Odgovornost uprave za financijska izvješća


Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19.

Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u nastavku teksta: ZTD), određeno je kako uprava društva s ograničenom odgovornošću odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

Uprava društva s ograničenom odgovornošću odgovara za izradu financijskih izvješća društva.

Sukladno čl. 632. st. 1. ZTD-a, registarski sud će opomenuti članove uprave koji, između ostalog, ne postupe po navedenim odredbama čl. 428. st. 2. ZTD-a i zaprijetiti im plaćanjem novčane kazne ako u primjerenome roku ne postupe po opomeni.

Pojedina izrečena novčana kazna ne može preći iznos od 3.000,00 kuna.

Uprava društva je dužna izrađena financijska izvješća i izvješće o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, bez odgađanja dostaviti nadzornom odboru i skupštini društva. U slučaju da je potrebno obaviti reviziju financijskih izvješća društva, uprava je dužna uz izrađena spomenuta izvješća i uz izvješće o stanju društva dostaviti i izvješće revizora.

Godišnja financijska izvješća društva

Sukladno čl. 428. st. 3. ZTD-a, uprava mora svakome članu društva bez odgađanja po njihovoj izradi dostaviti godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, i godišnja financijska izvješća koncerna kao i izvješće o stanju koncerna kako bi oni mogli na skupštini, ili odlukom donesenom pisanim putem u zakonom propisanom roku, koji se ne može produljiti društvenim ugovorom, utvrditi godišnja financijska izvješća društva.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


U slučaju da je godišnja financijska izvješća pregledao revizor, njegovo se izvješće mora dostaviti bez odgađanja kada ga društvo primi.

Svaki član ima, za vrijeme od 14 dana prije ispitivanja godišnjih financijskih izvješća u skupštini društva, ili prije isteka roka za donošenje odluke o tome, pisanim putem zatražiti pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju društva.

Nadzorni odbor

Ako društvo s ograničenom odgovornošću po zakonu mora imati nadzorni odbor, ili je to predviđeno društvenim ugovorom, tim se ugovorom može odrediti da članovi društva nemaju spomenuto pravo uvida, da im se za to daje kraći rok od onog propisanog zakonom, ili ih se može podvrći drugim ograničenjima.

U tom slučaju se svim članovima društva mora bez odgađanja dostaviti izvješće uprave o stanju društva, ako ga je društvo dužno izraditi, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, izvješće revizora, ako ga društvo ima, i izvješće revizora u pogledu koncerna.

Društvo s ograničenom odgovornošću nema obvezu dostavljanja navedenih isprava iz čl. 428. st. 3. ZTD-a ako su za sve vrijeme za koje su članovi društva imali sukladno odredbama ZTD-a pravo uvida u njih bile objavljene na internetskoj stranici društva.

Dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

S druge strane, kada se radi o dužnosti uprave društva s ograničenom odgovornošću u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 251. ZTD-a o dužnostima uprave dioničkog društva u ovakvim situacijama.

Prema ovoj zakonskoj odredbi, ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća, ili inače ustanovi da u društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnoga kapitala društva, uprava mora odmah sazvati glavnu skupštinu društva i o tome je izvijestiti.

Ako je društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo, uprava mora bez odgađanja, a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga kojega Stečajni zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka, zatražiti da se otvori taj postupak.

Nakon što nastane nesposobnost za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti, uprava ne smije obavljati plaćanja.

To ne vrijedi za plaćanja koja se i nakon toga obave s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.