Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022. ⇒


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika.


Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje:

 • Potpore za zapošljavanje
 • Potpore za pripravništvo
 • Potpore za pripravništvo u javnim službama
 • Potpore za samozapošljavanje
 • Potpore za usavršavanje
 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Javni rad i Stalni sezonac

Najvažnije novosti

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su:

 • veći iznos potpora za samozapošljavanje,
 • veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo,
 • širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine,
 • produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca,
 • produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca,
 • administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja,
 • nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku,
 • mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Biram Hrvatsku

Cilj podmjere Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva.

Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) te hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a, neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP-a ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.

Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kn, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kn.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Vezano uz mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, radi se o potporama za samozapošljavanje te potporama za zapošljavanje i pripravništvo u kojima se uvećanim iznosom financiraju zahtjevi koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta.

Detaljnije objašnjenje kriterija za zelena i digitalna radna mjesta te uvjeti i kriteriji dodjele potpora kao i on-line predaja zahtjeva za sve mjere iz programa Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. potražite na mrežnoj stranici www.mjere.hr. 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.