Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora ⇒


Godišnji odmor – obveza poslodavca

Svaki poslodavac ima obvezu donošenja dvije vrste akata u vezi korištenja godišnjeg odmora radnika.

Jedan akt je raspored korištenja godišnjeg odmora kojeg poslodavac mora donijeti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, a drugi je obavijest o korištenju godišnjeg odmora koja se radniku dostavlja najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora.

Obveza poslodavca za utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora i davanja radniku obavijesti o korištenju godišnjeg odmora proizlazi iz odredbe čl. 85. Zakona o radu (NN, br. broj 93/14, 127/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon).

Utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora

Poslodavac mora, sukladno kolektivnom ugovoru, pravilnikom o radu, ugovoru o radu i Zakonu, utvrditi raspored korištenja godišnjih odmora svojih radnika najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

U ovaj akt se unose podaci o svim radnicima poslodavca uz naznaku datuma njihovih planiranih godišnjih odmora.

Ovaj akt poslodavac bi morao donijeti u pisanom obliku i dostaviti radnicima.

U slučaju da je kao oblik dostave akata poslodavaca ugovorom o radu predviđena mogućnost dostave putem oglasne ploče, poslodavac može ovaj raspored objaviti na oglasnoj ploči uz naznaku dana objave na oglasnoj ploči i stupanja na snagu (u pravilu nekoliko dana, u praksi najčešće osam dana, nakon dana objave na oglasnoj ploči).

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Doneseni raspored korištenja godišnjih odmora može se uvijek mijenjati i dopunjavati, što će se u praksi najčešće i događati, budući da tijekom godine može doći do promjene u planiranju od strane poslodavca, ili radnika.

Poslodavci moraju jedino voditi računa da i promjene rasporeda korištenja godišnjih odmora uvijek budu objavljene na način da su svi radnici poslodavca upoznati sa tom promjenom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Pravo radnika da sam izabere razdoblje korištenja godišnjeg odmora

Zakonom je određeno kako razdoblje korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, vodeći pri tome računa i o željama radnika.

Međutim, od ovog načelnog zakonskog pravila, samim Zakonom je predviđen jedan izuzetak. Naime, jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju.

Da bi se koristio ovim pravom, radnik mora obavijestiti poslodavca o svojoj želji za korištenjem jednog dana godišnjeg odmora najmanje tri dana prije njegova korištenja.


Primjer – Raspored korištenja godišnjih odmora

[1] U slučaju da radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna (čl. 83. Zakona).
[2] Čl. 84. st. 1. i st. 4.-6. Zakona (točke II.-V. Plana).
[3] U praksi će se izabrati jedna od dvije ponuđene opcije.

Temeljem članka 85. stavka. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon), Stipe Stipić predsjednik uprave trgovačkog društva CCC d.d. za poslovno savjetovanje, Split, Marmontova 345, (u nastavku teksta: Poslodavac), dana 18. lipnja 2020. godine donosi sljedeći

RASPORED

KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA ZA 2020. GODINU

I. Uzimajući u obzir potrebe organizacije rada i mogućnosti za odmor i razonodu raspoložive radnicima, kao i prijedloge radnika u vezi termina u kojem žele koristiti godišnji odmor, Poslodavac utvrđuje sljedeći raspored korištenja godišnjih odmora za 2020. godinu:

Redni brojIme i prezimeBroj dana godišnjeg odmoraVrijeme korištenja I. dijela godišnjeg odmora[1]Vrijeme korištenja preostalog dijela godišnjeg odmora[2]Dani korištenja godišnjeg odmora po izboru radnika
1.

Nena

Nenić

2006.7.2020.-17.7.2020.11.1.2021.-22.1.2021.0
2.

Ivo

Ivin

2013.7.2020.-24.7.2020.08.2.2021.-19.2.2021.0
3.Dražen

Dražić

2410.8.2020.-24.8.2020.31.5.2021.-14.6.2021.0

II. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dijela godišnjeg odmora iz članka 83. Zakona radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine (čl. 84. st. 1. Zakona).

III. Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine (čl. 84. st. 4. Zakona).

IV. Iznimno od stavka 4. ovoga članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad (čl. 84. st. 5. Zakona).

V. Član posade broda, radnik na radu u inozemstvu ili radnik koji je vršio dužnost i prava državljana u obrani, može godišnji odmor u cijelosti iskoristiti u sljedećoj kalendarskoj godini (čl. 84. st. 6. Zakona).

VI. Iznimno od ovog Plana korištenja godišnjih odmora, u slučaju prestanka ugovora o radu, Poslodavac može radniku prije prestanka ugovora o radu odrediti korištenje preostalog godišnjeg odmora, odnosno odrediti isplatu naknade umjesto korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora.

VII. Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada želi, o čemu mora obavijestiti Poslodavca najmanje tri dana prije, osim ako posebno opravdani razlozi na strani Poslodavca to onemogućavaju.

VIII. Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

IX. Prije donošenja odluke o korištenju godišnjeg odmora proveden je postupak savjetovanja s radničkim vijećem[3] / sindikatom. Prijedlog odluke dostavljen je na očitovanje radničkom vijeću / sindikalnom povjereniku, dana ____________. Kako u određenom roku Radničko vijeće / sindikat, nije očitovalo o namjeravanoj odluci smatra se da na Odluku nema primjedbi i novih prijedloga.

X. U slučaju potrebe donijet će se odluka o izmjenama i dopunama ovog Plana korištenja godišnjih odmora.

                                                                                       Za Poslodavca

                                                                                       Predsjednik uprave

                                                                                        Stipe Stipić

                                                                                        ____________

Dostaviti:

  1. Svim radnicima Poslodavca – objavom na oglasnoj ploči na dan donošenja Rasporeda. 

Primjer – Obavijest o trajanju i korištenju godišnjeg odmora

Temeljem čl. 85. st. 4. Zakona o radu, (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), trgovačko društvo AAA d.o.o. za trgovinu, Zagreb, Vodnikova 888, koje zastupa članica uprave Ana Anić (u daljnjem tekstu: Poslodavac), dana 3. srpnja 2020. donosi sljedeću

O D L U K U

O RASPOREDU I TRAJANJU GODIŠNJEG ODMORA

  1. Radnica Ina Inić iz Zagreba, Ozaljska 21d, zaposlena na radnom mjestu financijskog savjetnika (u nastavku teksta: Radnica) ostvarila je za 2020. pravo na godišnji odmor u ukupnom trajanju od 24 dana za 2020. godinu.
  1. Prvi dio godišnjeg odmora za 2020. godinu u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) dana, Radnica će koristiti od 20.7.2020. do 01.8.2020.
  1. Preostali dio godišnjeg odmora za 2020. godinu u trajanju od 12 (slovima: dvanaest) dana Radnica će koristiti sukladno Rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2020. godinu kojeg je utvrdio Poslodavac.

                                                                                          Članica uprave

                                                                                            Ana Anić

                                                                                                                            ____________

       Dostaviti:

  1. Radnica Ina Inić – osobno preuzela dana 03. srpnja 2020. ______________ (potpis)
  2. Pravna služba.
  3. Financije i računovodstvo.
  4. Arhiva – ovdje.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.