About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 278 blog entries.

Rad putem digitalnih radnih platformi

2024-05-02T13:59:39+00:00

Rad putem digitalnih radnih platformi ⇒ Dana 01. siječnja 2024. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o radu koje reguliraju rad putem digitalnih radnih platformi, a isti dan stupili su na snagu i podzakonski propisi kojima je detaljnije razrađen način vođenja evidencije rada korištenjem digitalnih radnih platformi, a koja se vodi putem novog informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (sustav JEER). U sustavu Jedinstvene elektroničke evidencije rada pohranjuju se podaci o samozaposlenim osobama, radnicima i ostalim osobama koje rad obavljaju putem digitalnih radnih platformi. Digitalna radna platforma Digitalna radna platforma Zakonom o radu definirana je kao pravna osoba koja pruža [...]

Rad putem digitalnih radnih platformi2024-05-02T13:59:39+00:00

Izjava o fiskalnoj odgovornosti – obveznici i rokovi

2024-03-07T16:34:11+00:00

Izjava o fiskalnoj odgovornosti – obveznici i rokovi ⇒ Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18), a Izmjene i dopune Zakona objavljene su u Narodnim novinama broj 83/23. Zakonom je propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba [...]

Izjava o fiskalnoj odgovornosti – obveznici i rokovi2024-03-07T16:34:11+00:00

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa

2024-03-26T17:01:57+00:00

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa ⇒ Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (radnika i poslodavca) o bitnim sastojcima ugovora o radu. Između ostalih, to je podatak o bruto plaći, uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo, uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava, odnosno na neki zakon, drugi propis, kolektivni ugovor [...]

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa2024-03-26T17:01:57+00:00

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna

2024-05-22T07:46:38+00:00

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna ⇒ U Narodnim novinama broj 16/24 objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna. Na snazi je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo, a kojom su povećani iznosi dnevnica, odnosno novi iznosi neoporezivih inozemnih dnevnica i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu (za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna). Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Iznos dnevnica za pojedine države Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike [...]

Novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna2024-05-22T07:46:38+00:00

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. – obrazac ZPP-DOH

2024-03-15T09:34:25+00:00

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. - obrazac ZPP-DOH ⇒ Prenosimo obavijest Porezne uprave o dostavi obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu. Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2023. godinu, mogu do 29. veljače 2024. putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). Obrazac se dostavlja koristeći bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (token Internet bankarstva, mToken, certifikati, eOI, [...]

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2023. – obrazac ZPP-DOH2024-03-15T09:34:25+00:00

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

2024-05-02T14:02:03+00:00

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla ⇒ Pravo na odsutnost s posla novi je institut koji je rezultat usklađivanja s Direktivom (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, koje podrazumijeva pravo radnika na odsutnost s posla, jedan dan u kalendarskoj godini, u slučajevima kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna radnikova trenutačna nazočnost. To se razdoblje za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom smatra vremenom provedenim na radu. Mogućnost povoljnijeg uređenja toga prava, kako u smislu njegovog trajanja, [...]

Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla2024-05-02T14:02:03+00:00

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

2024-03-07T16:35:48+00:00

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ⇒ Pravilnik o proračunskim klasifikacijama objavljen je u Narodnim novinama br. 4/24, a stupa na snagu 18. siječnja 2024. godine. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija, a primjenjuje se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine. Primjena Pravilnika Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica, izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Proračunske klasifikacije [...]

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama2024-03-07T16:35:48+00:00

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice

2024-01-31T08:04:59+00:00

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice ⇒ Oporezivanje napojnice Obveznik fiskalizacije kod kojeg je ostvaren primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) primljen od strane trećih osoba, od 1. siječnja 2024. godine, uz račun dužan je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i podatak o tom primitku putem uspostavljene elektroničke veze. Od 1. siječnja 2024. godine drugim se dohotkom smatraju primici po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu primljeni od strane trećih osoba (napojnice) evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji iznad propisanog iznosa. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Obračun poreza [...]

(Ne)oporeziv primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice2024-01-31T08:04:59+00:00

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

2024-03-07T16:36:26+00:00

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ⇒ U Narodnim novinama br. 158/23 objavljen je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom plan (dalje u tekstu: Pravilnik), sa stupanjem na snagu 30. prosinca 2023. godine. Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisuje se primjena načela proračunskog računovodstva, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, sadržaj računa Računskog plana, temeljna pravila evidentiranja poslovnih događaja, popis imovine i obveza i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo. Najnovije [...]

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu2024-03-07T16:36:26+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi

2024-01-03T07:26:03+00:00

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi ⇒ U nastavku prenosimo obavijest Porezne uprave vezano za izvješćivanje o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD. Zbog primjene odredbama Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka USRH) prilagođen je Pravilnik o porezu na dohodak u dijelu izvješćivanja o isplatama primitaka na osnovu rada putem digitalnih radnih platformi u Obrascu JOPPD, odnosno dopunjeni su prilozi 1. i 3. Obrasca JOPPD. Prilog 1. Obrasca JOPPD, koji se odnosi na podnositelje izvješća, proširuje se za još jednu oznaku, oznaku [...]

Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi2024-01-03T07:26:03+00:00
Go to Top