Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena ⇒


Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, broj 108/2017 i 39/2019), registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB (u daljnjem tekstu: Registar).

Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija.

Obveza utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke

Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određeni u članku 9. istog zakona, moraju utvrditi stvarnog vlasnika stranke prilikom uspostave poslovnog odnosa.

Izuzetno od ovog općeg pravila, obveznik iz članka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma neće biti dužan utvrđivati ni provjeravati identitet stvarnoga vlasnika stranke samo ako je stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Stvarni vlasnik stranke uvijek je fizička osoba.

Stvarni vlasnik stranke

Pod stvarnim vlasnikom stranke podrazumijevamo svaku fizičku osobu, ili osobe, koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba, odnosno osobe u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu, odnosno osobe koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Stvarni vlasnik pravne osobe

Zakonom o sprječavanju pranja novca se dalje razrađuje pojam stvarnog vlasnika pa se tako stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra svaka fizička osoba, odnosno osobe koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

  1. fizičku osobu, odnosno osobe koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi;
  2. fizičku osobu, odnosno osobe koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
  3. fizičku osobu, odnosno osobe koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba, odnosno osobe koje kontroliraju drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba, odnosno osobe u čije se ime obavlja transakcija.

Podaci iz Registra nisu dostupni svim fizičkim i pravnim osobama bez ograničenja. Uvjeti pod kojima su ovi podaci dostupni pojedinim subjektima utvrđeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Stvarni vlasnik određenih drugih subjekata

Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba, ili više njih, koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) koja ispunjava uvjete stvarnog vlasnika za pravnu osobu, stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Izravno i neizravno vlasništvo

Pokazatelj izravnoga vlasništva nad pravnom osobom je vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

S druge strane, pokazatelj neizravnoga vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom 

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva. 

Utvrđivanje stvarnog vlasnika u drugim slučajevima

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) koja je stvarni vlasnik, ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Rok za upis promjena u Registar

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN, broj 53/2019 i 01/2020) su propisani rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika.

Pravni subjekti koji su osnovani nakon 1. prosinca 2019. dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja.

Upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dodjele OIB-a trustu.

Nove podatke o stvarnim vlasnicima pravni subjekti odnosno upravitelji trusta dužni u ažurirati u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u odnosu na sadržaj registra stvarnih vlasnika uređena je odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika.

Na uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – SL EU L 119/4.5.2016. i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – NN broj 42/2018) te propisi koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost (npr. Zakon o tajnosti podataka – NN broj: 79/2007 i 86/2012, Zakon o informacijskoj sigurnosti NN broj 79/2007).

Pravne i fizičke osobe koje su sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika ostvarile uvid u osobne podatke koji se nalaze u Registru ne smiju te podatke učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako je to propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili se radi o javno dostupnim podacima sukladno odredbama istog zakona, ili uz privolu osobe o čijim se osobnim podacima radi.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.