OTKAZ

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

2024-03-15T09:19:34+00:00

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika ⇒ Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika spada u skupinu redovitih otkaza ugovora o radu, predviđenih odredbama Zakona o radu (NN broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Poslodavac donosi odluku o ovom otkazu u slučaju skrivljenog postupanja radnika protivno obvezama preuzetim ugovorom o radu. Za otkaz poslodavac mora imati opravdan razlog kojeg mora navesti u obrazloženju odluke o otkazu. Preduvjeti iz sudske prakse Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika može se izreći i radniku s kojim je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme, ali samo ako je mogućnost redovitog otkazivanja predviđena samim ugovorom [...]

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika2024-03-15T09:19:34+00:00

Probni rad

2024-03-15T09:20:57+00:00

Probni rad ⇒ Prema Zakonu o radu (NN broj 93/2014.; 127/2017.; 98/2019.), kod sklapanja ugovora o radu, bez obzira na to radi li se o ugovoru o radu na određeno vrijeme, ili o ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, može se ugovoriti probni rad radnika. Probni rad do 6 mjeseci Probni rad radnika može trajati najduže 6 mjeseci. Ako bi poslodavac i radnik ugovorili probni rad u dužem trajanju, radilo bi se o prekršaju za koji se poslodavac pravna osoba može kazniti novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna, a poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom [...]

Probni rad2024-03-15T09:20:57+00:00

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja

2024-03-15T09:13:09+00:00

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja ⇒ Stečajni postupak Samim otvaranjem stečajnoga postupka ugovori o radu koje su poslodavci sklopili s radnikom ne prestaju, ali je otvaranje stečajnoga postupka poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Stečajnim zakonom je propisano da nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni upravitelj u ime dužnika poslodavca i radnik mogu otkazati ugovor o radu, bez obzira na ugovoreno trajanje ugovora i bez obzira na zakonske ili ugovorene odredbe o zaštiti radnika. Otkazni rok iznosi mjesec dana, ako Zakonom o radu (NN br.: 93/14, 127/17 i 98/19) nije određen kraći otkazni rok. Ako radnik [...]

Prava radnika kod prestanka radnog odnosa radi stečaja2024-03-15T09:13:09+00:00

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu

2024-03-15T09:41:58+00:00

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu ⇒ Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu ZR), nisu na jednom mjestu nabrojane, odnosno taksativno određene zaštićene kategorije radnika. Međutim, iz zakonskih odredbi proizlazi kako u zaštićene kategorije radnika spadaju: trudnice, roditelji, posvojitelji, radnici koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, maloljetnici i stariji radnici. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja U čl. 30. - 36. ZR-a propisana je posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja. ZR-om je tako propisana zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile, ili koje doje djecu. Obzirom na odredbu čl. 30. [...]

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu2024-03-15T09:41:58+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

2024-03-15T09:32:15+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu. Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani, ali je to najčešći slučaj. U praksi su se javljali i slučajevi da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje i redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Međutim, mogućnost da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje izvanredni otkaz praktično je nemoguća. Poslodavci se koriste otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće kada [...]

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora2024-03-15T09:32:15+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu

2024-03-15T09:45:02+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu ⇒ Jedno od prava nezaposlenih radnika koji su se na vrijeme (u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa) prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koje je predviđeno Zakonom o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) je i pravo na novčanu naknadu temeljem osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Ovo pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pravo na novčanu naknadu stječu radnici kojima je prestao radni odnos i [...]

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu2024-03-15T09:45:02+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz

2024-03-15T09:46:29+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz ⇒ Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor o radu radnicima, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. Kod ovog oblika redovitog otkaza ugovora o radu ne postoji krivnja radnika pa radnici mogu ostvarivati prava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - HZZ uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanih Zakonom o tržištu rada. U praksi se pod gospodarskim razlozima podrazumijevaju razlozi koji nastaju iz vanjskih utjecaja, neovisno od poslovnih poteza poslodavca i [...]

Poslovno uvjetovani otkaz2024-03-15T09:46:29+00:00

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće

2024-03-15T09:49:14+00:00

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće ⇒ Proglašenjem epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), te sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja širenja epidemije, mnogi poduzetnici morali su prilagoditi svoje poslovanje, a samim time poslovne okolnosti i radni uvjeti su se uvelike promijenili. Prekid rada Poslodavac bi u ovim uvjetima epidemije koronavirusa mogao donijeti odluku o prekidu rada, a gdje radnici ne bili u obvezi rada, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće sukladno članku 95. stavku 3. Zakona o radu (radnik [...]

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće2024-03-15T09:49:14+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja

2024-06-13T17:04:54+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒ Bolovanje Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ZOZO-a zbog kojih je radnik spriječen ispunjavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu. Okolnosti koje utvrđuje članak 39. ZOZO- a prema kojemu radniku pripada pravo na naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a ako je [...]

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja2024-06-13T17:04:54+00:00

Otkazni rok

2024-03-15T09:30:37+00:00

Otkazni rok ⇒ Otkazni rok Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad. Kod redovitog otkaza, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u ako je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine. Otkazni rok može trajati mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo kod poslodavca neprekidno jednu godinu. Ako je radnik kod poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine, otkazni rok je mjesec dana i dva tjedna. [...]

Otkazni rok2024-03-15T09:30:37+00:00
Go to Top