Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka ⇒


Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust, odnosno oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće u ukupnom trajanju od sedam radnih dana za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolešću ili smrću člana uže obitelji.

Zakonom o radu je dana mogućnost da radnik može imati pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, osim ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Pravo na plaćeni dopust

Radnik također ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada.

Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Prema članku 95. st. 3. Zakona o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

U ovom slučaju poslodavac može radniku dati nalog da sada ne radi i isplaćivati mu plaću u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca, što bi vrijedilo u slučaju kada radnik ne obavlja posao od kuće i iskoristio je pravo na godišnji odmor.

Plaćeni dopust se smatra vremenom provedenim na radu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Neplaćeni dopust radnika

Za neplaćeni dopust mora postojati dogovor, odnosno pisani sporazum radnika i poslodavca.

Poslodavac ne može samoinicijativno poslati radnika na neplaćeni dopust.

Prema članku 87. Zakona o radu, poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust, a za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nakon što odobri zahtjev radnika za neplaćenim dopustom, poslodavac donosi pisanu odluku kojom utvrđuje početak i završetak trajanja neplaćenog dopusta te utvrđuje obvezu vraćanja na rad istekom trajanja neplaćenog dopusta.

Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta prava i obveze radnika iz radnog odnosa miruju. Poslodavac u svojoj odluci o neplaćenom dopustu može odlučiti da će radniku za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta plaćati doprinose na minimalnu osnovicu za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. U slučaju da poslodavac odjavi radnika s mirovinskog osiguranja, tada poslodavac nema obvezu plaćanja doprinosa.


Primjer: zahtjev radnika za odobrenje neplaćenog dopusta

Radnik bi trebao poslodavcu uputiti pisani zahtjev za odobrenje neplaćenog dopusta. U nastavku navodimo primjer:

Predmet: molba za odobrenje neplaćenog dopusta

Poštovana gospođo/gospodine,

Molim Vas da mi odobrite neplaćeni dopust u razdoblju od __________ 2020. godine do ____________ 2020. godine, u ukupnom trajanju od ___ dana.

Unaprijed zahvaljujem,

S poštovanjem, radnik

Za vrijeme neplaćenog dopusta nema prekida radnog odnosa, nego radni odnos miruje. To znači da nije moguće da radnik zasnuje radni odnos u nekoj drugoj tvrtki.


Primjer: Odluka poslodavca o korištenju plaćenog dopusta

Na temelju članka 86. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), te Pravilnika o radu,  __________________ (naziv poslodavca) iz ________________ (sjedište), OIB:_________________, zastupan po____________________ (ime ovlaštene osobe), (dalje u tekstu: Poslodavac), dana _____________. godine, donio je

ODLUKU O PLAĆENOM DOPUSTU

  1. Radniku _______________ (ime i prezime) iz _________________ (adresa), OIB: ________________, odobrava se plaćeni dopust u trajanju od ________ (broj dana), počevši od ___________ (početak korištenja).
  1. Radnik se je dužan vratiti na posao dana _________.
  1. Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta radnik ima pravo na naknadu plaće kao da je radio.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Radnik _______________ (ime i prezime) iz _________________ (adresa), OIB: ________________ podnio je dana ______ Zahtjev u kojem traži oslobođenje od obveze rada zbog sklapanja braka.

Nakon razmatranja navedenog Zahtjeva, a imajući u vidu odredbe Zakona o radu kao i Pravilnika o radu o broju dana plaćenog dopusta, odlučeno je kao u izreci Odluke.

U ___________ (mjesto), _________ (datum)

Za poslodavca ______________________


Primjer: Odluka poslodavca o korištenju neplaćenog dopusta

Sukladno članku 87. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19),

     (naziv poslodavca, sjedište, OIB)           , zastupano po ________________ (ime ovlaštene osobe)

(dalje u tekstu: Poslodavac) donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU NEPLAĆENOG DOPUSTA

  1. Poslodavac odobrava Radniku (ime i prezime)             (dalje u tekstu: Radnik) korištenje  neplaćenog dopusta.
  1. Radnik će neplaćeni dopust iz točke 1. ove Odluke koristiti u razdoblju od ______ 2020. godine do ______ 2020. godine, u ukupnom trajanju od ___ radnih dana.
  1. Radnik se vraća na rad kod Poslodavca dana ______ 2020. godine.
  1. Za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta iz ove Odluke Radniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

Obrazloženje

Poslodavcu je od strane Radnika dana ____ 2020. godine podnesen pisani zahtjev za odobrenje neplaćenog dopusta u razdoblju od ______ 2020. godine do ______ 2020. godine, u ukupnom trajanju od ___ radna dana. Poslodavac je nakon proučavanja Radnikovog zahtjeva, temeljem članka 87. Zakona o radu odlučio kao u izreci ove Odluke.

U ____________, dana ____________.

Za poslodavca ______________________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.