CIVILNA ZAŠTITA

Materijalna prava obveznika civilne zaštite

2022-04-12T13:55:43+00:00

Materijalna prava obveznika civilne zaštite ⇒ Obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, među kojima ističemo Uredbu o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN br. 33/17; u nastavku teksta: Uredba). Ovom Uredbom uređuje se način i uvjeti za ostvarivanje materijalnih prava koja se odnose na naknadu plaće, troškova prijevoza, osiguranja i drugih naknada mobiliziranim pripadnicima postrojbi civilne zaštite (u nastavku teksta: mobilizirani pripadnik) za vrijeme sudjelovanja u [...]

Materijalna prava obveznika civilne zaštite2022-04-12T13:55:43+00:00

Sustav i djelovanje civilne zaštite

2022-12-12T21:39:00+00:00

Sustav i djelovanje civilne zaštite ⇒ Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 82/15, 118/18 i 31/20; dalje u tekstu: Zakon) i cijelim nizom podzakonskih propisa donesenih temeljem istog zakona. U odredbama Zakona civilna zaštita je definirana kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Odredbama Zakona uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih [...]

Sustav i djelovanje civilne zaštite2022-12-12T21:39:00+00:00
Go to Top