Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒


Isplata dobiti

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu.

Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću.

Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit.

Dioničko društvo 

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, dioničko društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

 1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
 2. za unos u zakonske rezerve (5%, sve dok zakonske rezerve ne dosegnu minimalni iznos od 5% temeljnog kapitala),
 3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći,
 4. za unos u statutarne rezerve, ako ih društvo ima.

Uprava i nadzorni, odnosno izvršni direktori i upravni odbor mogu, nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, uporabiti iznos neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za navedene namjene, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne više od polovine tog iznosa.

Statutom ih se može ovlastiti da za to koriste više ili manje od polovine tog iznosa.

Statutom dana ovlast upravi i nadzornom, odnosno upravnom odboru da na spomenuti način raspolažu s više od polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon njene upotrebe za navedene namjene vrijedi samo dok ostale rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala dioničkog društva pa oni ne mogu u njih rasporediti iznos dijela neto dobiti ako spomenute rezerve prelaze visinu polovine tog kapitala ili bi se to dogodilo kada bi se u njih rasporedio dio neto dobiti tekuće godine.

Ako godišnja financijska izvješća utvrdi glavna skupština, može pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što je uporabljena za navedene namjene, rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od polovine preostale neto dobiti.

Odlukom o uporabi dobiti glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi i dodatni iznos.

Ako je statutom određeno da se dobit može uporabiti, osim za unos u druge rezerve iz dobiti i za podjelu dioničarima i za druge namjene (npr. za isplate zaposlenima, članovima uprave ili nadzornog, odnosno izvršnim direktorima i članovima upravnog odbora), glavna skupština može odlučiti da ju se uporabi i za te druge namjene.

Za raspored dobiti kod dioničkih društava relevantne su i odredbe čl. 221. – 222.a, čl. 349.-351., čl. 365. i druge odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Nakon što je dobit dioničkog društva raspodijeljena na opisani način, ako statutom nije određeno da se prenesena dobit ne dijeli dioničarima, pravo na podjelu preostale dobiti imaju dioničari.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Isplata dobiti dioničarima

Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini ili nisu uplaćeni za sve dionice u istome omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti u omjeru onoga što su uplatili.

Ulozi učinjeni tijekom poslovne godine uzimaju se u obzir prema vremenu koje je proteklo od uplate.

Međutim, statutom dioničkog društva se može odrediti i drugačiji način podjele dobiti.

Ako glavna skupština odlukom o upotrebi dobiti ne odredi dan kada dioničari stječu tražbine za isplatu dividende određene tom odlukom, koji ne smije biti kasniji od 30. dana nakon dana donošenja odluke, dioničari stječu prema društvu tražbine na isplatu dividende istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesena.

Stjecanjem od strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju se od dionica ostvarenjem prava iz kojih su nastale.

U odluci o isplati dividende može se odrediti dan dospijeća tih tražbina koji ne može biti po isteku roka od 30 dana od dana kada su ih dioničari stekli.

Ne odredi li glavna skupština dan dospijeća tražbina, one dospijevaju istekom 30. dana od dana kada su stečene.

Društvo s ograničenom odgovornošću 

Kod društva s ograničenom odgovornošću neto dobit se raspoređuje na sljedeći način:

 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo s ograničenom odgovornošću ima);
 2. za unos u rezerve za otkup vlastitih poslovnih udjela (ako ih je društvo s ograničenom odgovornošću steklo ili ih namjerava steći);
 3. za unos u rezerve određene društvenim ugovorom (ako su određene društvenim ugovorom);
 4. za unos u rezerve prema odluci skupštine/vlasnika (ako postoji odluka).

Za raspored dobiti društva s ograničenom odgovornošću, između ostalog, relevantne su i odredbe čl. 406.a – 407., čl. 428., čl. 441., čl. 459., čl. 465.b i druge odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Isplata dobiti članovima društva

Nakon što je dobit društva s ograničenom odgovornošću raspoređena na opisani način, članovi društva imaju pravo tražiti isplatu dobiti prethodne poslovne godine, kao i zadržane dobiti iz ranijih godina, umanjenu za gubitke iz prijašnjih godina u mjeri u kojoj to nije isključeno zakonom, društvenim ugovorom ili odlukom članova o upotrebi dobiti.

Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit.

Ako nema drugačije odredbe u društvenome ugovoru, dobit se članovima društva s ograničenom odgovornošću dijeli u omjeru njihovih uplaćenih uloga.

Međutim, ako je upravom ili nadzornome odboru u vrijeme između kraja poslovne godine i odluke članova društva o godišnjim financijskim izvješćima poznato da je imovinsko stanje društva zbog gubitaka ili smanjenja vrijednosti temeljnoga kapitala značajno i ne samo prolazno pogoršano, iz podjele se mora isključiti dobit koja proizlazi iz računa dobiti i gubitka u visini pretrpljenog smanjenja imovine i prenijeti na račun tekuće poslovne godine.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – isplata dobiti

Kod jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, neto dobit se raspoređuje na sljedeći način: 

 • za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina (ako ih društvo ima);
 • za unos u zakonske rezerve (unosi se 25% ostvarene dobiti nakon pokrića gubitka);
 • za unos u rezerve za otkup vlastitih poslovnih udjela (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći);
 • za unos u rezerve određene društvenim ugovorom (ako su određene društvenim ugovorom);
 • za unos u rezerve prema odluci skupštine/vlasnika (ako postoji odluka).

Nakon što je dobit jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću raspoređena na opisani način, članovi društva imaju pravo tražiti isplatu dobiti prethodne poslovne godine, kao i zadržane dobiti iz ranijih godina, umanjenu za gubitke iz prijašnjih godina u mjeri u kojoj to nije isključeno zakonom, društvenim ugovorom ili odlukom članova o upotrebi dobiti.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.