Porezni tretman donacija ⇒


Porezna uprava na svojim web strancima objavila je važne informacije o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Davatelji donacija

Za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga:

  • obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini i
  • obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka.

Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti. Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

Građani za dane donacije mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem Obrasca ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak prilažući potvrdu o donaciji ili presliku naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna.

Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti.

Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

Primatelji donacija

Dohotkom se ne smatraju primljene donacije zbog uništenja i oštećenja imovine radi uklanjanja i ublažavanja posljedica proglašene katastrofe na području pogođenom potresom koje građanima isplaćuje:

  • jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa ili 
  • poslodavac pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli.

Građanima se primljena donacija (materijalna i financijska dobra) ne smatra dohotkom ako je prikupljena u:

  • humanitarnim akcijama koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili
  • javno oglašenim akcijama (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.), iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost osoba. Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.

Donacije u novcu je potrebno izvršiti na javno objavljen žiroračun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije.

U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Darovanja

Dohotkom se ne smatraju ni darovanja primljena za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava građanina, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom.

Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za zdravstvene potrebe, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.

Donacije i porez na dodanu vrijednost

Donacija novčanih sredstava ne podliježe plaćanju PDV-a, neovisno o visini iznosa i davatelju, ako za donirana novčana sredstva davatelj ne primi nikakvu protuisporuku.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe ako pri nabavi ili proizvodnji tih dobara i usluga nisu odbili pretporez.

Međutim, iznimno od propisa o oporezivanju PDV-om, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć području pogođenom potresom.

Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa do kraja 2021. godine.

Porezni obveznici i za donacije iz prosinca 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. kvartal 2020. godine.

Za navedene donacije porezni obveznici u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te vjerodostojnu dokumentaciju temeljenu na aktima mjerodavnog stožera ili drugu dostupnu dokumentaciju.

Porezni obveznici i druge osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga), ali ne ostvaruju pravo na odbitak pretporeza prilikom nabava dobara i usluga jer nisu obveznici PDV-a.

Na donacije dobara iz drugih država članica EU ne plaća se PDV u Republici Hrvatskoj.

Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na nabavu dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava

Kada se radi o isporukama uz naknadu u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene novčane donacije, isporučitelj je obvezan obračunati PDV na obavljenu isporuku i ima pravo na odbitak pretporeza.

Kada se radi o nabavi dobara iz drugih država članica iz primljene novčane donacije tada ovisno o tome kome se dobra isporučuju, PDV obračunava isporučitelj u drugoj državi članici (isporuke građanima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici i nisu prešle prag stjecanja od 77.000 kn u RH) ili PDV na stjecanje obračunava tuzemni porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a prešla je prag stjecanja od 77.000 kn.

PDV-a je oslobođen uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama.

PDV-a je oslobođen i uvoz opreme koju pošiljatelj izvan Europske unije besplatno šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva.

Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoći.

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.