Osnivanje podružnice – primjer odluke ⇒


Prema odredbi članka 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati jednu ili više podružnica u kojima obavljaju svoje djelatnosti.

Osnivanje podružnice

Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgo­vac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društve­nim ugovorom, odnosno statutom društva.

Odlu­ku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bi­lježnik.

U odluci o osnivanju podružnice navodi se tvrtka i sjedište osnivača, te tvrtka i sjedište podruž­nice, djelatnost podružnice te ime i prezime osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružni­ce zastupaju osnivača.

Podružnica se upisuje u sudski registar, prijavu se podnosi sudu nadležnom po mjestu sjedišta osni­vača, a može se osnovati i na daljinu, elektroničkim sredstvima komunikacije.

Prava i obveze

Podružnice nisu pravne osobe.

Njihovim po­slovanjem prava i obveze stječe društvo.

Podruž­nica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

Podružnica prestaje ako osnivač donese odluku o prestanku po­družnice ili ako osnivač prestaje postojati.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer: Odluka o osnivanju podružnice

Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o trgovačkim društvima, te članka _____. Društvenog ugovora trgovačkog društva ________________ d.o.o. za trgovinu i usluge, ____________, _________________ (u daljnjem tekstu: Društvo) zastupanog po direktoru __________________, OIB: _______________, donijelo je dana ____________ slijedeću:

ODLUKU O OSNIVANJU PODRUŽNICE                    

Članak 1.

Ovom Odlukom __________________ d.o.o., zastupano po direktoru _________________, osniva podružnicu u Osijeku.

 Članak 2.

Podružnica će u pravnom prometu poslovati pod tvrtkom:

  __________________ d.o.o. za trgovinu i usluge, Podružnica Osijek.

 Sjedište podružnice je: Osijek. Sjedište osnivača je: Zagreb.

Poslovna adresa podružnice je: _______________________.

Odluku o promjeni poslovne adrese podružnice donosi uprava društva.

 Članak 3.

           Podružnica će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • kupnja i prodaja robe;
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 • zastupanje inozemnih tvrtki;
 • poslovanje nekretninama;
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane;
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
 • pružanje usluga smještaja;
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
 • računovodstveni poslovi.

Članak 4.

Za ovlaštenu osobu koja u podružnici zastupa društvo imenuje se ______________, (ime i prezime) _______________, ____________, _________________ (OIB, adresa), koja zastupa osnivača pojedinačno i samostalno.

 Članak 5.

Osoba ovlaštena u podružnici zastupa osnivača i obvezna je u vođenju poslova podružnice slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja postavlja uprava društva.

 

 U ____________, _______________ (mjesto i datum)

Osnivač:

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.