GODIŠNJI ODMOR

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja

2021-02-24T11:05:49+00:00

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja ⇒ Samim otvaranjem stečajnoga postupka ugovori o radu koje su poslodavci sklopili s radnikom ne prestaju, ali je otvaranje stečajnoga postupka poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Stečajnim zakonom je propisano da nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni upravitelj u ime dužnika poslodavca i radnik mogu otkazati ugovor o radu, bez obzira na ugovoreno trajanje ugovora i bez obzira na zakonske ili ugovorene odredbe o zaštiti radnika. Otkazni rok iznosi mjesec dana, ako Zakonom o radu (NN br.: 93/14, 127/17 i 98/19) nije određen kraći otkazni rok. Ako radnik smatra da [...]

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja2021-02-24T11:05:49+00:00

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor

2021-04-02T11:18:07+00:00

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor ⇒ Prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za svaku kalendarsku godinu radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Ovim zakonskim odredbama koje su usklađene sa direktivama Europske unije, je uređeno minimalno trajanje godišnjeg odmora. Međutim, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se [...]

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor2021-04-02T11:18:07+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora

2021-04-02T11:24:07+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora ⇒ Svaki poslodavac ima obvezu donošenja dvije vrste akata u vezi korištenja godišnjeg odmora radnika. Jedan akt je raspored korištenja godišnjeg odmora kojeg poslodavac mora donijeti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, a drugi je obavijest o korištenju godišnjeg odmora koja se radniku dostavlja najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora. Obveza poslodavca za utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora i davanja radniku obavijesti o korištenju godišnjeg odmora proizlazi iz odredbe čl. 85. Zakona o radu (NN, br. broj 93/14, 127/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon). Utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora Poslodavac mora, sukladno kolektivnom ugovoru, pravilnikom [...]

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora2021-04-02T11:24:07+00:00

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka

2021-04-02T11:26:01+00:00

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka ⇒ Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust, odnosno oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće u ukupnom trajanju od sedam radnih dana za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolešću ili smrću člana uže obitelji. Zakonom o radu je dana mogućnost da radnik može imati pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, osim ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pravo na plaćeni dopust Radnik također ima pravo na plaćeni [...]

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka2021-04-02T11:26:01+00:00

Odluke o korištenju godišnjeg odmora

2021-04-02T11:26:53+00:00

Odluke o korištenju godišnjeg odmora ⇒ Za razliku od rasporeda korištenja godišnjeg odmora koji se odnosi na sve radnike poslodavca, obavijest, odnosno odluka o korištenju godišnjeg odmora je akt poslodavca koji se odnosi na pojedinačnog radnika i sadrži podatak o trajanju predstojećeg godišnjeg odmora radnika i razdoblju njegovog korištenja. Ova obavijest/odluka o korištenju godišnjeg odmora mora se dostaviti radniku najmanje petnaest dana prije korištenja prvog dana godišnjeg odmora na koji se sama obavijest/odluka odnosi. Kako bi poslodavac izbjegao obvezu iz članka 85. st. 4. Zakona o radu prema kojoj mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o [...]

Odluke o korištenju godišnjeg odmora2021-04-02T11:26:53+00:00

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

2021-04-02T11:31:04+00:00

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu ⇒ Godišnji odmor Krajem svake godine u praksi se često koristi preostali godišnji odmor iz tekuće godine radi spajanja božićnih blagdana, Nove godine i blagdana Sveta tri kralja. S time u vezi se postavlja pitanje prenošenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz tekuće kalendarske godine u sljedeću. Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19) je određeno kako neiskorišteni dio godišnjeg odmora za tekuću godinu radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Međutim, radnik ne može prenijeti dio godišnjeg odmora iz tekuće godine u sljedeću na opisani način ako mu je [...]

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu2021-04-02T11:31:04+00:00
Go to Top