Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca ⇒


Zaštita na radu

Od 1. siječnja 2020. na snazi je novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 126/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji zamjenjuje stari pravilnik istog naziva. Novi Pravilnik sadržajno ne donosi bitnije izmjene u odnosu na stari.

Zaštita na radu – uvjeti za obavljanje poslova  kod poslodavca

Pravilnikom je određeno kako poslove zaštite na radu kod poslodavca mogu obavljati:

 • stručnjak za zaštitu na radu koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom,
 • sam poslodavac, ili njegov ovlaštenik u skladu s uvjetima iz čl. 4. Pravilnika.

U svakom slučaju i stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu i poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Obavljanje poslova zaštite na radu od strane stručnjaka zaštite na radu

Stručnjak zaštite na radu može kod poslodavca, ovisno o broju radnika i djelatnosti, obavljati poslove zaštite na radu kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja. Pravilnikom je određeno kako je stručnjak zaštite na radu I. stupnja osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja: 

 • je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
 • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili
 • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

S druge strane, stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:

 • je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
 • ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika

Sukladno Pravilniku, poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako: 

ispunjava sljedeće uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja

 • položio je opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
 • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat mu je status stručnjaka zaštite na radu, ili
 • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje;

je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom školovanja, ili

je položio državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.

Ugovaranje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom

U novom Pravilniku je predviđeno, kao i u starom, kako poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom za zaštitu na radu u slučaju objektivnih i opravdanih razloga, kojima se smatraju:

 • započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,
 • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,
 • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
 • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu sukladno Pravilniku, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja,
 • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.

Ipak, sukladno novom Pravilniku poslodavci su, za razliku od obveza iz starog Pravilnika, oslobođeni obveze vođenja evidencije o obavljanju poslova zaštite na radu od strane ovlaštenih osoba i dostavljati ih Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Sada je Pravilnikom samo određeno kako stručnjak zaštite na radu kojega je ovlaštena osoba odredila za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, mora te poslove obavljati na mjestima rada poslodavca.

Nakon što je obavio ove poslove, stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe obvezno u pisanom obliku obavještava poslodavca o utvrđenom stanju primjene pravila zaštite na radu te o mjerama za unaprjeđenje stanja.

Broj stručnjaka zaštite na radu kod poslodavca prema broju radnika koje poslodavac zapošljava

Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja koji ispunjava uvjete iz Pravilnika, odnosno sam poslodavac sam ili njegov ovlaštenik u skladu s uvjetima određenim Pravilnikom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

Iznimno od navedenog, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

Primjer poslova s malim rizicima, kao okvirna smjernica, naveden je u pravilniku o izradi procjene rizika.

Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a do svakih sljedećih 500 radnika još najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

Iznimno od navedenog, ako kod poslodavca najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, a na svakih sljedećih 2000 radnika još najmanje po jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

Kada više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji međusobno ugovaraju organiziranje i provođenje zaštite na radu, pod pojmom iste lokacije smatra se poslovanje na istoj adresi ili poslovanje u istoj građevini odnosno u više različitih građevina (može značiti različite kućne brojeve) koje se nalaze u ograđenom prostoru (isti poslovni krug).

Upisivanje u informacijski sustav zaštite na radu

Novinu u Pravilniku predstavlja odredba prema kojoj osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.