Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad

2020-11-21T16:06:15+00:00

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad ⇒ Zakonom u radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) je u čl. 37. - 43. predviđena posebna zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad. Sukladno čl. 37. Zakona o radu (Zakon), radnik je dužan što je moguće prije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanju), a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ako zbog opravdanog razloga radnik nije mogao ispuniti ovu obvezu u navedenom roku, dužan je to učiniti što je moguće prije, a [...]

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad2020-11-21T16:06:15+00:00

Naknada štete iz radnog odnosa

2020-11-21T16:52:09+00:00

Naknada štete iz radnog odnosa ⇒ Naknada štete iz radnih odnosa uređena je u više zakona. Osim Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), institut naknade štete iz radnih odnosa podredno je uređen u Zakonu o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; dalje u tekstu: ZOO), u kojem se definiraju temeljni pojmovi štete i štetne radnje te u Zakonu o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18). Odgovornost poslodavca za štetu Zakonom u radu je u čl. 111. određeno kako u slučaju da radnik pretrpi štetu na radu, ili u vezi [...]

Naknada štete iz radnog odnosa2020-11-21T16:52:09+00:00

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu

2020-11-23T11:43:30+00:00

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu ⇒ Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu ZR), nisu na jednom mjestu nabrojane, odnosno taksativno određene zaštićene kategorije radnika. Međutim, iz zakonskih odredbi proizlazi kako u zaštićene kategorije radnika spadaju: trudnice, roditelji, posvojitelji, radnici koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad, maloljetnici i stariji radnici. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja U čl. 30. - 36. ZR-a propisana je posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja. ZR-om je tako propisana zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile, ili koje doje djecu. Obzirom na odredbu čl. 30. [...]

Zaštićene kategorije radnika prema Zakonu o radu2020-11-23T11:43:30+00:00

Rad radnika u nepunom radnom vremenu

2020-11-27T07:51:13+00:00

Rad radnika u nepunom radnom vremenu ⇒ Rad radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19, dalje: Zakon) ima određene razlike u odnosu na rad radnika u punom radnom vremenu. Nepuno radno vrijeme je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od četrdeset sati tjedno. Treba podsjetiti kako radnik koji radi kod više poslodavaca ukupno 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati [...]

Rad radnika u nepunom radnom vremenu2020-11-27T07:51:13+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani

2020-11-21T18:02:11+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani ⇒ Sukladno članku 224. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za vrijeme obavljanja dužnosti i prava državljana u obrani u skladu s posebnim propisom, radniku prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Iznimno, zaposleni pričuvnici za vrijeme odsutnosti s rada zbog vojne obveze ili služenja u ugovornoj pričuvi ostvaruju prava iz radnog odnosa kao da rade. Troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika poslodavcu na pisani zahtjev nadoknađuje ministarstvo nadležno za poslove obrane. U Zakonu o radu dana je posebna pozornost i radnicima za vrijeme obavljanja dužnosti i prava [...]

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani2020-11-21T18:02:11+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika

2020-11-21T18:03:10+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika ⇒ Maloljetnici su posebno zaštićeni kod prekovremenog rada. U članku 65. stavku 5. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Sukladno čl. 21. ZR-a, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Ovi su poslovi propisani posebnim Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, br. 89/15, 94/16 i 109/19). Osim toga, poslodavac ne smije prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te [...]

Zapošljavanje i rad maloljetnika2020-11-21T18:03:10+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

2020-11-21T18:42:38+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa ⇒ Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim [...]

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa2020-11-21T18:42:38+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu

2020-11-21T18:50:26+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu ⇒ Dugo najavljivanu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o „skraćenom radnom tjednu“ ne treba miješati sa pojmom skraćenog radnog vremena iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR). Skraćeno radno vrijeme iz čl. 64. ZR-a je institut temeljem kojeg se, za obavljanje poslova na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Koji su to poslovi na kojima ni uz primjenu mjera zaštite zdravlja [...]

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu2020-11-21T18:50:26+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

2020-11-23T07:42:52+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta. Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu. Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani, ali je to najčešći slučaj. U praksi su se javljali i slučajevi da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje i redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Međutim, mogućnost da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje izvanredni otkaz praktično je nemoguća. Poslodavci se koriste otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće kada [...]

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora2020-11-23T07:42:52+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora

2020-11-23T07:44:22+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora ⇒ Svaki poslodavac ima obvezu donošenja dvije vrste akata u vezi korištenja godišnjeg odmora radnika. Jedan akt je raspored korištenja godišnjeg odmora kojeg poslodavac mora donijeti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, a drugi je obavijest o korištenju godišnjeg odmora koja se radniku dostavlja najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora. Obveza poslodavca za utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora i davanja radniku obavijesti o korištenju godišnjeg odmora proizlazi iz odredbe čl. 85. Zakona o radu (NN, br. broj 93/14, 127/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon). Utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora Poslodavac mora, sukladno kolektivnom ugovoru, pravilnikom [...]

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora2020-11-23T07:44:22+00:00