Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa ⇒


Dostava odluka

Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ili pravilnikom o radu.

S druge strane, iz navedenog proizlazi kako ZR-om nije predviđena mogućnost uređenja dostave odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa u ugovoru o radu. 

Uređenje dostave u pravilniku o radu

Pravilnikom o radu uređuju se plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Iz navedenog proizlazi kako uređenje dostave odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa nije obvezan sadržaj pravilnika o radu.

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju navedena pitanja, a poslodavac koji zapošljava manje od dvadeset radnika može ako želi donijeti i objaviti pravilnik o radu. 


Primjer – uređenje dostave odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa u pravilniku o radu

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

Čl. __

Odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa uručuju se radniku neposredno na ruke u prostorijama Društva uz naznaku datuma uručenja i potpis radnika, kojim potvrđuje da je primio pisanu odluku.

U slučaju da se dostava ne može izvršiti na način iz stavka 1. ovog članka, dostava se vrši poštom, preporučeno s povratnicom na adresu prebivališta, ili boravišta radnika koja je s njegove strane dostavljena poslodavcu.

Ako se dostava ne može izvršiti na način iz stavka 2. ovog članka, odluka će se staviti na oglasnu ploču Poslodavca uz naznaku datuma, te će se smatrati da je istekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostavljena radniku.


Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa primjenom odredbi ZPP-a

Sukladno čl. 133.b ZPP-a, u parničnom postupku tuženik i tužitelj mogu sklopiti pisani sporazum o dostavi, temeljem kojeg bi se dostava u sporovima na koje se sporazum odnosi obavljala na određenoj adresi u RH, ili preko određene osobe u RH.

U tom bi se slučaju smatralo da je dostava tuženiku obavljena kada je pismeno dostavljeno osobi naznačenoj u sporazumu.

ZPP-om je nadalje predviđeno kako će sud, u slučaju da se dostava na ovaj način nije mogla obaviti, odrediti da se daljnje dostave tuženiku obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda.

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa primjenom odredbi ZPP-a.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U tom slučaju smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda.

Ovaj se sporazum, sukladno odredbama ZPP-a, može sklopiti u vezi određenog spora koji je već nastao, ili budućih sporova koji mogu nastati iz određenoga pravnog odnosa.

ZPP-om se nadalje predviđa kako je, u slučaju da je tuženik fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost, ovaj sporazum valjan samo ako je na njemu potpis tuženika javno ovjeren.

Postavlja se pitanje može li se ova odredba ZPP-a primijeniti i u radnim odnosima?

U slučaju da se opredijelimo za mogućnost ovakvog načina uređenja dostave u radnim odnosima, to bi u praksi značilo kako bi stranke ugovora o radu, poslodavac i radnik, mogli zaključiti takav sporazum o dostavi odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, s time da bi prilikom sklapanja takvog sporazuma (ugovora) morali odrediti adresu na koju će se dostavljati odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa, koja mora biti u RH. Pri tome bi, sukladno čl. 133.b st. 5. ZPP-a, potpis radnika morao biti javno ovjerovljen od strane javnog bilježnika.

Što se tiče sadržaja ovog sporazuma, poslodavac i radnik morali bi naznačiti na koju će im se adresu dostavljati odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

To ne mora biti njihova adresa prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta nego i neka druga adresa na koju bi se izvršavala dostava, npr. adresa javnog bilježnika, odnosno ugovorne strane bi se mogle sporazumjeti o dostavi putem javnog bilježnika.

Naime, sukladno odredbi čl. 133.b st. 1. ZPP-a, dostava se može izvršiti i putem određene osobe, što može biti i javni bilježnik.

Također, trebalo bi u sporazum unijeti odredbu o obvezi svake strane da drugoj strani dostavi obavijest o promjeni adrese.

Moguće bi bilo u sporazum i unijeti odredbu prema kojoj će se u slučaju nemogućnosti dostave na opisani način, dostava izvršiti objavom na oglasnoj ploči poslodavca, javnog bilježnika i sl.

Mišljenja smo kako je slijedom navedene odredbe ZPP-a, dostavu moguće na ovaj način urediti samo u posebnom sporazumu, a ne i u ugovoru o radu, makar je i ugovor o radu zapravo sporazum između dvije ugovorne strane, poslodavca i radnika. 

Dostava putem pošte

Sukladno čl. 133.c ZPP-a, u slučaju da se stranke s time suglase tijekom postupka, sud će odlučiti da one izravno upućuju jedna drugoj podneske i druga pismena, i to preporučeno preko pošte uz povratnicu.

Treba istaknuti kako dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa preporučenom poštom bez povratnice nije nezakonita.

Međutim, kako bi poslodavac znao što se dogodilo sa odlukom o pravima i obvezama iz radnog odnosa čija je dostava pokušana odnosno je li odluka dostavljena, ili je dostava možda odbijena, ili se radnik nije zatekao kod kuće, odnosno je li počeo teći otkazni rok, odnosno je li nastupila neka druga činjenica bitna za ostvarivanje prava iz radnih odnosa, svakako preporučamo poslodavcima uvijek dostavljanje odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa poštom preporučeno s povratnicom.

Odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa koje se osobno dostavljaju radniku

Sukladno ZPP-u, fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost u sporovima koji se ne tiču te djelatnosti, tužba, platni nalog, presuda i rješenje protiv kojeg je dopuštena posebna žalba te pravni lijek, dostavit će se osobno stranci odnosno njezinom zakonskom zastupniku odnosno opunomoćeniku.

Druga pismena dostavit će se osobno kada je to izričito predviđeno ZPP-om, ili kada sud smatra da je zbog priloženih isprava u izvorniku, ili zbog kojega drugog razloga potrebna veća opreznost.

Ako navedene odredbe ZPP-a primijenimo na radne odnose, to znači da se radniku osobno dostavljaju sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa protiv kojih je dopušteno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, odnosno praktično sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

To se sigurno odnosi i na sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa kod kojih neko pravo radnika ovisi o roku koji počinje teći od dana dostave tih odluka.

Dostava se obavlja radniku na adresu koju je dostavio poslodavcu, odnosno drugoj osobi i na adresi koja je naznačena u eventualno sklopljenom sporazumu o dostavi.

Slučaj kada se radnik ne zatekne na mjestu dostave

ZPP-om je predviđeno kako u slučaju da se osoba kojoj se pismeno mora osobno dostaviti ne za­tekne tamo gdje se dostava prema podacima iz tužbe, odnosno spisa ima obaviti, dostavljač će se obavijestiti kad bi i na kojem mjestu mogao tu osobu zateći i ostaviti joj kod jedne od osoba navedenih u čl. 141. st. 1.-3. ZPP-a pisanu obavijest da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu, odnosno na svome radnom mjestu.

U slučaju da i nakon toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se pismeno ima dostaviti, postupit će se sukladno odredbama čl. 141. ZPP-a, na koji način je dostava obavljena.

S aspekta primjene ovih odredbi u radnim odnosima to znači kako će se u slučaju da se radnik ne zatekne na mjestu gdje se dostava treba izvršiti, dostava obaviti predajom odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa nekome od njezinih poslovno sposobnih članova kućanstva, a koji je dužan primiti pismeno. 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.