Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije ⇒


Reprezentacija

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera i ugošćenja su 100% računovodstveni trošak za obveznike poreza na dobit, odnosno 100% izdatak za obveznike poreza na dohodak.

U nastavku ove troškove/izdatke promatramo s poreznog motrišta, tj. koliko su ti troškovi ili izdatci porezno priznati.

Oprez kod nadolazećih domjenaka za zaposlenike, jesu li pozvani i prisutni poslovni partneri? Za obveznike poreza na dobit definirano je tko se smatra poslovnim partnerom. Poslovnim se partnerima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

Radnici – zaposlenici

Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom u naravi) smatraju se primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulaze primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu, te raznim darovima i ugošćenjima.

Ugošćenjima se smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i drugim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično.

Međutim, ugošćenjima se ne smatraju ugošćenja predstavnika poslovnih partnera ako se na dokumentaciji o tim izdacima navede naziv poduzetnika čiji su predstavnici ugošćeni.

Oprez kod nadolazećih domjenaka za zaposlenike, jesu li pozvani i prisutni poslovni partneri?


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Obveznici poreza na dohodak

Za porezne obveznike koji porez na dohodak od samostalnih djelatnosti utvrđuju kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka, pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti, porezno se ne prizna 50% izdataka reprezentacije (ugošćenja, darova s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdataka za odmor, šport, rekreaciju, izdataka za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom.

Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka (prethodne godine) za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, ali samo pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, no ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.

Obveznici poreza na dobit

Za obveznike poreza na dobit propisano je da se porezna osnovica povećava za 50% troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom.

Međutim, reprezentacijom se ne smatraju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 160,00 kuna.

U ovom je slučaju riječ o promidžbi koja je u cijelosti porezno priznat trošak.

Troškovima reprezentacije s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost smatraju se darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, koji su dani poslovnom partneru ili njegovu opunomoćeniku ili nekoj drugoj osobi, ako za to ne postoji pravna obveza ili neka druga povezanost s uslugom primatelja.

Za obveznike poreza na dobit definirano je tko se smatra poslovnim partnerom.

Poslovnim se partnerima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

Darovanjem ili donacijom smatra se darivanje u naravi ili novcu bez protučinidbe.

Porezno priznata su darovanja do 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

U porezno priznata darovanja do 2% ukupnih prihoda prethodne godine mogu se uključiti i darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji, u cilju sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, daruju hranu udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima ili ako se daju prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija za socijalne, humanitarne i druge svrhe, te osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja izvršena u skladu s posebnim propisima.

Iznimno, iznos darovanja može biti i veći od 2% prihoda prethodne godine ali samo ako je to darovanje dano prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Porez na dodanu vrijednost

Propisano je ograničenje prava na odbitak pretporeza pa porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije te za darovanja ili donacije dobara ili usluga.

Ako je pretporez ranije priznan, prilikom darovanja ili donacije treba obračunati PDV. Iznos darovanja je ukupan iznos s PDV-om.

Kako postupiti s uzorcima i poklonima?

Besplatno davanje uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima ne smatra se isporukom dobara uz naknadu (PDV se ne obračunava) ako su ta dobra obilježena kao takva i predstavljaju vrstu robe koja je rezultat poslovanja poreznog obveznika ili je povezana s obavljanjem njegove djelatnosti te ako se oni daju u razumnim količinama.

Razumnim količinama smatra se ona količina koja je potrebna za procjenu uzorka koji se daje kako bi potencijalni kupac mogao nabaviti takva dobra.

Povremenim davanjem poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kuna bez PDV-a u okviru obavljanja svoje gospodarske ili druge djelatnosti ne smatra se isporukom dobara uz naknadu (ne obračunava se PDV) pod uvjetom da se ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke odnosno protuusluge primatelja dobra.

Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju.

Povremenim davanjem poklona u svrhu promidžbe također se ne smatra isporukom ako je pojedinačna vrijednost tog poklona do 160,00 kuna bez PDV-a, ako se radi o posebno prilagođenim dobrima s oznakom »nije za prodaju« ili o reklamnim predmetima s nazivom tvrtke ili proizvoda kao što su čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice i slični proizvodi.

Izvor: misljenja.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.