Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima ⇒


Likvidacija

Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra.

Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD).

Likvidacija društava kapitala (d.d. i d.o.o.) dio je odredbi ZTD-a kojima se uređuje prestanak dioničkog društva iz čl. 367. – 384. ZTD-a, odnosno prestanak društva s ograničenom odgovornošću (uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iz čl. 466. – 472. ZTD-a.

Odredbe ZTD-a o likvidaciji društva s ograničenom odgovornošću na odgovarajući se način primjenjuju i na likvidaciju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Likvidacija, kao redoviti postupak prestanka trgovačkog društva propisan ZTD-om, u pravilu se provodi kada društvo iz vlastite imovine može podmiriti sve svoje eventualne obveze prema vjerovnicima.


Likvidacija nije potrebna kada se: 

 • nad društvom otvori stečajni postupak;
 • društvo pripaja, odnosno spaja s drugim društvom;
 • na propisani način utvrdi da društvo nema imovine (u slučaju da se naknadno ustanovi postojanje imovine provodi se likvidacija).

Tvrtki dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću koje je u likvidaciji dodaje se oznaka “u likvidaciji”, te se tako upisuje u sudski registar i mora se koristiti u pravnom prometu društva.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Likvidatori

Likvidaciju provode likvidatori, fizičke osobe ili pravne osobe.

Likvidatori se upisuju u sudski registar i zastupaju društvo u likvidaciji.

Odredbe ZTD-a o likvidatoru dioničkog društva ne primjenjuju se podredno na likvidatora društva s ograničenom odgovornošću.

Sukladno čl. 371. ZTD-a, likvidaciju dioničkog društva, provode članovi uprave, odnosno izvršni direktori kao likvidatori.

Statutom, ili odlukom glavne skupštine za likvidatore se mogu imenovati i druge osobe.

Na zahtjev nadzornog, odnosno upravnog odbora, ili dioničara koji imaju udjele što zajedno čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili najmanje 4.000.000,00 kuna, sud će, ako za to postoji važan razlog, imenovati, ili opozvati likvidatore.

Pri tome, sukladno ZTD-u, dioničari koji to traže moraju učiniti vjerojatnim da su najmanje tri mjeseca imatelji dionica u društvu.

Glavna skupština može u svako doba opozvati likvidatore koje ne imenuje sud.

Likvidatora društva s ograničenom odgovornošću imenuju članovi društva.

ZTD-om je određeno kako likvidaciju provode članovi uprave ako se društvenim ugovorom, ili odlukom članova društva likvidatorima ne imenuju jedna ili više osoba.


Postupak likvidacije 

 1. Donošenje odluke o likvidaciji 

 1. a) likvidacija dioničkog društva

Odluku o likvidaciji dioničkog društva donosi glavna skupština društva. Sukladno čl. 367. st. 1. t. 2. ZTD-a, odluka glavne skupštine dioničkog društva o prestanku društva mora se donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke, ako se statutom za to ne traži veća većina, ili ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Odluka o likvidaciji mora se prijaviti sudu radi upisa u sudski registar, a ako odluku o tome donese sud, odluka će se upisati u taj registar po službenoj dužnosti.

 1. b) likvidacija društva s ograničenom odgovornošću

Odluku o likvidaciji društva s ograničenom odgovornošću donose članovi društva.

Ako društvenim ugovorom nije drugačije određeno, kod donošenja odluke članova o prestanku društva s ograničenom odgovornošću, uključujući i odluku o likvidaciji, odluka se donosi u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova.

Odluka o likvidaciji d.o.o. može sadržavati izjave likvidatora o nepostojanju okolnosti koje bi po zakonu stajale na putu njihovu imenovanju te da su upoznati s time da o svemu moraju uredno izvještavati sud i potpise likvidatora koji se pohranjuju u sudski registar, ako to već nisu učinili kao članovi uprave.

 1. Pozivanje vjerovnika

Likvidatori u postupku likvidacije moraju pozivati vjerovnike društva da prijave svoje tražbine.

Ovaj poziv se mora objaviti u glasilu društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, s naznakom da vjerovnici prijave društvu svoje tražbine u roku od šest mjeseci od dana objave poziva.

Poznate vjerovnike treba posebno obavijestiti.

Iznimno, kod likvidacije jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću vjerovnici pozivaju da svoje tražbine prijave u roku od dva mjeseca od objave poziva, a imovina društva može se podijeliti članovima po isteku roka od šest mjeseci od objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

 1. Izrada početnih likvidacijskih izvješća

Likvidatori dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću dužni su odmah po stupanju na dužnost izraditi početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju društva.

O utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvješća i davanju razrješnice likvidatorima i članovima nadzornog, odnosno upravnog odbora odlučuje glavna skupština društva.

Na izradu početnih likvidacijskih financijskih izvješća odgovarajuće se primjenjuju propisi o izradi godišnjih financijskih izvješća.

U početnom likvidacijskom izvještaju o financijskom položaju iskazuju se vrijednost imovine, obveze i kapital društva.

Sud može odlučiti da nije potrebno provesti reviziju godišnjih financijskih izvješća, ako su sve okolnosti društva tako vidljive da revizija u interesu vjerovnika i dioničra nije potrebna.

U slučaju da likvidatori na temelju prijavljenih tražbina utvrde da imovina društva nije dovoljna za podmirenje svih tražbina vjerovnika s kamatama, moraju odmah obustaviti likvidaciju i predložiti provođenje stečajnog postupka.

 1. lzvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog za diobu

Nakon što podmire eventualne dugove društva, likvidatori su dužni izraditi izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva, ako u odluci o prestanku društva nije drugačije određeno.

Izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine prihvaća organ koji je donio odluku o prestanku društva (glavna skupština, odnosno skupština), ako u toj odluci nije drugačije određeno.

Ako je za prihvaćanje izvješća i prijedloga diobe nadležna glavna skupština, pa se ona ne sastane nakon što dva puta bude uredno sazvana, ili se sastane ali ne bude podobna za odlučivanje, smatra se da su izvješće i prijedlog prihvaćeni onako kako su predloženi.

 1. Zaštita vjerovnika i podjela imovine

Preostala imovina društva nakon završetka likvidacije može se podijeliti dioničarima, odnosno imateljima udjela, tek po proteku godine dana od dana objave vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

Kod j.d.o.o. je ovaj rok kraći pa se imovina društva može podijeliti članovima po isteku roka od šest mjeseci od objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

Vjerovnici čije tražbine nisu bile poznate društvu, a nisu ih pravodobno prijavili, mogu tražiti da im se one podmire samo iz imovine koja još nije podijeljena dioničarima.

U slučaju da postoje tražbine vjerovnika koje su sporne, imovina društva se može dijeliti dioničarima, odnosno članovima društva samo ako je vjerovniku sporne tražbine dano osiguranje da će mu ono, ako se kasnije utvrdi, biti podmireno.

Dioničar, ili član društva koji ima tražbinu prema društvu, ali ne ono koje proizlazi iz njegova položaja dioničara, ostvaruje ju kao i drugi vjerovnici.

Temeljem odluke o podjeli imovine, likvidatori su je dužni podijeliti dioničarima odnosno imateljima udjela, u roku od 30 dana od dana kada je odluka donesena, na način kako je to određeno statutom i/ili društvenim ugovorom.

Ako ne postoje dionice koje daju različita prava pri podjeli imovine društva, odnosno ako društvenim ugovorom nije predviđeno različito pravo članova kod podjele imovine, ona se dijeli razmjerno sudjelovanju dionica, odnosno poslovnih udjela u temeljnom kapitalu društva.

 1. Podnošenje zaključnih financijskih izvješća

Nakon podjele imovine dioničarima, likvidatori podnose glavnoj skupštini zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji.

Nakon usvajanja ovih izvješća, likvidatori podnose sudu prijavu za upis brisanja društva iz sudskog registra i prilažu odluku glavne skupštine i prijepis zapisnika iz kojega je vidljivo da je glavna skupština prihvatila zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješća likvidatora te likvidatorima dala razrješnicu. 


Likvidacija po službenoj dužnosti i naknadno pronađena imovina

Dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću koji nemaju imovine mogu prestati tako da ih registarski sud briše iz sudskog registra na prijedlog nadležnog organa porezne uprave, ili po službenoj dužnosti, ako ono tri godine po redu ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća, niti ih dostavi tome sudu u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra, a društvo u tome roku ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

U ovom slučaju se ne provodi likvidacija, a dioničko društvo i/ili društvo s ograničenom odgovornošću prestaje brisanjem iz sudskog registra.

Ne treba zaboraviti kako će se u ovom slučaju pravna osoba i odgovorna osoba pravne osobe kazniti i novčanom kaznom za prekršaj.

Ako se nakon brisanja društva iz sudskog registra pokaže da ono ima imovinu koju bi trebalo podijeliti, provodi se likvidacija društva.

Pri tome likvidatore na prijedlog zainteresiranih osoba imenuje sud. 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.