Radni odnos umirovljenika ⇒


Radni odnos umirovljenika

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora o radu s umirovljenikom.

Kod zasnivanja radnog odnosa sa umirovljenikom postavlja se pitanje mogućnosti rada temeljem ugovora o radu i primanja plaće za obavljeni rad te zadržavanje prava na istovremenu isplatu mirovine.

Zadržavanje prava na isplatu mirovine i radni odnos

U pravilu, na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine koji se zaposli, ili započne sa obavljanjem djelatnosti temeljem koje postoji obveza uplate osiguranja, isplata mirovine se obustavlja.

Od ovog zakonskog pravila postoje sljedeće iznimke kada se umirovljeniku u radnom odnosu koji prima plaću mirovina ipak ne obustavlja:

 1. korisniku starosne mirovine
 • koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. Zakona o mirovinskom osiguranju i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu,
 • koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. Zakona o mirovinskom osiguranju i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju, koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,
 • korisniku koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. Zakona o mirovinskom osiguranju i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu,
 • korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena,
 • korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.
 1. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima)
 2. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
 1. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
 1. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično).

Osim toga i drugim korisnicima mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine – djeci koja su na redovitom školovanju) koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja:

 1. domaće radinosti i sporednog zanimanja,
 2. djelatnosti poljoprivrede i šumarstva,
 3. ostale samostalne djelatnosti,

ne obustavlja se isplata mirovine za vrijeme obavljanja tih djelatnosti.

Umirovljenici koji su sklopili ugovor o radu ostvaruju sva prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kao i bilo koji drugi radnik. 

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne mirovine i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, koji ostvari pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu, ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena, isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u nastavku teksta: ZOHBDR) ili prijašnjim zakonima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kod kojega je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dakle zbog uzroka u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske, ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno, invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu, i to, ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja.

Nakon prestanka zaposlenja staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž, niti mu se nakon prestanka zaposlenja mirovina ponovno određuje.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, nastalog zbog okolnosti propisanih ZOHBDR-om, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, mirovina se ne obustavlja, već se određuje primjenom mirovinskog faktora 0,6667.

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ostvarene prema posebnom propisu kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge bez plaće i naknade isplata mirovine se ne obustavlja, niti se određuje nova svota invalidske mirovine.

Iste mogućnosti rada uz mirovinu odnose se i na hrvatske branitelje koji su pravo ostvarili prema ranije važećim propisima o pravima hrvatskih branitelja.

 Izvor: mirovinsko.hr


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer: Ugovor o radu umirovljenika

______(naziv)______ iz ____(mjesto)_______, ____(ulica i kbr)________, zastupano po

 (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)     (poslodavac)

i

____(ime i prezime radnika)___ iz ____(mjesto)______, ______(ulica i kbr)_____       (radnik)

UGOVOR O RADU 

Članak 1. 

Poslodavac i radnik zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme od 1.2.2021. do 30.6.2021. za poslove financijskog savjetnika.

Radnik će za vrijeme trajanja radnog odnosa obavljati ove poslove:

 • ____________________
 • ____________________

Poslove iz ovog ugovora radnik će obavljati u sjedištu poslodavca, odnosno privremeno na drugim mjestima na koje ga uputi poslodavac.

Ako radnik ne stupi na rad dana 1.2.2021. smatra se da ugovor o radu nije zaključen.

Članak 2.

Ugovor o radu se zaključuje na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja obujma posla izrade godišnjih financijskih izvještaja.

Članak 3.

Radnik je od dana 31. prosinca 2020. u starosnoj mirovini.

Članak 4.

Radnik će kod poslodavca obavljati svoje poslove u radnom vremenu od dvadeset sati tjedno, raspoređeno na šest radnih dana, od ponedjeljka do subote, prema rasporedu kojeg mu poslodavac utvrđuje i dostavlja sukladno Zakonu o radu.   

Članak 5.

Za obavljeni rad u radnom vremenu iz članka 4. Ugovora, uz puni radni učinak, radnik ostvaruje pravo na mjesečnu plaću u iznosu od sedam tisuća kuna, koja se isplaćuje najkasnije do dvadesetpetog u mjesecu za prošli mjesec.

Plaća radnika se uvećava:

 • za rad noću 35%
 • za prekovremeni rad 40%
 • za rad nedjeljom 35%
 • za rad blagdanom 35%
 • za rad na dan Uskrsa 35%,

pri čemu se dodaci koji su ostvareni u isto vrijeme kumuliraju.

Članak 6. 

Radnik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od dvanaest sati i tjedni odmor u trajanju od tridesetšest sati.

Tjedni odmor radnik koristi nedjeljom i u dan koji nedjelji prethodi, ili iza nje slijedi.

Radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od dvadesetčetiri radna dana, s time da se u dane godišnjeg odmora ne računaju nedjelje te blagdani i neradni dani određeni posebnim zakonom.

Članak 7.

Radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom kalendarske godine do ukupno sedam radnih dana za razloge određene u Zakonu o radu.

Radnik ima pravo na neplaćeni dopust uz pisanu odluku Poslodavca.

Članak 8.

Poslodavac i radnik mogu redovito otkazati ovaj Ugovor uz primjenu otkaznih rokova iz Zakona o radu. 

Članak 9.

Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka Ugovora.

Zaključeno u ____(mjesto)_____ dana ____(datum)____.

Poslodavac                                                                                         Radnik

         ___________________                                                               ___________________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.