Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja ⇒


Sezonsko sniženje – novi Pravilnik

U Narodnim novinama broj 117/22 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja kojim se određuje način provođenja sezonskog sniženja na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22), a stupa na snagu 15. listopada 2022. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Narodne novine br. 135/15).

Novim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 18. 12. 2019.).

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, a ako u tom razdoblju nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha ističući isključivo tu cijenu s tim da takvu prodaju nije dopušteno oglašavati kao poseban oblik prodaje.

Pravila sezonskog sniženja

Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje u trajanju najdulje 60 dana, i to u razdoblju:

  • zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca,
  • ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.

U okviru sezonskog sniženja, najniža cijena koju je trgovac primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja i snižena cijena ističu se jasno, vidljivo i čitljivo.

U slučaju kada se cijena postupno i bez prekida smanjuje u okviru istog sezonskog sniženja, trgovac ističe najnižu cijenu koju je primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja i novu sniženu cijenu.

Odredbe najniže cijene ne primjenjuju se na oglašavanje usluga i ugovore o pružanju usluga sklopljene izvan poslovnih prostorija i na daljinu.

Ako u razdoblju sezonskog sniženja nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha ističući isključivo tu cijenu, a takvu prodaju nije dopušteno oglašavati kao poseban oblik prodaje.

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a takva prodaja obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.