Objavljenje Posebne uzance o građenju ⇒


Posebne uzance o građenju

U Narodnim novinama broj 137/21 objavljene su nove Posebne uzance o građenju, a koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021. godine i primjenjive su na ugovore sklopljene nakon početka primjene.

Zakon o gradnji ovlastio je Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku udrugu poslodavaca da utvrde i objave Posebne uzance o građenju koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo.

Danom primjene novih Posebnih uzanci o građenju prestaju se primjenjivati Posebne uzance o građenju objavljene u Službenom listu SFRJ, broj 18, od 1. travnja 1977. godine.

Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja, a s ciljem da u poslovnoj praksi zažive hrvatski poslovni običaji.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Značenje pojmova

Pojedini pojmovi u Posebnim uzancama o građenju imaju sljedeće značenje:

 • naručitelj je osoba koja je sklopila ugovor o izvođenju radova s izvođačem (naručitelj može, ali ne mora, biti investitor i/ili krajnji korisnik građevine);
 • pristup gradilištu je prostor koji povezuje gradilište s javnom prometnicom;
 • gradilišne ceste su privremene prometnice unutar gradilišta bez javnih cesta;
 • pomoćne konstrukcije su privremene građevne konstrukcije potrebne za obavljanje radova;
 • ugovoreni radovi su preuzete obveze izvođača, utvrđene ugovorom, tehničkom dokumentacijom i ostalim prilozima ugovoru;
 • više radnje/manje radnje (radova/usluga) su odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine iz ugovornog troškovnika;
 • izvantroškovnički radovi su nepredviđeni i naknadni radovi čije izvođenje nije predviđeno u ugovornom troškovniku;
 • nepredviđeni radovi su hitni radovi koje je izvođač dužan izvesti s odobrenjem ili bez odobrenja naručitelja radi očuvanja stabilnosti i sigurnosti građevine, susjednih građevina i osoba te ostali radovi koje je nužno hitno izvesti zbog tehnoloških i/ili funkcionalnih razloga;
 • naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a naručitelj zahtijeva da se izvedu (izvođač nije obvezan naručitelju ponuditi izvođenje naknadnih radova);
 • podizvođač je osoba kojoj je izvođač ustupio dijelove svojih radova i ugovorom je vezan za izvođača, neovisno o tome što je podizvođač sklopio ugovor pod nazivom izvođač:
  • za sve radnje i/ili propuste podizvođača odgovoran je izvođač
  • za angažman podizvođača, izvođač nije dužan pribaviti suglasnost naručitelja, osim ako ugovorom nije drukčije određeno;
 • vrste cijena:
  • jedinična cijena je cijena za troškovničku stavku rada, iskazana po komadu, mjeri, vremenu ili drugoj jedinici mjere
  • ukupno ugovorena cijena je cijena za sve radove na građevini;
 • jamstva:
  • jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj da ponuđač tijekom roka predviđenog za odabir izvođača odustane od ponude
  • jamstvo za dobro ispunjenje ugovora je jamstvo za slučaj da izvođač ne ispuni obveze preuzete u ugovoru
  • jamstvo za predujam je jamstvo izvođača za uredno trošenje predujma
  • jamstvo za jamstveni rok je jamstvo za slučaj da izvođač ne ispuni svoje obveze iz jamstvenog roka za pojedine radove ili ne sanira nastale štete
  • jamstvo plaćanja je jamstvo za slučaj da naručitelj ne plati izvedene radove (jamstvo banke, akreditiv, zadužnica, založno pravo i sl.);
 • rok građenja je ugovoreni početak i dovršetak radova, osim ako ugovorom nije drukčije određeno;
 • primjereni rok je vrijeme potrebno da se od saznanja za određenu činjenicu poduzmu odgovarajuće radnje, u skladu sa zakonima i ugovorom, odnosno vrijeme koje je uobičajeno da se izvrši obveza za radnju ili niz aktivnosti u konkretnom slučaju;
 • tehnička dokumentacija je skup dozvola, elaborata, projekata, troškovnika i opisa koji definiraju predmet radova i na temelju kojih je moguće pristupiti građenju;
 • građevinska knjiga je dokument u koji se upisuju podaci o količinama izvedenih radova i služi za obračun radova:
  • građevinsku knjigu čine dokaznice mjera i količina te obračunski nacrti
  • po potrebi, u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice
  • vodi je izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer;
 • dinamički plan radova je vremenski program izvođenja radova razrađen prema aktivnostima raspoređenima po određenim rokovima i tehnološkom slijedu.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.