Zaštita osobnih podataka u sustavu zaštite na radu ⇒


Propisi o zaštiti osobnih podataka se u sustavu zaštite na radu primjenjuju podredno, a u slučaju da Zakonom o zaštiti na radu (NN, br.: 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon) i drugim propisima u sustavu zaštite na radu posebno nisu uređena pitanja zaštite osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka izrijekom je spomenuta u samo nekoliko zakonskih odredbi, koje navodimo u nastavku.

Poslodavci radi ispunjenja svojih zakonskih obveza u području zaštite na radu moraju prikupljati osobne podatke radnika ili ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a sukladno zakonskim propisima.

Vođenje i čuvanje evidencija i isprava te davanje podataka i obavijesti

Odredbom čl. 61. Zakona predviđeno je između ostalog, kako je poslodavac obvezan provoditi davanje obavijesti i podataka na način da čuva privatnost radnika sukladno posebnom propisu o zaštiti osobnih podataka.

Dostupnost podataka s područja zaštite na radu

Podaci iz dokumenata s područja zaštite na radu mogu sadržavati i osobne podatke radnika i/ili ovlaštenih osoba za zaštitu na radu.

Zakonom je predviđeno (čl. 82. st. 10), kako su tijela državne uprave, tijela s javnim ovlastima te javne ustanove dužne na zahtjev tijela državne i javne uprave te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka s područja zaštite na radu, poštujući pri tome propise o zaštiti osobnih podataka.


Propisi o zaštiti osobnih podataka

U Republici Hrvatskoj na snazi su i primjenjuju se sljedeći propisi o zaštiti osobnih podataka:

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016.; u nastavku teksta: Opća uredba o zaštiti podataka);
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18).

Kako smo naveli, primjena ovih propisa u sustavu zaštite na radu je podredna, u slučaju da Zakon i drugi propisi iz područja zaštite na radu ne određuju nešto posebno u vezi zaštite podataka.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Postoji mogućnost i da propisi o zaštiti osobnih podataka upućuju na primjenu odredbi o zaštiti podatka iz propisa o zaštiti na radu.

Takav je slučaj u vezi s videonadzorom u čl. 30. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naime, ovom odredbom je predviđeno kako se obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene tim zakonom ispunjeni i uvjeti utvrđeni Zakonom i drugim propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su zaposlenici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.

Pri tome je naglašeno kako videonadzor radnih prostorija ne smije obuhvaćati prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

Pravna osnova prikupljanja osobnih podataka u sustavu zaštite na radu

Poslodavci radi ispunjenja svojih zakonskih obveza u području zaštite na radu moraju prikupljati osobne podatke radnika, ili ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu.

Poslodavci s prikupljenim osobnim podacima postupaju na način predviđen Zakonom, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka i/ili Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno propisima o zaštiti podataka, obrada (koja uključuje i prikupljanje) osobnih podataka je zakonita ako je utemeljena na barem jednoj od navedenih pravnih osnova:

 • voditelj obrade (poslodavac) je dobio privolu za obradu osobnih podataka u jednu, ili više posebnih svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka, ili u slučaju radnji koje prethode sklapanju ugovora;
 • obrada je potrebna radi ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade (poslodavca);
 • podaci se prikupljaju (obrađuju) radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge osobe;
 • podaci se obrađuju u okviru izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade, ili zbog javnog interesa;
 • osnova za obradu su legitimni interesi voditelja obrade, osim ako su interesi ispitanika jači.

S aspekta zaštite na radu, pravna osnova prikupljanja podataka od strane poslodavca kao voditelja obrade u pravilu će biti:

 • izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka, ili u slučaju radnji koje prethode sklapanju ugovora (npr. obavljanje poslova zaštite na radu od strane ovlaštenika);
 • obrada je potrebna radi ispunjenja pravnih obveza poslodavca (u pravilu kada se prikupljaju osobni podaci radnika).

Kada se radi o učešću ovlaštenika u organizaciji sustava i provedbi mjera zaštite na radu kod poslodavca, preporuča se poslodavcima da ove osobe potpišu i odgovarajuću izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuju na zaštitu i čuvanje osobnih podataka koje saznaju u obavljanju svojih poslova od trećih osoba.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.