Novi Zakon o mirnom rješavanju sporova ⇒


U Narodnim novinama broj 67/23 objavljen je novi Zakon o mirnom rješavanju sporova, a koji je stupio na snagu 29. lipnja 2023. godine, osim odredbi čl. 7., 8., 9. (st. 3. i 4.), 10. (st. 3.) te 19. (st. 2.) koji stupaju na snagu početkom rada Centra za mirno rješavanje sporova (u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će rješenje o osnivanju Centra).

Novim se Zakonom uređuje mirno rješavanje sporova u građanskim, trgovačkim, radnim, obiteljskim, upravnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati.

Mirno rješavanje spora je svaki izvansudski ili sudski postupak kojim stranke nastoje sporazumno riješiti spor, uključujući medijaciju i strukturirane pregovore.

Svrha Zakona

Svrha donesenog Zakona je stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka te osiguravanje uravnoteženog odnosa između postupka mirnog rješavanja spora i sudskog postupka, a samim time i dostupnijeg i efikasnijeg sustava mirnog rješavanja sporova s ciljem ubrzanja postupaka i rasterećenja sudova za one predmete u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem i u kojem se stranke dobrovoljno odluče na ovakav način rješavanja spora.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Osnivanje Centra za mirno rješavanje spora

Novost je osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu te podružnicama u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Centar će biti javna ustanova koja će poticati mirenje, davati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, davati suglasnost na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora i Registar institucija za medijaciju koji će biti javno dostupni u elektroničkom obliku, objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova, a na zahtjev stranaka imenovati medijatora i drugo.

Stupanjem na snagu novog Zakona prestaje važiti Zakon o mirenju (Narodne novine broj 18/11).


Mirno rješavanje sporova

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.