Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Obveze proizvođača i posjednika otpada – zakonske odredbe i praksa


Termin održavanja:
Zagreb, Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati


Održivo gospodarenje otpadom – obveze, praksa, savjeti i novosti

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Zakonom je proširena odgovornost proizvođača otpada (proširene obveze), a očekuje se i donošenje novog Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Proizvođači i posjednici otpada

Proizvođač i posjednik otpada dužni su osigurati obradu otpada postupkom pripreme za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom sukladno temeljnim zahtjevima i redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Posjednik otpada dužan je kategorizirati otpad koji ima u posjedu tako da odredi porijeklo i mjesto nastanka otpada, grupu, podgrupu i ključni broj otpada i svojstva otpada sukladno katalogu otpada.

Informacije o predaji, preuzimanju, skladištenju, prijevozu i obradi otpada, količini, vrsti, podrijetlu i odredištu otpada te količini proizvoda i materijala nastalih pripremom za ponovnu uporabu – tko je dužan, gdje i kada upisati ove podatke?

Izvorni proizvođač otpada ili sadašnji ili prethodni posjednik otpada dužan je snositi troškove gospodarenja otpadom, uključujući troškove gradnje i rada neophodne infrastrukture za gospodarenje otpadom u skladu s načelom „onečišćivač plaća”.


 • Koje su obveze proizvođača i posjednika otpada sukladno zakonskim odredbama?
 • Tko sve snosi troškove gospodarenja otpadom?
 • Koja je dokumentacija potrebna proizvođačima i posjednicima otpada?
 • Što podrazumijeva proširena odgovornost proizvođača proizvoda?
 • Kada posjednik otpada nije dužan predati prateći list?
 • Što je od dokumentacije dužna imati osoba koja prevozi otpad?
 • Koje podatke upisati u elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada?
 • Koliko dugo posjednik otpada i osoba koja gospodari otpadom čuva podatke o gospodarenju s otpadom?
 • Koliko iznose novčane kazne za neispunjavanje obveza?

Otpad proizvode i izvorni proizvođač nekog proizvoda i posjednik, a zakonske obveze nastaju stavljanjem određenog proizvoda na hrvatsko tržište.

Obveze se odnose na sve proizvođače proizvoda, a primjena ne ovisi o porijeklu ili veličini proizvođača proizvoda, uključujući i mala i srednja poduzeća te proizvođače koji stavljaju na tržište male količine proizvoda.


Ciljevi novog sustava gospodarenja otpadom su sprječavanje nastanka otpada, odvajanje i recikliranje te oporaba otpada. Koje su sve zakonske obveze za proizvođače i posjednike otpada – predstavljamo i objašnjavamo na seminaru sa stručnjakom iz prakse za ovo područje uz odgovore na pitanja sudionika.


Program seminara:

 • Pregled obveza proizvođača otpada – zakonske odredne
 • Definicija tko je sve posjednik otpada – sadašnji i prethodni, obveze
 • Obveze proizvođača proizvoda i proširena odgovornost (registar)
 • Zabranjena postupanja s otpadom
 • Kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Osiguravanje obrade otpada (odlaganje i spaljivanje)
 • Opća obveza odvojenog sakupljanja otpada i recikliranje
 • Izdvajanje opasnog otpada
 • Posebne kategorije otpada, pojam komunalni otpad
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Troškovi gospodarenja otpadom
 • Potrebna dokumentacija: prateći list, očevidnik, evidencije
 • Obveza čuvanja i davanja uvida u podatke o gospodarenju otpadom
 • Dozvole za gospodarenje otpadom
 • Poticaji i potpore u gospodarenju otpadom
 • Naknada za odlaganje otpada
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe
 • Praksa, savjeti, pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍