Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Nove Uzance o građenju


Termin održavanja:
Zagreb

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,00 sati

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.


Posebne uzance o građenju – pravni okvir kod ugovaranja i provođenja ugovora o građenju

U Narodnim novinama broj 137/21, na temelju članka 199. Zakona o gradnji, objavljene su nove Posebne uzance o građenju kojima se uređuju odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja.

Ugovor mora sadržavati bitne sastojke propisane zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi, a sastavne dijelove ugovora čini tehnička dokumentacija, posebni i drugi uvjeti koji su priloženi ugovoru i na koje se ugovor poziva.

U uvjetima promijenjenih okolnosti u poslovanju nove Posebne uzance o građenju bit će od velike pomoći za buduće ugovore.

Izvođač je dužan izvesti ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom, propisima i pravilima struke.

Nove Uzance o građenju važan su dokument u kojemu su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa, što će biti od velikog značaja u svim postupcima gradnje (i za građevinare i za naručitelje radova), a očekuje se da će se primjenom novih Uzanci o građenju smanjiti broj sudskih i izvansudskih sporova koji se tiču ugovora o građenju.


Uz brojne novosti koje su propisane, kao i obrazloženje novih pojmova i definicija, na seminaru saznajte još i:

 • koji su rokovi za izvođenje radova i za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu,
 • što je građevinska knjiga i koje podatke sadrži,
 • koje okolnosti mogu biti razlogom za produženje roka građenja,
 • tko ima obvezu izrade izvedbenog projekta,
 • koji su uvjeti uvođenja u posao izvođača,
 • kako su regulirani odnosi izvođača i podizvođača,
 • koje su vrste ugovaranja cijena radova i što u slučaju promjene cijena,
 • tko ima pravo na naknadu izvantroškovničkih radova i u kojim slučajevima,
 • na koji način je uređeno pitanje jamstva, jamstvenog roka i naplate bankovnih garancija,
 • što u slučaju ustupanja radova trećoj osobi,
 • što znači i kako je definirana klauzula »ključ u ruke«,
 • koje su posljedice raskida ugovora?

O uređenju odnosa naručitelja i izvođača radova, ugovaranju i praćenju procesa građenja, kao i o brojnim novostima koje donose Posebne uzance o građenju uz upute i pojašnjenja, te pitanja i odgovore sudionika – donosimo na stručnom i interaktivnom seminaru sa poznatim stručnjakom iz prakse za ovo područje.


Program seminara:

 • Obrazloženje novih pojmova/definicija
 • Razlika u cijeni zbog povećanja cijene materijala
 • Rokovi za izvođenje radova
 • Uvođenje izvođača u posao
 • Ustupanje radova trećoj osobi
 • Ugovorna kazna i plaćanje
 • Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova
 • Stručni nadzor naručitelja
 • Odgovornost naručitelja za stabilnost i sigurnost objekta
 • Primopredaja izvedenih radova
 • Posljedice raskida ugovora
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍