Izrada internog akta o zaštiti podataka

2020-09-17T05:09:16+00:00

Izrada internog akta o zaštiti podataka ⇒ Jedna od obveza voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016.; u daljnjem tekstu: Opća uredba) jest i sastavljanje internih politika zaštite osobnih podataka. Ove interne politike, kako to proizlazi iz Opće uredbe, moraju biti dokumentirane, što znači kako moraju biti sastavljene u pisanom obliku. Opća uredba, inače, daje vrlo šture podatke o internim politikama zaštite osobnih [...]

Izrada internog akta o zaštiti podataka2020-09-17T05:09:16+00:00

Oblik punomoći kao ovlaštenje za zastupanje

2020-09-19T17:01:13+00:00

Oblik punomoći kao ovlaštenje za zastupanje ⇒ Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; dalje u tekstu: Zakon) propisana su pravila koja se odnose na davanje punomoći. Sklapanje ugovora putem punomoći U poslovnoj praksi često se događa da određene pravne radnje, uključujući i sklapanje ugovora, osoba koja je ovlaštena za zastupanje neke pravne osobe, ili poduzetnika, povjeri davanjem punomoći nekoj drugoj fizičkoj osobi. U ovom slučaju se ovlaštenje za sklapanje pravnog posla, uključujući i sklapanje ugovora, temelji na očitovanju volje osobe koja je inače ovlaštena za zastupanje, odnosno temelji se na punomoći. Ugovor kojeg je [...]

Oblik punomoći kao ovlaštenje za zastupanje2020-09-19T17:01:13+00:00

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta

2020-09-19T17:02:25+00:00

Nastavljaju se potpore za očuvanje radnih mjesta ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) i potpora za Mikropoduzetnike nastavlja se i u razdoblju od rujna do prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada na web stranici mjera-orm.hzz.hr.  Očuvanje radnih mjesta u određenim djelatnostima Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim Koronavirusom uključuje sve djelatnosti kao [...]

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta2020-09-19T17:02:25+00:00

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu

2020-09-24T10:08:47+00:00

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu ⇒Propisi o zaštiti osobnih podataka se u sustavu zaštite na radu primjenjuju podredno, a u slučaju da Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon) i drugim propisima u sustavu zaštite na radu posebno nisu uređena pitanja zaštite osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka izrijekom je spomenuta u samo nekoliko zakonskih odredbi, koje navodimo u nastavku.Poslodavci radi ispunjenja svojih zakonskih obveza u području zaštite na radu moraju prikupljati osobne podatke radnika ili ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a sukladno zakonskim propisima.Vođenje i čuvanje [...]

Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu2020-09-24T10:08:47+00:00

Rad radnika u nepunom radnom vremenu

2020-09-09T04:50:05+00:00

Rad radnika u nepunom radnom vremenu ⇒ Rad radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19, dalje: Zakon) ima određene razlike u odnosu na rad radnika u punom radnom vremenu. Nepuno radno vrijeme je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od četrdeset sati tjedno. Treba podsjetiti kako radnik koji radi kod više poslodavaca ukupno 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati [...]

Rad radnika u nepunom radnom vremenu2020-09-09T04:50:05+00:00

Mjere zdravstvene zaštite na radu

2020-09-24T10:10:28+00:00

Mjere zdravstvene zaštite na radu ⇒ Mjere zdravstvene zaštite, uključujući i mjere zdravstvene zaštite na radu uređene su, između ostalog i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18 i 125/19; u nastavku teksta: Zakon). Od mjera zdravstvene zaštite propisanih Zakonom, samo se jedan dio, posebno označen boldiranim italic tekstom u nastavku, odnosi na mjere zdravstvene zaštite na radu u užem smislu, koje provode poslodavci. Mjere zdravstvene zaštite sukladno Zakonu (čl. 21.) jesu: zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka; provođenje zdravstvenog odgoja, [...]

Mjere zdravstvene zaštite na radu2020-09-24T10:10:28+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani

2020-09-06T22:45:59+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani ⇒ Sukladno članku 224. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za vrijeme obavljanja dužnosti i prava državljana u obrani u skladu s posebnim propisom, radniku prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Iznimno, zaposleni pričuvnici za vrijeme odsutnosti s rada zbog vojne obveze ili služenja u ugovornoj pričuvi ostvaruju prava iz radnog odnosa kao da rade. Troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika poslodavcu na pisani zahtjev nadoknađuje ministarstvo nadležno za poslove obrane. U Zakonu o radu dana je posebna pozornost i radnicima za vrijeme obavljanja dužnosti i prava [...]

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani2020-09-06T22:45:59+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika

2020-09-06T22:47:33+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika ⇒ Maloljetnici su posebno zaštićeni kod prekovremenog rada. U članku 65. stavku 5. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Sukladno čl. 21. ZR-a, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Ovi su poslovi propisani posebnim Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, br. 89/15, 94/16 i 109/19). Osim toga, poslodavac ne smije prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te [...]

Zapošljavanje i rad maloljetnika2020-09-06T22:47:33+00:00

PR, mediji i društvene mreže

2020-09-06T22:49:03+00:00

PR, mediji i društvene mreže ⇒ Odnosi s javnošću upravljaju komunikacijom između tvrtke i javnosti. Tako je za dobar ugled tvrtke bitan javni imidž koji je ovisan od javnosti (kupaca, zaposlenika, klijenata, suradnika i drugih). U poslovanju se sve više važnosti pridaje imidžu i reputaciji, jer tvrtke, ustanove i organizacije žele biti pozitivno ocijenjene u javnosti, bilo od sadašnjih ili budućih zaposlenika, suradnika ili kupaca. Profesija odnosa s javnošću ima sve važniju ulogu u komunikacijskim aktivnostima tvrtke, ustanove, udruge ili organizacije. Brine se o tome na koji način tvrtka ili organizacija posluje, odnosno djeluje, kao i o uspostavljanju dobrih poslovnih [...]

PR, mediji i društvene mreže2020-09-06T22:49:03+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje

2020-09-06T22:50:02+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒ Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost. Zakonske definicije Nositelj poslovne tajne, prema spomenutom zakonu, je svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je zakonitim nadzorom poslovna tajna. Počinitelj povrede svaka je fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, uporabila ili otkrila poslovnu tajnu. Roba kojom je počinjena povreda jest roba čijim se dizajnom, obilježjima, funkcioniranjem, procesom proizvodnje ili [...]

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje2020-09-06T22:50:02+00:00