OPĆI POREZNI ZAKON

Izmjene poreznih propisa u 2023.

2024-01-31T08:09:14+00:00

Izmjene poreznih propisa u 2023. ⇒ Vlada RH je 24. svibnja 2023. predstavila izmjene poreznih propisa u okviru brojnih poreznih oblika koje bi stupile na snagu od 2024. godine. Ključne se promjene odnose na uvođenje olakšice u obračunu doprinosa za 1. stup mirovinskog osiguranja, ukidanje prireza i autonomiju lokalnih jedinica (gradova i općina) u određivanju visine stopa poreza na dohodak, te povećanje osobnih odbitaka u sustavu poreza na dohodak. Osvrt Instituta za javne financije U novom broju Osvrta Instituta za javne financije Ivica Urban, Slavko Bezeredi i Vjekoslav Bratić analiziraju učinke mjera Vlade RH na porezno opterećenje hipotetskog zaposlenika. Razmatraju prednosti i [...]

Izmjene poreznih propisa u 2023.2024-01-31T08:09:14+00:00

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije

2023-07-05T20:47:53+00:00

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije ⇒ Reprezentacija Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera i ugošćenja su 100% računovodstveni trošak za obveznike poreza na dobit, odnosno 100% izdatak za obveznike poreza na dohodak. U nastavku ove troškove/izdatke promatramo s poreznog motrišta, tj. koliko su ti troškovi ili izdatci porezno priznati. Oprez kod nadolazećih domjenaka za zaposlenike, jesu li pozvani i prisutni poslovni partneri? Za obveznike poreza na dobit definirano je tko se smatra poslovnim partnerom. Poslovnim se partnerima smatraju osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Radnici - zaposlenici Primicima po osnovi nesamostalnog [...]

Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije2023-07-05T20:47:53+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu

2023-09-21T07:17:52+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒ U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu. Javna porezna davanja Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. [...]

Rok zastare za komunalnu naknadu2023-09-21T07:17:52+00:00

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije

2022-11-25T07:23:58+00:00

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije ⇒ U Narodnim novinama br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Pravilnik) kojim je regulirano plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, kao i plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom. Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupio na snagu 9.01.2021. godine, svi obveznici poreza na dodanu vrijednost (odnosno poduzetnici, pravne i fizičke osobe čiji godišnji prihodi premašuju 300 tisuća kuna) za donacije isporučene na područja pogođena katastrofalnim potresom oslobađaju [...]

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije2022-11-25T07:23:58+00:00

Testiranje radnika na koronavirus

2022-04-13T06:21:32+00:00

Testiranje radnika na koronavirus ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 103/20) kojim se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Općeg poreznog zakona, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Poslodavci od 18. rujna ove godine više ne moraju platiti doprinose na testiranje radnika na koronavirus. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Članak 71.zc Pravilnika Prema članku 3. Pravilnika o izmjeni i dopunama [...]

Testiranje radnika na koronavirus2022-04-13T06:21:32+00:00

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

2023-10-12T06:13:22+00:00

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, odgovaraju za neplaćeni i manje plaćeni porez i pripadajuće kamate koje su posljedica neizvršavanja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. U slučaju da su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili [...]

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva2023-10-12T06:13:22+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu

2022-04-12T14:02:53+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno - pravnom odnosu ⇒ Porezno - pravni odnos - Opći porezni zakon U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri. To znači kako sudionici u porezno-pravnom odnosu moraju postupati savjesno i pošteno sukladno zakonu. Način postupanja u dobroj vjeri propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 45/19). Ovim pravilnikom je određeno kako porezno tijelo postupa u dobroj vjeri sukladno članku 9. Općeg poreznog zakona na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji [...]

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu2022-04-12T14:02:53+00:00

Inventura

2023-05-25T07:42:39+00:00

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + obveze) na dan godišnjih financijskih izvještaja tj. na 31.12. svake godine. Međunarodni računovodstveni standardi također propisuju da financijski izvještaji trebaju realno i objektivno iskazivati stanja imovine i obveza, za što je [...]

Inventura2023-05-25T07:42:39+00:00
Go to Top