Views Navigation

Događaj navigacija pogleda

Danas

Mobing i diskriminacija – radnopravni okvir i sudska praksa

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

U današnje vrijeme problem mobinga i raznih oblika uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu sve je više prisutan i dovodi do narušenih odnosa u radnom kolektivu, a što je potencijalna mogućnost podnošenja sudskih tužbi, zastoja u poslovanju i smanjenju ugleda tvrtke, učestalih odlazaka na bolovanje, povećana fluktuacija radnika…

800,00 kn

Uredsko poslovanje s naglaskom na novu Uredbu i Naputak

Online seminar

Nova Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21) primjenjuje se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela). Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

675,00 kn

Elektroničko poslovanje – korištenje u praksi

Online seminar

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama. Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav? Korištenjem dostupnih javnih ICT resursa, ponajprije eOI (elektroničke osobne iskaznice), mobilne aplikacije Certila, sustava e-Građani i ostalih e-Servisa moguće je brzo i lako unaprijediti poslovanje uz značajne uštede u vremenu i troškovima.

675,00 kn

Mjere zaštite na radu kod izvođenja građevinskih radova

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN br. 48/18) utvrđuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na privremenim gradilištima. Pri izvođenju radova na gradilištu potrebno je osigurati i primjenjivati opća načela prevencije propisana Zakonom o zaštiti na radu, bez obzira radi li se o izgradnji novih građevina, dogradnji, održavanju ili rekonstrukciji, ili pak uklanjanju građevine.

800,00 kn

Elektronička provedba ovrhe u praksi

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21 i 94/21) propisuje obrasce iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, a stupio je na snagu 15. rujna 2021. godine. Ovršni postupci na temelju vjerodostojne i ovršne isprave podnose se isključivo na novim, izmijenjenim obrascima.

800,00 kn

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – pravni aspekt i rokovi čuvanja

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Za kadrovsku administraciju odgovoran je odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, koji brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti, a vodi brigu o prikupljanju dokumentacije vezane za radni odnos, urednom vođenju i arhiviranju dosjea zaposlenika, prijavi i odjavi zaposlenika, organizaciji arhive na razini tvrtke i druge poslove. Složen i dinamičan posao koji obvezuje na odgovornost o tajnosti podataka iz djelokruga rada, a to je posebno važno jer kadrovski podaci sadrže osobne podatke, odnosno i osjetljive osobne podatke zaposlenika.

850,00 kn

Online PR i marketing – novi kanali oglašavanja i promocije

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Na stručnom i praktičnom seminaru donosimo prednosti i nedostatke online kanala promocije i oglašavanja, kako i u koje svrhe ih koristiti, te kako dobiti maksimum iz planiranog budžeta, a samim time dobiti povjerenje ciljane publike. Kroz zakonitosti društvenih mreža, pravila weba oglašavanja, angažiranja influencera i metriku i evaluaciju digitalnih kampanja s brojnim primjerima do novih mjerila uspjeha – vodit će vas poznati marketinški i PR stručnjak!

775,00 kn

Novi Zakon o zaštiti potrošača i dvojno iskazivanje cijena

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Objavljen je novi Zakon o zaštiti potrošača, a koji stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine. Novim se Zakonom, između ostalog, uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, posebni oblici prodaje i sklapanje ugovora na daljinu (odnosno izvan poslovnih prostorija), kao i pitanje snošenja troškova vještačenja koje se nužno provodi radi utvrđivanja postoji li materijalni nedostatak na robi. Jedna od važnijih novina je uređenje nepoštene poslovne prakse - propisivanje zabrane stavljanja robe na hrvatsko tržište uz tvrdnju da je identična robi na tržištima drugih država članica iako se u stvarnosti značajno razlikuje po sastavu ili obilježjima.

800,00 kn

Ovlasti i obveze komunalnih redara u upravnom postupku

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Zakonom o općem upravnom postupku definirana je odredba da ako postoji ovlaštenje za primjenu slobodne ocjene, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana. Seminar je namijenjen službenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji obavljaju poslove komunalnih redara, a s ciljem kako bi im olakšali rad, pronašli odgovarajuća rješenja na probleme s kojima se susreću u praksi te ih upozorili na pravilno postupanje u upravnom postupku.

800,00 kn

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću i intervencija suda

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Pitanje istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću u praksi može izazvati određene dvojbe i dileme, a opravdani razlozi za istup člana često se nalaze i izvan okvira zakonskih odredbi. U praksi je češći slučaj kada do sukoba između članova u trgovačkom društvu dolazi kada se radi o obiteljskim poduzećima, posebice ako je riječ o nasljedstvu. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću moguće je realizirati na dva načina: u postupku predviđenom u društvenom ugovoru, ili tužbom nadležnom trgovačkom sudu.

825,00 kn
Go to Top