Poslovno uvjetovani otkaz ⇒


Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor o radu radnicima, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Kod ovog oblika redovitog otkaza ugovora o radu ne postoji krivnja radnika pa radnici mogu ostvarivati prava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – HZZ uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanih Zakonom o tržištu rada.

U praksi se pod gospodarskim razlozima podrazumijevaju razlozi koji nastaju iz vanjskih utjecaja, neovisno od poslovnih poteza poslodavca i koji imaju negativan učinak na obavljanje djelatnosti poslodavca, kao što su npr. smanjenje obujma posla, otežani uvjeti gospodarskog privređivanja, smanjenje obujma tržišta za proizvode ili usluge i slično.

Opravdani razlozi za otkazivanje ugovora o radu

Kod tehnoloških razloga za donošenje odluke o poslovno uvjetovanom otkazu radi se o aktivnostima poslodavca koje su usmjerene na unaprjeđenje poslovanja, a nisu izravno posljedica vanjskih utjecaja.

Ovi razlozi u praksi se javljaju kao npr. razlozi uvođenja nove tehnologije u proces poslovanja, čime dolazi do smanjenja potrebe za određenim brojem radnika.

Organizacijski razlog za donošenje odluke o poslovno uvjetovanom otkazu može npr. biti ukidanje određenog radnog mjesta, jer je racionalizacijom više radnih mjesta objedinjeno u jedno.

Organizacijski razlog za poslovno uvjetovani otkaz može biti i povjeravanje dijela poslova koji su do tada obavljani kod poslodavca, vanjskim poslovnim suradnicima („outsourcing“), odnosno spajanje pojedinih odjela ili službi kod poslodavca. 


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Pisani oblik i obrazloženje razloga za otkaz

Otkaz mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora sadržavati pisano obrazloženje razloga za otkaz.

Poslodavac mora voditi računa o primjeni socijalnih kriterija u slučaju kada otkazuje ugovor o radu poslovno uvjetovanim otkazom.

Naime, ZR-om je određeno kako pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac koji zapošljava dvadeset i više radnika mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika. U slučaju da u ovome roku nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan u pisanom obliku ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga. Postupanje poslodavca protivno navedenoj odredbi predstavlja prekršaj.

Novčane kazne

Sukladno odredbama ZR-a, poslodavac pravna osoba koji prije isteka roka od šest mjeseci na istim poslovima zaposli drugog radnika, a nije ponudio sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga, čini teži prekršaj i kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.

Za isti prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Ako je ovaj prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnika, iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Pravne posljedice

Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje.

Od trenutka dostave otkaza počinju teći pravne posljedice kao što je npr. otkazni rok i slično.

Otkaz mora biti dostavljen radniku na zakonit i pouzdan način, iz kojeg je vidljiv datum primitka otkaza, jer danom dostave otkaza počinje teći otkazni rok.

Radi toga otkaz treba radniku uručiti, ili neposredno na način da radnik potpiše na primjerku otkaza koji ostaje poslodavcu da je preuzeo otkaz određenog datuma, ili ga treba poslati radniku preporučeno s povratnicom koja se vraća pošiljatelju, odnosno poslodavcu i na kojoj će od strane djelatnika pošte biti naznačen datum preuzimanja otkaza od strane radnika, što je ujedno prvi dan otkaznog roka.

Najmanje trajanje otkaznih rokova uređeno je u čl. 122. ZR-a.

Radnik kojem poslodavac otkazuje poslovno uvjetovanim otkazom, ima pravo na otpremninu ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 126. ZR-a.

Poslodavac kod kojeg bi u razdoblju od devedeset dana mogla prestati potreba za radom najmanje dvadeset radnika, od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorice radnika, dužan je pravodobno i na način propisan ZR, savjetovati se s radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja, ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika.

Pri tome se u višak radnika ubrajaju i radnici kojima će radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca.


Primjer: Redovito poslovno uvjetovani otkaz iz gospodarskih razloga

              (naziv poslodavca, sjedište, OIB)    , zastupano po             (funkcija, ime i prezime)                         

(dalje u tekstu: Poslodavac) sukladno članku 115. stavku 1. točki 1. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19) donosi

ODLUKU O REDOVITOM POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU UGOVORA O RADU

  1. Radniku (ime i prezime)   (dalje u tekstu: Radnik), iz          (adresa)                              , zaposlenom na radnom mjestu ________________________ otkazuje se ugovor o radu na (ne)određeno vrijeme kojeg su Poslodavac i Radnik zaključili dana ________________________ godine, zbog gospodarskih razloga.
  1. Ugovor o radu Radnika iz točke 1. ove Odluke prestaje istekom otkaznog roka od __________________________ , koji počinje teći danom dostave ove Odluke.
  1. Radnik za vrijeme otkaznog roka ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada 4 sata tjedno radi traženja novog zaposlenja. (alternativno: Radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka Radnik ne mora dolaziti na rad).
  1. Radnik je u potpunosti iskoristio pravo na razmjerni godišnji odmor za 2020. godinu.
  1. Radnik je stekao pravo na otpremninu u iznosu od _________ (slovima: __________) kuna. 

Obrazloženje

Dana __________________________ godine, Poslodavac i Radnik zaključili su ugovor o radu na ________________________ vrijeme za obavljanje poslova _________________________. Radi smanjenja obujma posla do kojeg je kod Poslodavca radi otkazivanja narudžbi uslijed epidemije bolesti COVID-19, Poslodavac otkazuje ugovor o radu Radnika iz gospodarskih razloga. Budući da Poslodavac zapošljava dvadeset i više radnika, pri donošenju odluke o otkazu vodio je računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete Radnika.

Kako je Radnik bio u neprekinutom radnom odnosu sa Poslodavcem _________________________, otkazni rok Radnika iznosi _____________________.

Radniku će biti dana mogućnost da za vrijeme trajanja otkaznog roka ima pravo 4 sata tjedno biti odsutan s rada radi traženja novog zaposlenja (alternativno: Tijekom otkaznog roka Radnik ne mora dolaziti na posao). Radnik je u cijelosti iskoristio pravo na razmjerni godišnji odmor za 2020. godinu. Radnik kod Poslodavca nije kriv za otkaz te je temeljem ostvarenog radnog staža kod Poslodavca ostvario pravo na otpremninu iz Zakona o radu. Sukladno svemu navedenom, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

U ____________, dana ____________.

 Za Poslodavca

_____________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.