Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒


Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta

Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu.

Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani, ali je to najčešći slučaj.

U praksi su se javljali i slučajevi da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje i redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika.

Međutim, mogućnost da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje izvanredni otkaz praktično je nemoguća.

Poslodavci se koriste otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće kada radnik, nakon usmenih pregovora ne pristane na prijedlog poslodavca da se izmijeni ugovor o radu.

Kao razlozi za izmjenu ugovora o radu u praksi će se najčešće pojaviti prijedlog poslodavca za smanjenjem plaće radnika, ili drukčije, u pravilu kraće, uređenje radnog vremena radnika.

Upravo ova dva razloga se najčešće koriste i za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu danas, u uvjetima gospodarske krize uvjetovane epidemijom bolesti COVID-19.

Odluka o otkazu

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora uređen je u čl. 123. Zakona o radu (NN br. 93/2014, 127/2017, 98/2019).

Poslodavac mora radniku u isto vrijeme sa odlukom o otkazu ugovora o radu dostaviti i prijedlog novog ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima.

Odredbe Zakona o radu koje se odnose na redoviti otkaz općenito, primjenjuju se i kod otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora pa poslodavac mora u cijelosti poštivati postupak otkazivanja propisan ovim zakonom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Naime, otkaz kao jedan dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora je u praksi najčešće redoviti poslovno uvjetovani otkaz, ili redoviti osobno uvjetovani otkaz pa poslodavac pri sastavljanju ovog otkaza mora ispunjavati sve Zakonom o radu propisane pretpostavke za takve oblike redovitog otkaza.

Odluka o otkazu mora biti u pisanom obliku i sadržavati sve potrebne elemente, znači opravdani razlog za otkaz, pravo na otkazni rok i eventualno pravo na neiskorišteni godišnji odmor, odnosno naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te otpremninu ako su ispunjeni Zakonom o radu propisani preduvjeti.

Odluka o otkazu mora biti obrazložena i mora se dostaviti radniku kojem se otkazuje ugovor o radu istovremeno s ponudom novog ugovora o radu.

Radnika se u odluci o otkazu mora uputiti na njegovo pravo i obvezu da se o ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima izjasni u određenom roku.

Ovaj rok za očitovanje radnika o ponuđenom ugovoru o radu kojeg određuje poslodavac, ne smije biti kraći od osam dana.


Primjer: Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

           (naziv poslodavca, sjedište, OIB),    zastupano po                    (funkcija, ime i prezime)   

(dalje u tekstu: Poslodavac) sukladno članku 123. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZR) donosi

ODLUKU

O OTKAZU S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA O RADU

  1. Otkazuje se Radniku ___________________ (ime i prezime) iz __________________ (adresa) ugovor o radu sklopljen na (ne) određeno vrijeme zaključen dana _______________ za radno mjesto _______________ iz gospodarskih razloga.
  2. Radnik nema (ima) pravo na otpremninu (u iznosu od ________________ (slovima: _____________) kn).
  3. Radniku pripada pravo na (neiskorišteni godišnji odmor za 2019. godinu u trajanju od ____ (slovima: _______ ) dana) razmjerni godišnji odmor za 2020. godinu, u trajanju od ___ (slovima: _____) dana, kojeg će početi koristiti za vrijeme trajanja otkaznog roka sukladno točki 4. ove Odluke, u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke o otkazu.
  4. Radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od ____________ dana koji počinje teći danom dostave ove Odluke o otkazu.
  5. (Za vrijeme trajanja otkaznog roka Radnik ne mora dolaziti na posao).
  6. Ova Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu neće vrijediti u slučaju da Radnik u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana njene dostave prihvati sklapanje prijedloga izmjene ugovora o radu koji se dostavlja u prilogu ove Odluke.

Obrazloženje

Radnik je po zanimanju _____________ te kod Poslodavca obavlja poslove ________________. Obzirom na izvanredne okolnosti epidemije bolesti COVID-19, došlo je do poremećaja na tržištu što je dovelo do smanjenja prihoda Poslodavca. Radi toga je Poslodavac prisiljen smanjiti obujam poslovanja te smanjiti broj zaposlenih radnika.

(Poslodavac se o ovoj odluci o otkazu savjetovao s radničkim vijećem, koje nije imalo primjedbi na Odluku Poslodavca). Kod donošenja odluke o otkazu s ponudom izmjene ugovora Poslodavac je vodio računa o osobi Radnika, njegovim godinama života, te obiteljskoj situaciji Radnika koji ima zaposlenu suprugu i nema djece.

Ako Radnik odbije ovu ponudu Poslodavca za sklapanje izmijenjenog ugovora o radu, ili Poslodavcu ne vrati potpisani prijedlog izmjene ugovora o radu u roku iz točke 6. ove Odluke, na snagu stupaju pravni učinci ove Odluke o otkazu i počinje teći otkazni rok. Radniku je otkazni rok izračunat temeljem izračuna njegovog radnog staža kod Poslodavca i primjenom članka 122. ZR-a o otkaznim rokovima. Ova Odluka o otkazu s ponudom izmjene ugovora neće stupiti na snagu ako Radnik u roku od 8 dana od dana dostave ovog otkaza prihvati sklapanje izmijenjenog ugovora o radu koji se dostavlja u prilogu.

                                                                                                      U ____________, dana ____________.

   Poslodavac                                                        ____________

Prilog:

  1. Obavijest o korištenju godišnjeg odmora.
  2. Ponuda izmijenjenog ugovora o radu. 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.