Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ⇒


U zadnjih nekoliko mjeseci, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u praksi se često primjenjuje institut raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Ova mogućnost predviđena je Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu: ZOO) u situacijama kada je izvršenje ugovora jednoj od ugovornih strana postalo otežano. Pravna pravila o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promijenjenih okolnosti nalaze se u odredbama čl. 369. – 372. ZOO.

Za primjenu zakonske odredbe o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promjenjenih okolnosti, potrebno je kumulativno ostvarenje sljedećih pretpostavki:

  • mora se raditi o izvanrednim okolnostima;
  • izvanredne okolnosti moraju nastati nakon sklapanja ugovora;
  • izvanredne okolnosti se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora;
  • radi nastanka izvanrednih okolnosti ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo je pretjerano otežano, ili bi joj nanijelo pretjerano velik gubitak.

Odredbe ZOO-a ne određuju koje su to izvanredne okolnosti koje predstavljaju temelj za izmjenu, ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Tako se u praksi može raditi o prirodnim događajima (npr. potres, poplava), o političkim i društvenim promjenama, o upravnim ili drugim mjerama javne vlasti (npr. uvođenje posebnih, izvanrednih mjera), o ekonomskim pojavama i sl., koje nisu postojale u vrijeme sklapanja ugovora.

Dvije mogućnosti

Ugovorna strana na koju negativno utječu promijenjene okolnosti nakon sklapanja ugovora ima dvije mogućnosti. S jedne strane ona može drugoj ugovornoj strani predložiti izmjenu ugovora. S druge strane, može obavijestiti drugu ugovornu stranu o pokretanju postupka za ostvarivanje prava na raskid ugovora radi promijenjenih okolnosti tužbom na nadležnom sudu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Izmjena ili raskid ugovora

ZOO-om je određeno kako izmjenu ili raskid ugovora radi promijenjenih okolnosti ne može zahtijevati strana koja se poziva na promijenjene okolnosti ako je bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti, ili ih je mogla izbjeći, ili savladati. Osim toga, ugovorna strana koja traži izmjenu ili raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obveze, odnosno nakon što dođe u zakašnjenje. Sukladno ZOO-u, u slučaju kada jedna strana zahtijeva raskid ugovora, ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi, ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmijene.

U slučaju raskida ugovora, sud će na zahtjev druge strane obvezati stranu koja ga je zahtijevala da ovoj naknadi pravičan dio štete koju trpi zbog raskida. Pri odlučivanju o izmjeni ugovora, odnosno o njegovu raskidu sud će se rukovoditi načelom savjesnosti i poštenja, vodeći računa osobito o svrsi ugovora, o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora, ili zakona, o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti te o interesima obiju strana.


„Članak __

Kupac i Prodavatelj suglasno utvrđuju kako se odriču prava na pozivanje na promijenjenje okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19, kao razloga za raskid ugovora sukladno članku 369. Zakona o obveznim odnosima“.


ZOO-om je određeno kako je strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu, ili raskid ugovora dužna o svojoj namjeri obavijestiti drugu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile. Ako to ne učini, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme priopćen. Sukladno ZOO-u, ugovorne strane se mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti, osim ako je to u opreci s nače­lom savjesnosti i poštenja.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.