Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom ⇒


Na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 106/22, kojim se između ostalog, propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta i registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom.


Sadržaj novog Pravilnika

Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se:

 • pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima;
 • sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu;
 • sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu;
 • sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada;
 • način obavljanje postupaka gospodarenja otpadom;
 • popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade;
 • metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada;
 • popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom;
 • postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja;
 • način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom;
 • pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te način izračuna iznosa financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku;
 • katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada;
 • način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

Uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom su opći uvjeti gospodarenja otpadom i posebni uvjeti gospodarenja otpadom propisani novim Pravilnikom te posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.


Sastavni dijelovi koji čine novi Pravilnik su sljedeći dodaci:

 • Prateći list za otpad
 • Popis vrsta otpada kojega je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimiti
 • Izjava o porijeklu otpada
 • Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Obrazac dozvole za gospodarenje otpadom
 • Elaborat gospodarenja otpadom
 • Način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom te vrste i količine otpada koje je dopušteno obrađivati tim postupcima
 • Način izračuna iznosa financijskog jamstva
 • Iznos police osiguranja i jamstva banke za pošiljku otpada koja podliježe notifikacijskom postupku
 • Katalog otpada
 • Opasna svojstva otpada.

Nadležnost županijskih upravnih tijela

Županijska upravna tijela nadležna su za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, posredovanje, trgovanja otpadom, reciklažna dvorišta, nusproizvodi), a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno je:

 • osigurati da davatelj javne usluge preda miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom,
 • sklopiti sporazum s trgovačkim društvom kojim uređuju odnose u svezi predaje miješanog komunalnog otpada.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave i izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.