Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒


U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu.

Javna porezna davanja

Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske.

Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. OPZ na jedinstven način uređuje opća pitanja u oblasti poreza i javnih davanja i čini zajedničku osnovicu za sve posebne zakone toga područja.

Prema članku 2. stavku 1. OPZ-a javna davanja su porezi i druga javna davanja. Dalje, člankom 2. stavkom 3. OPZ-a propisano je da se drugim javnim davanjima smatraju trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

Pod javnim davanjima smatraju se i sva druga davanja (uz nabrojene i definirane pojmove: trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje), čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor u nadležnosti poreznog tijela, a isto je utvrđeno posebnim propisima.

Komunalna naknada predstavlja novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture i druge svrhe pod uvjetima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20, dalje u tekstu: ZKG).

Posebni propisi

Posebnu pozornost treba obratiti i na stavak 8. članka 2. OPZ-a. Njime se propisuje da se odredbe OPZ-a o porezima na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja propisana OPZ-om (a koja se za potrebe primjene OPZ-a, sva u OPZ-u nazivaju porezima), ponovno uz naznaku supsidijarnosti OPZ-a, ako njime ili posebnim propisom nije uređeno drugačije.

Znači da se, ako posebnim propisom, kojim je uređeno to javno davanje nije drugačije propisano, a javno je davanje u nadležnosti poreznog tijela, glede postupovnih odredaba primjenjuju odredbe OPZ-a.

U svemu što nije propisano OPZ-om, u skladu s odredbom članka 4. OPZ-a, primijenit će se supsidijarno odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Dakle, posebnim propisom ZKG ovlast za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade dana je u nadležnost upravnih tijela jedinice lokalne samouprave, a koje se u smislu članka 3. OPZ-a imaju smatrati poreznim tijelom.

Prema članku 3. OPZ-a, porezno tijelo jest tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza.

Ako ovu odredbu tumačimo u skladu s odredbom članka 2. stavka 8. OPZ-a, prema kojoj se sve odredbe OPZ-a koje se odnose na poreze, na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja, jasno je da se pojmom poreznog tijela mora obuhvatiti i ona tijela državne uprave te JLRS u čijem su djelokrugu utvrđivanje/nadzor/naplata ne samo poreza već i drugih javnih davanja, kako su pojmovno određeni u članku 2. OPZ-a.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Porezna zastara

Pravila o poreznoj zastari propisana odredbama OPZ-a primjenjuju se u poreznom postupku u kojemu porezna tijela primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim propisima za pojedina druga javna davanja nije uređeno drugačije.

Za odluku o primjeni odredaba OPZ-a o zastari, prethodno je nužno utvrditi je li posebnim propisom koji se primjenjuje za određenu naknadu koja je prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao lex specialis, porezno tijelo nadležno za utvrđivanje ili naplatu ili nadzor.

Ako je porezno tijelo nadležno za samo jednu vrstu od propisanih oblika (utvrđivanje ili nadzor ili naplatu), na predmetnu vrstu davanja na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe OPZ-a.

Ako zakon, odnosno drugi propis kojim je reguliran predmetni oblik davanja, sadržava odredbe o zastari prava na utvrđivanje naknade, zastari prava na naplatu ili zastari prava na povrat naknade, primjenjivat će se odredbe toga zakona kao lex specialis.

Komunalna naknada i rok zastare

Prema ZKG-u, rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije (članak 100. stavak 3. ZKG-a).

Obzirom da su odredbe o zastari materijalno-pravne prirode, a budući da poseban zakon (ZKG) upućuje samo na primjenu postupovnih odredaba OPZ-a o provedbi prisilne naplate, smatramo da ne postoji pravni temelj za primjenu odredbi OPZ-a koje se odnose na poreznu zastaru.

Stoga smo mišljenja, da se na zastaru obveze komunalne naknade primjenjuje rok zastare za povremena potraživanja propisan člankom 226. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), koji propisuje da tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.​

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.