Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒


Istupanje iz društva

U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.).

Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD), istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću moguće je realizirati na dva načina: u postupku predviđenom u društvenom ugovoru, ili tužbom nadležnom trgovačkom sudu.

Ove zakonske odredbe odnose se i na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

U svakom slučaju, članu koji istupa iz društva pripada pravo na naknadu tržišne vrijednosti njegovog poslovnog udjela.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Istupanje člana temeljem društvenog ugovora

Ako je društvenim ugovorom određeno kako član može istupiti iz d.o.o., u društvenom ugovoru se moraju odrediti i uvjeti, postupak i posljedice istupanja iz d.o.o.

Ova mogućnost može u društvenom ugovoru biti predviđena za sve, ili samo za neke članove društva.

Za brisanje pravila o istupanju iz d.o.o. u društvenom ugovoru potrebna je 3/4 većina.

Kada je mogućnost istupanja iz d.o.o. u društvenom ugovoru predviđena samo za neke članove d.o.o., za tu većinu je potrebna suglasnost i tih članova d.o.o. za koje je u društvenom ugovoru ova mogućnost ustanovljena.


 Primjer: Izjava člana o istupanju iz društva

 

Ana Anić

Nova ulica 2

43000 Bjelovar

AAA d.o.o. za ugostiteljstvo

Uprava društva

Stara ulica 1

43000 Bjelovar

 

Predmet: izjava o istupanju člana društva

 

Poštovani,

 Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru br. Tt-111/01 od 21.10.2004. upisan sam u sudski registar istog suda kao član trgovačkog društva AAA d.o.o. za ugostiteljstvo, OIB: 11111111111, Stara ulica 1 iz Bjelovara (u daljnjem tekstu: Društvo). Također, u Knjizi poslovnih udjela Društva upisan sam kao njegov član pod rednim brojem 1, sa jednim poslovnim udjelom u visini od 10.000,00 (slovima: desettisuća) kuna, koji predstavlja 50 posto glasova u Društvu.

 Ovim putem, sukladno čl. 19. Društvenog ugovora i čl. 420. st. 1. ZTD dajem neopozivu izjavu o istupanju iz članstva u Društvu. Molim Društvo da mi sukladno čl. 421. st. 2. ZTD nadoknadi tržišnu vrijednost poslovnog udjela u iznosu od 12.000,00 (slovima: dvanaesttisuća) kuna, koji iznos mi je ponuđen od strane jednog članova Društva za stjecanje mojeg poslovnog udjela u Društvu, pisanom ponudom od 27. listopada 2019.

 Dokaz: preslik ponude za stjecanje poslovnog udjela od 26. listopada 2019. u prilogu

 Molim da mi navedeni iznos od 12.000,00 (slovima: dvanaesttisuća) kuna na ime naknade tržišne vrijednosti mojeg poslovnog udjela bude isplaćen najkasnije do 15. prosinca 2019. na žiro-račun broj HR234560004224445417, koji se vodi kod Druge komercijalne banke d.d. Bjelovar.

 S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              Ana Anić

                                                                                                                                             

____________

 

U Bjelovaru, 18.11.2019.

 Prilog:

  1. Preslik ponude za stjecanje poslovnog udjela od 26. listopada 2019. 

Ako društvenim ugovorom nije predviđena mogućnost istupanja člana iz društva, član društva može podnijeti tužbu za istupanje iz d.o.o.

Tužbeni zahtjev za istupanje člana iz d.o.o.

U slučaju kada istupanje člana iz d.o.o. nije predviđeno u društvenom ugovoru, ili se član d.o.o. tim pravom iz društvenog ugovora ne želi koristiti, može neovisno o odredbama društvenog ugovora zahtijevati istupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi.

Opravdani razlog za istupanje člana iz društva je npr. prouzročenje štete od strane ostalih članova društva, ili neki od organa društva, sprječavanje ostvarenja njegovih prava u društvu, nametanje nesrazmjernih obveza članu od strane organa društva i dr.

Član koji namjerava istupiti iz d.o.o. u tužbi mora navesti i iznos naknade za njegov poslovni udio te odrediti primjereni rok za njeno plaćanje.

Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, mora odrediti iznos naknade tržišne vrijednosti tužiteljeva poslovnog udjela i naložiti da mu je društvo isplati u roku određenom u presudi.

Posljedice istupanja člana iz d.o.o.

Osnovna posljedica istupanja člana iz d.o.o. je prestanak njegovog članstva u d.o.o.

Članstvo u društvu prestaje isplatom naknade članu koji je istupio iz d.o.o.

Pitanje isplate naknade može biti uređeno u društvenom ugovoru, ali i ne mora, jer proizlazi iz samog ZTD-a.

Treba istaknuti kako visina naknade za istupanje može u društvenom ugovoru biti određena i različito od tržišne.

Ako je ulog člana u društvo bio u stvarima, ili u pravima, on ima pravo da mu se uloženo vrati, ali ne prije nego što prođu tri mjeseca od istupanja, odnosno od isključenja iz društva.

Osim toga, u društvenom ugovoru bi trebalo biti definirano kome pripada poslovni udio člana koji je istupio iz društva, odnosno pripada li taj poslovni udio samom društvu, svakom članu razmjerno njihovim dosadašnjim poslovnim udjelima, određenom članu, ili se u takvim slučajevima poslovni udio povlači (amortizira).

Prestanak članstva u društvu

Članstvo u društvu člana koji je istupio iz društva prestaje kada im se isplati naknada tržišne vrijednosti poslovnog udjela.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.