Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika ⇒


Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika spada u skupinu redovitih otkaza ugovora o radu, predviđenih odredbama Zakona o radu (NN broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Poslodavac donosi odluku o ovom otkazu u slučaju skrivljenog postupanja radnika protivno obvezama preuzetim ugovorom o radu.

Za otkaz poslodavac mora imati opravdan razlog kojeg mora navesti u obrazloženju odluke o otkazu.

Preduvjeti iz sudske prakse

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika može se izreći i radniku s kojim je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme, ali samo ako je mogućnost redovitog otkazivanja predviđena samim ugovorom o radu.

Kroz sudske odluke se ustalila praksa kako je za zakonito donošenje odluke o redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašenjem radnika potrebno istovremeno ispunjene sljedećih preduvjeta:

  • radnik mora prekršiti obvezu iz radnog odnosa,
  • radnik je kriv za postupanje protivno obvezi iz radnog odnosa, odnosno njegovo postupanje je rezultat njegove namjere, ili nepažnje,
  • postupanje radnika protivno obvezama iz radnog odnosa nije osobito teško, jer bi se u tom slučaju stekli zakonski uvjeti za izvanredni otkaz,
  • prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Iznošenje obrane

Zakonom o radu je predviđeno da je poslodavac dužan prije redovitog, ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, omogućiti radniku iznošenje obrane, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Radnik može svoju obranu dati usmeno, ili u pisanom obliku.

Prava radnika

Radnik kod redovitog otkaza uvjetovanog njegovim skrivljenim ponašanjem nema pravo na otpremninu jer je kriv za otkaz, ali ima pravo na neiskorišteni godišnji odmor i otkazni rok koji se određuje u polovici trajanja predviđenog člankom 122. Zakona o radu.

Radniku se otkaz mora dostaviti, a od dana dostave počinje teći otkazni rok.

U odluci o otkazu može biti naznačena uputa o pravnom lijeku, ali i ne mora.


Primjer: Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

________________________, zastupano po _______________ (u daljnjem tekstu: poslodavac), dana _________________ donosi sljedeću

ODLUKU

O REDOVITOM OTKAZU UGOVORA O RADU

UVJETOVANOM SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA

1. __(ime, prezime, adresa prebivališta radnika) ___ (u daljnjem tekstu: radnik), koji je kod poslodavca zaposlen na radnom mjestu ___(naziv radnog mjesta)___, otkazuje se ugovor o radu sklopljen na (ne)određeno vrijeme dana __(datum sklapanja ugovora)__ radi postupanja protivno obvezama iz radnog odnosa uvjetovanog njegovim skrivljenim ponašanjem.

2. Radniku prestaje radni odnos protekom otkaznog roka od ________ dana, koji počinje teći danom dostave ovog otkaza.

3. Dok traje otkazni rok radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada 4 sata tjedno radi traženja novog zaposlenja (ili: dok traje otkazni rok radnik ne mora dolaziti na posao i oslobođen je od obveze rada).

4. Radnik nema pravo na otpremninu.

5. Radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor u trajanju od ____ dana kojeg će koristiti za vrijeme trajanja otkaznog roka (ili: kojeg neće koristiti nego će mu biti plaćen).

Obrazloženje

Ugovorom o radu sklopljenim na (ne)određeno vrijeme, radnik je kod poslodavca obavljao poslove _________________. Dana _____________ radnik je počinio povredu obveze iz ugovora o radu na način _________________ te mu je od strane poslodavca dana ______________ dostavljeno pisano upozorenje o obvezi poštivanja ugovornih odredbi i odredbi Zakona o radu. Dana ______________ radnik je počinio novu povredu obveze iz ugovora o radu na način da je ____________________________ te mu je dana ____________ od strane poslodavca dostavljeno novo pisano upozorenje radi počinjene povrede obveze iz ugovora o radu. Dana ______________ radnik je ponovno počinio povredu obveze iz ugovora o radu na način _________________ te je tim povodom poslodavac donio odluku o redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika. Duljina trajanja otkaznog roka utvrđena je prema članku 122. Zakona o radu. Budući je radnik kriv za otkaz, nema pravo na otpremninu. Radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od _____________ dana kojeg će koristiti za vrijeme trajanja otkaznog roka (ili: koji će mu biti plaćen). Obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci ove odluke.

                                                                      Direktor

                                                                      ____________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.