Asignacija – ugovor o uputi ⇒


Asignacija

U praksi, posebno kod obračunskih plaćanja, često se susrećemo s pojmom „asignacija“.

Asignacija, ili uputa, je ugovor obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11– Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) u čl. 130. – 144.

Ovim ugovorom jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni nešto odre­đenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime.

Ovaj ugovor se često zamjenjuje ugovorom o ustupu potraživanja (cesijom), kod kojeg dolazi do promjene osobe vjerovnika u obveznom odnosima.

Asignacija – ugovor o uputi je i obračunsko plaćanje izrijekom navedeno u čl. 15. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 68/18), što implicira da je ovakav način obračunskog plaćanja zabranjen za dužnika u slučaju blokade njegovog računa.

Prihvat asignacije

Za razliku od ugovora o ustupu potraživanja, kod kojeg se dužnik samo obavještava o promjeni vjerovnika, kod ugovora o uputi (asignaciji), primatelj upute stječe pravo zahtijevati od upućenika ispunjenje tek kad mu upućenik izjavi da prihvaća uputu.

Kada je prihvat upute jedanput dan, on se ne može opozvati.

Prihvatom upute nastaje između primatelja upute i upućenika poseban obvezni odnos neovisan od odnosa između uputitelja i upućenika te odnosa između uputitelja i primatelja upute.

Onaj upućenik koji je prihvatio uputu, može prema primatelju upute isticati samo one prigovore koji:

  1. se tiču valjanosti prihvata,
  2. se temelje na sadržaju prihvata ili sadržaju same upute,
  3. su osobni prema primatelju upute.

Prenošenje asignacije

Primatelj može asignaciju prenijeti na drugog i prije prihvata od upućenika, a ovaj je može prenijeti dalje, osim kad iz same upute ili posebnih okolnosti proizlazi da je ona neprenosiva.

U slučaju da upućenik izjavio primatelju upute da prihvaća uputu, prihvat ima učinak prema svim osobama na koje bi uputa bila uzastopno prenesena.

Međutim, ako je upućenik izjavio pribavitelju, na kojeg je primatelj upute prenio uputu, da je prihvaća, on ne može pribavitelju isticati prigovore koje ima prema primatelju upute osobno.

Pravo primatelja upute da zahtijeva ispunjenje od upuće­nika zastarijeva za godinu dana. Ako za ispunjenje nije određen rok, zastara počinje teći kad upućenik prihvati uputu, a ako ju je on prihvatio prije nego što je dana primatelju upute, onda kad ovome bude dana.

Odnos između primatelja upute i uputitelja

ZOO-om je uređen odnos između primatelja upute i uputitelja kod ugovora o asignaciji (uputi).

Vjerovnik nije dužan pristati na uputu koju mu je učinio dužnik radi ispunjenja svoje obveze, ali je dužan o svom odbijanju odmah obavijestiti dužnika, inače će mu odgovarati za štetu.

Vjerovnik koji je pristao na uputu dužan je pozvati upu­će­nika da je ispuni.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U slučaju kada je vjerovnik pristao na uputu učinjenu od njegova dužnika radi ispunjenja obveze, ta obveza ne prestaje, ako nije drukčije ugovoreno, ni njegovim pristankom na uputu, ni prih­va­tom od strane upućenika, nego tek ispunjenjem od strane upućenika.

Vjerovnik koji je pristao na uputu učinjenu od njegova dužnika može zahtijevati od uputitelja da mu ispuni ono što mu duguje samo ako nije dobio ispunjenje od upućenika u vrijeme određeno u uputi.

Primatelj asignacije je dužan odmah obavijestiti uputitelja o činjenici da upućenik ne prihvati uputu, odbije njeno ispunjenje, ili izjavi unaprijed da je neće ispuniti, a u suprotnom mu mu odgovara za štetu.

Primatelj asignacije koji nije vjerovnik uputitelja i koji se ne želi koristiti uputom može od nje odustati, čak i ako je već izjavio da je prihvaća, ali je o tome dužan bez odgađanja obavijestiti uputitelja.

Uputitelj može i opozvati ovlaštenje koje je uputom dao primatelju upute, osim ako je uputu izdao radi ispunjenja nekoga svog duga prema njemu i uopće ako je uputu izdao u njegovu interesu.

Odnos uputitelja i upućenika

Čak i u slučaju kada je dužnik uputitelja, upućenik nije dužan prihvatiti uputu, osim ako se na to obvezao.

Međutim, kada je uputa izdana na temelju upućenikova duga uputitelju, upućenik je dužan ispuniti je do iznosa toga duga, ako mu to ni po čemu nije teže od ispunjenja obveze prema uputitelju.

Ispunjenjem upute izdane na temelju upućenikova duga uputitelju, upućenik se u istoj mjeri oslobađa svog duga prema uputitelju.

Opoziv ovlaštenja danog upućeniku

Uputitelj može opozvati ovlaštenje koje je uputom dao upućeniku, sve dok ovaj ne izjavi primatelju upute da prihvaća uputu ili je ne ispuni.

Uputitelj može opozvati uputu čak i kada je u uputi navedeno da je neopoziva te kad bi se opozivom vrijeđala neka njegova obveza prema primatelju upute.

Treba istaknuti kako otvaranje stečaja nad imovinom uputitelja povlači po samom zakonu opoziv upute, osim slučaja kad je upućenik prihvatio uputu prije otvaranja stečaja, a i kad u času prihvaćanja nije znao niti je morao znati za stečaj.


Primjer: Asignacija – ugovor o uputi 

____________ d.o.o. za poslovno savjetovanje, Dubrovnik, Šenoina 33, OIB __________, koje zastupa direktorica Helga Gahel (u nastavku teksta: Uputitelj)

 i

 ___________ d.o.o. za industriju, Bjelovar, Paromlinska 999, OIB ___________, koje zastupa direktor Hamzo Hamzić (u nastavku teksta: Upućenik)

 i

 ____________ d.o.o. za trgovinu, Osijek, Dravska avenija 345, OIB ___________, koje zastupa direktor Jakov Kovaj (u nastavku teksta: Primatelj upute)

zaključuju dana ___________ sljedeći

 UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1.

Uputitelj potražuje od Upućenika iznos od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća) kuna temeljem Ugovora o kupoprodaji od 23. rujna 2019.

 Članak 2.

Uputitelj duguje Primatelju upute iznos od 20.000,00 (slovima: dvadesettisuća) kuna za neisplaćenu zakupninu temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 12/19 od 11. listopada 2018.

 Članak 3.

Temeljem ovog Ugovora Uputitelj ovlašćuje Upućenika da za njegov račun plati Primatelju upute iznos od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća) do 30. studenog 2019.

 Ovim Ugovorom, nadalje, Uputitelj ovlašćuje Primatelja upute da u svoje ime primi ispunjenje Upućenika.

 Upućenik će uplatu iz stavka 1. Izvršiti Primatelju upute na njegov žiro-račun br. ________ koji se vodi kod Prve banke d.d. Zagreb.

 Članak 4.

 Potpisom ovog Ugovora, Upućenik izavljuje Primatelju upute da prihvaća uputu Uputitelja iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora.

 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da obveza Upućenika prema Uputitelju iz članka 1. ovog Ugovora prestaje danom isplate Upućenika prema Primatelju upute, po uputi iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora.

 Članak 5.

Potpisom ovog Ugovora Primatelj upute izjavljuje da pristaje na uputu Uputitelja iz članka 3. stavka 2. ovog Ugovora te poziva Upućenika da izvrši navedenu uputu.

Članak 6.

 Uputitelj i Primatelj upute suglasno utvrđuju kako će preostali dugovani iznos iz članka 2. ovog Ugovora od 10.000,00 (slovima: desettisuća) kuna, asignant/uputitelj podmiriti najkasnije do 20. prosinca 2019.

Članak 7.

 Sve sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u ___________.

 Članak 8.

 Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (slovima: šest) istovjetnih primjeraka od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka.

     

  Za Uputitelja:                              Za Upućenika:                                  Za Primatelja upute:

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.