Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka ⇒


Program edukacije o zaštiti osobnih podataka

Edukaciju o zaštiti osobnih podataka kod poslodavca provodi u prvom redu službenik za zaštitu podataka.

Naime, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba), između ostalog, predviđeno je kako službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka te poslove praćenja poštovanja Opće uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije.

U slučaju da službenik kod voditelja obrade nije imenovan, ovaj program može sastaviti i osoba ovlaštena za zastupanje voditelja obrade, ili osoba koju je ona ovlastila. Edukacija može obuhvatiti dva akta, program edukacije i zapisnik o pohađanju edukacije koji mogu poslužiti kao dokaz u slučaju kontrole nadzornog tijela.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer: Program edukacije zaposlenika o zaštiti podataka

Temeljem čl. 39. st. 1. t. a) i b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i čl. 21. Internih politika zaštite osobnih podataka, službenik za zaštitu podataka trgovačkog društva _________________, iz Varaždina, Veliki brijeg 11 (u daljnjem tekstu: Poslodavac), dana 25.11.2019. donosi sljedeći 

P R O G R A M

informiranja i edukacije radnika o njihovim obvezama

iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka za 2020. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom uređuje se redovito stručno osposobljavanje iz područja zaštite osobnih podataka za Poslodavca Udrugu kao voditelja obrade osobnih podataka i sve radnike Udruge koji obavljaju obradu osobnih podatka o njihovim obvezama iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) za 2020. godinu. 

Članak 2. 

Radnici koji će u 2020. godini kod Poslodavca obavljati zadaće u vezi obrade osobnih podataka jesu:

  • Tea Teić iz Varaždina, Nova cesta 3a, koja radi na poslovima ___________;
  • Sanja Sanjić iz Varaždina, Velika rijeka 1, koja radi na poslovima _____________. 

Članak 3. 

Stručno osposobljavanje i izobrazbu sukladno ovom Programu radnici Poslodavca iz članka 2. ovog Programa dužni su provesti najkasnije do 31. ožujka 2020. godine. 

Stručno osposobljavanje i izobrazba radnika Poslodavca iz članka 2. ovog Programa sastoji se od upoznavanja sa: 

  • odredbama Opće uredbe;
  • odredbama Zakona i podzakonskim propisima;
  • sudskom praksom Suda EU i sudova u Republici Hrvatskoj u vezi zaštite osobnih podataka;
  • mišljenjima i praksom Agencije za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 4. 

Stručno osposobljavanje i izobrazba radnika Poslodavca provest će se na jedan od sljedećih načina: 

  • kroz predavanja i seminare koje vrši odgovarajuća stručna organizacija u minimalnom trajanju od osam sati ili
  • internom edukacijom radnika sa propisima iz članka 3. ovog Programa i provjerom znanja od strane službenika za zaštitu podataka. 

O provjeri znanja i cjelinama s kojima su upoznati radnici iz članka 2. ovog Programa na internoj edukaciji sastavlja se zapisnik. 

Članak 5. 

Odbijanje pristupanja edukaciji sukladno ovom Programu predstavlja osobito tešku povredu obveze iz ugovora o radu radi koje se radnicima navedenim u članku 2. ovog Programa isti može izvanredno otkazati ugovor o radu. 

Članak 6. 

Ovaj Program osobno se dostavlja radnicima iz članka 2. ovog Programa i objavljuje na oglasnoj ploči Udruge. 

Članak 7. 

Ovaj Program stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Poslodavca. 

                                                            Službenik za zaštitu podataka

                                                           Jela Jelić 

                                                         ­­­­­­____­­­­____________­­­­_____

 Program je objavljen na oglasnoj ploči poslodavca dana 25.11.2019. godine.

Program je stupio na snagu dana 30.11.2019. godine.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.