Materijalna prava obveznika civilne zaštite ⇒


Obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, među kojima ističemo Uredbu o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN br. 33/17; u nastavku teksta: Uredba).

Ovom Uredbom uređuje se način i uvjeti za ostvarivanje materijalnih prava koja se odnose na naknadu plaće, troškova prijevoza, osiguranja i drugih naknada mobiliziranim pripadnicima postrojbi civilne zaštite (u nastavku teksta: mobilizirani pripadnik) za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području RH.

Troškovi materijalnih prava

Troškove navedenih materijalnih prava snose nadležna tijela koja su izdala nalog za mobilizaciju (u nastavku teksta: nadležno tijelo), a to su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, sukladno čl. 74. ZSCZ-a.

Uredba se primjenjuje za vrijeme sudjelovanja mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite u aktivnostima u sustavu civilne zaštite u slučaju velike nesreće ili katastrofe te kod osposobljavanja i sudjelovanja u vježbama u sustavu civilne zaštite.

Mobiliziran pripadnik za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području RH ima sljedeća prava koja se odnose na:

  • naknadu po danu mobilizacije;
  • naknadu troškova prijevoza;
  • osiguranje smještaja i prehrane;
  • osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja.

Nadležno tijelo dužno je platiti za mobiliziranog pripadnika i obvezna osiguranja sukladno posebnim propisima u području plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje i posebni doprinos za zaštitu zdravlja), primjenom najniže osnovice za obračun doprinosa razmjerno broju dana osiguranja, odnosno dana mobilizacije.

Naknada plaće

Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na plaću.

Treba istaknuti kako poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije (čl. 3. st. 2. Uredbe).

Da bi ostvario ovo pravo, poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Naknada po danu mobilizacije

Mobilizirani pripadnik za vrijeme provedeno na mobilizaciji koja traje između 12 i 24 sata ima pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna, a ako mobilizacija traje između 8 i 12 sati, ima pravo na pola naknade.

Iznimno od navedenog, mobilizirani pripadnik koji je zaposlenik nadležnog tijela ostvaruje prava propisana važećim kolektivnim ugovorom i nema pravo na ovu naknadu.

Mobilizirani pripadnik na kojeg se ova iznimka ne odnosi, ostvaruje pravo na navedene naknade koje mu isplaćuje nadležno tijelo koje je izdalo nalog za mobilizaciju, do 10. dana u tekućem mjesecu za dane iz prethodnog mjeseca.

Naknada troškova prijevoza

Prijevoz mobiliziranih pripadnika organizira nadležno tijelo.

U slučaju da prijevoz nije organiziran od strane nadležnog tijela, mobilizirani pripadnik koristi sredstva javnog prijevoza, ili vlastiti prijevoz.

Mobilizirani pripadnik ima pravo na naknadu za prijevoz najjeftinijim sredstvima javnog prijevoza na relaciji od prebivališta/boravišta do mobilizacijskog zborišta (mjesta javljanja iz mobilizacijskog poziva) za vrijeme mobilizacije.

Ako mobilizirani pripadnik koristi vlastiti prijevoz, pripada mu naknada od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru na relaciji od prebivališta/boravišta do mobilizacijskog zborišta (mjesta javljanja iz mobilizacijskog poziva) i u povratu, do mjesta prebivališta/boravišta.

Pri tome treba voditi računa kako je mobilizirani pripadnik dužan podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za povrat navedenih troškova prijevoza najkasnije u roku od 30 dana od dana demobilizacije, sa pripadajućom dokumentacijom (preslika osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu, vozna karta).

Smještaj i prehrana

Smještaj i prehranu za vrijeme mobilizacije osigurava nadležno tijelo.

Osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja

Sukladno čl. 8. Uredbe, nadležno tijelo je dužno mobiliziranog pripadnika osigurati od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja za vrijeme koje je proveo u aktivnostima sustava civilne zaštite za dane mobilizacije.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.