakonom o radu (NN br.: 93/14, 127/17 i 98/19) nije određen kraći otkazni rok. Ako radnik [...]

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja2022-04-13T10:14:18+00:00

Minuli rad

2022-04-12T13:06:52+00:00

Minuli rad ⇒ Minuli rad Minuli rad je dodatak na osnovnu plaću radnika temeljem ukupnog radnog staža. Minuli rad nije propisan Zakonom radu. Pravo radnika na dodatak na plaću za minuli rad mora biti uređeno nekim drugim izvorom prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ili ugovorom o radu). U izvoru radnog prava kojim se utvrđuje pravo na dodatak na plaću za minuli rad, moralo bi biti precizirano na koji se radni staž odnosi pravo na minuli rad. Ako je pravo na dodatak na plaću za minuli rad utvrđeno pravilnikom o radu, u istom pravilniku bi moralo biti precizirano što se [...]

Minuli rad2022-04-12T13:06:52+00:00
Go to Top