About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 255 blog entries.

Sigurnost obrade osobnih podataka

2023-09-29T06:15:46+00:00

Sigurnost obrade osobnih podataka ⇒ Člankom 25. Opće uredbe o zaštiti podataka (Opća Uredba) uređena je tehnička i integrirana zaštita podataka. Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, voditelj obrade, i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće [...]

Sigurnost obrade osobnih podataka2023-09-29T06:15:46+00:00

Službeni put u inozemstvo

2023-11-16T08:45:10+00:00

Službeni put u inozemstvo ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o primjeni Zakona o radu, a u slučaju upućivanju radnika u inozemstvo i mogućem službenom putu. Službenim putovanjem smatra se ono putovanje koje traje kraće od četiri uzastopna tjedna, na koje poslodavac upućuje radnika radi obavljanja poslova radnog mjesta radnika sukladno djelatnosti poslodavca. Rad u inozemstvu U skladu sa člankom 18. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), poslodavac može, u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno vrijeme svog radnika uputiti na rad u inozemstvo radi obavljanja ugovorenih poslova. [...]

Službeni put u inozemstvo2023-11-16T08:45:10+00:00

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine

2023-11-19T14:06:55+00:00

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 84/23 objavljenja je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Plan) za razdoblje 2023. - 2028. godine je temeljni planski dokument gospodarenja otpadom za šestogodišnje plansko razdoblje, a njegovo donošenje je propisano člankom 109. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21). Osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje, 2021. - 2027. Provedbom ovoga Plana doprinijet će se smanjenju [...]

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine2023-11-19T14:06:55+00:00

Posebne uzance u ugostiteljstvu

2023-07-11T12:08:20+00:00

Posebne uzance u ugostiteljstvu ⇒ U Narodnim novinama broj 74/23 objavljenje su nove Posebne uzance u ugostiteljstvu, a koje se primjenjuju nakon 14. srpnja 2023. godine. Pružanje ugostiteljskih usluga Ovim se Posebnim uzancama u ugostiteljstvu utvrđuju poslovni običaji i osnovne smjernice za obavljanje poslova povezanih s pružanjem ugostiteljskih usluga, odnosno onih usluga koje su uređene propisima o ugostiteljskoj djelatnosti te propisima iz područja turizma. Uzance se primjenjuju na odnose iz ugovora o ugostiteljskim uslugama u gospodarstvu, osim ako između ugovornih strana nije drukčije uređeno ugovorom ili nije razvijena drukčija međusobna praksa ili su uzance izričito ili prešutno isključene. Uzancama su [...]

Posebne uzance u ugostiteljstvu2023-07-11T12:08:20+00:00

Novi Zakon o mirnom rješavanju sporova

2023-06-30T07:18:12+00:00

Novi Zakon o mirnom rješavanju sporova ⇒ U Narodnim novinama broj 67/23 objavljen je novi Zakon o mirnom rješavanju sporova, a koji je stupio na snagu 29. lipnja 2023. godine, osim odredbi čl. 7., 8., 9. (st. 3. i 4.), 10. (st. 3.) te 19. (st. 2.) koji stupaju na snagu početkom rada Centra za mirno rješavanje sporova (u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će rješenje o osnivanju Centra). Novim se Zakonom uređuje mirno rješavanje sporova u građanskim, trgovačkim, radnim, obiteljskim, upravnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke [...]

Novi Zakon o mirnom rješavanju sporova2023-06-30T07:18:12+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)

2023-11-09T09:33:43+00:00

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1) ⇒ Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor U Narodnim novinama broj 68/23 objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, a koji stupa na snagu sa 1. srpnjem ove godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine broj 32/15, 102/15 i 35/17). Sadržaj obračunskih isprava Novim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na [...]

Nove obračunske liste od 1. listopada (IP1, NP1, IO1, NO1)2023-11-09T09:33:43+00:00

Izmjene poreznih propisa u 2023.

2023-11-09T09:34:36+00:00

Izmjene poreznih propisa u 2023. ⇒ Vlada RH je 24. svibnja 2023. predstavila izmjene poreznih propisa u okviru brojnih poreznih oblika koje bi stupile na snagu od 2024. godine. Ključne se promjene odnose na uvođenje olakšice u obračunu doprinosa za 1. stup mirovinskog osiguranja, ukidanje prireza i autonomiju lokalnih jedinica (gradova i općina) u određivanju visine stopa poreza na dohodak, te povećanje osobnih odbitaka u sustavu poreza na dohodak. Osvrt Instituta za javne financije U novom broju Osvrta Instituta za javne financije Ivica Urban, Slavko Bezeredi i Vjekoslav Bratić analiziraju učinke mjera Vlade RH na porezno opterećenje hipotetskog zaposlenika. Razmatraju prednosti i [...]

Izmjene poreznih propisa u 2023.2023-11-09T09:34:36+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

2023-06-16T06:27:20+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika ⇒ U Narodnim novinama broj 55/23 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika sa stupanjem na snagu 01. lipnja 2023. godine. Zaštita zdravlja maloljetnika Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1). Nakon obavljenog zdravstvenog [...]

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika2023-06-16T06:27:20+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust

2023-11-23T16:00:10+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust ⇒ Neplaćeni dopust Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. Zakon ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika. Radni odnos za vrijeme neplaćenog dopusta Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već [...]

Pravo radnika na neplaćeni dopust2023-11-23T16:00:10+00:00

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka

2023-09-21T07:13:53+00:00

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka ⇒ Komunalni redari upravni postupak Prema članku 116. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke. Člankom 30. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) propisano je da se u postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari. Kako postupiti prilikom vođenja upravnog postupka Prilikom povrede odredbi Odluke o komunalnom redu, komunalni redar provodi upravni postupak i rješenjem naređuje osobi [...]

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka2023-09-21T07:13:53+00:00
Go to Top