Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima ⇒


U Narodnim novinama br. 130/23. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima sa stupanjem na snagu 10. studenoga 2023. godine, osim odredaba članaka 4. i 5. Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine (zabrana osnivanja društva te zabrana imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvima za osobe s nepodmirenim dugovanjima).

Implementacija EU Direktiva

Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvode rješenja iz Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 12.12.2019.).

Nadalje, osigurava se primjena Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1212 оd 3. rujna 2018. o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara (Tekst značajan za EGP) (SL L 223, 4. 9. 2018.).


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Definicija zakonske zatezne kamate

Uvođenjem eura došlo je do izmjene u definiciji stope zakonske zatezne kamate te se odredbe o stopi zakonske zatezne kamate (članak 300.g stavak 2., članak 504.a stavak 2. i članak 550.j stavak 8. Zakona) usklađuju s definicijom zakonske zatezne kamate kako je ista određena u Zakonu o obveznim odnosima („Narodne novine”, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22. i 156/22.) i Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine”, br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13., 71/15., 78/15. i 114/22.).

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvode se nove zakonske odredbe o zabrani osnivanja društva te zabrani imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvima osoba s nepodmirenim dugovanjima.

Zabrana imenovanja za članove uprave i izvršne direktore

Propisuje se zabrana osnivanja društva za pravne i fizičke osobe, ako one ili društvo s ograničenom odgovornošću čiji je ona član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je ona jedini član, društvo osoba čiji je ona član koji osobno odgovara za obveze društva imaju nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja te je objavljena na popisu poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a koji je javno objavljen na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Zabrana se odnosi i na osobu koja je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva za osnivanjem novog društva bila član društva s ograničenom odgovornošću u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, jedini član dioničkog društva, član društva osoba koji osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba društva koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava.

Osobe koje imaju dugovanja po osnovi javnih davanja ne mogu se imenovati za člana uprave ni izvršnog direktora u društvu.

Potvrda o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Također, propisuje se pravo društva zahtijevati od osobe koja namjerava postati član toga društva da se očituje odnosno priloži potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o tome da ne postoje nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja.

Osim toga, obvezuju se društva na zahtjev svoga člana koji namjerava postati član drugog društva dostaviti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o tome da ne postoje nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja.

Prestanak članstva u upravi

Člankom 7. Zakona propisuje se da članstvo u upravi društva prestaje po sili zakona ako nakon odluke o imenovanju za člana uprave nastupe zakonom propisane okolnosti koje su postojale u trenutku donošenja odluke da bi priječile njegovo imenovanje za člana uprave.

Član uprave je dužan bez odgode obavijestiti društvo da je protiv njega donesena pravomoćna presuda suda ili mu je uvedena međunarodna mjera ograničenja raspolaganja imovinom.

Drugi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora su dužni bez odlaganja podnijeti prijavu za prestankom članstva nadležnom registarskom sudu koji je u slučaju saznanja da su nastupile zakonske okolnosti za prestankom članstva ovlašten po službenoj dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo članstvo u upravi te o tome obavijestiti društvo.

Određene zakonske izmjene

Zakonom se definiraju koji se pravni poslovni i radnje smatraju poslovi s povezanim osobama, a koji ne.

Uvode se odredbe Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 kojima se ujedno uređuje da se odredbe Zakona o prekograničnim pripajanjima i spajanjima ne primjenjuju na pripajanja i spajanja na taksativno pobrojana trgovačka društva u zakonom propisanim okolnostima.

Uređuju se pravila o obvezi skupštine svakog od društva koje sudjeluje u pripajanju, kao i dužnost registarskog suda da ispita pretpostavke i provede radnje radi prekograničnog pripajanja društava u roku od tri mjeseca od podnošenja prijave.

Uređuje se pravo članova društva i društva koje se dijeli odvajanjem vezano za stjecanje udjela u novim društvima suglasno planu podjele.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 222., 223., 224. i 225. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva (»Narodne novine«, br. 27/23.) s odredbama ovoga Zakona do 1. siječnja 2024. godine.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.