ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova

2023-01-03T08:12:54+00:00

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova ⇒ Izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama propisano je da se u postupcima koji se provode isključivo radi usklađivanja temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute neće naplaćivati javnobilježničke pristojbe. Nastavno na medijske napise o obvezi izmjene temeljnog kapitala zbog uvođenja eura kao službene valute, Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da će se izmjene moći provoditi bez rokova i dodatnih troškova. Podsjećamo da su rokovi za konverziju temeljnog kapitala postavljeni od godine dana do tri godine, a trgovačka društva konverziju mogu provesti istovremeno s drugim obvezama koje [...]

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova2023-01-03T08:12:54+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

2022-11-11T11:15:43+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje ⇒ Uprava društva zastupa društvo i vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. Uprava društva sastoji se od jedne ili više osoba – direktora. Uprava vodi poslove društva pažnjom dobrog gos­podarstvenika, a prilikom poslovanja dužna je primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati po­slovnu tajnu društva te odgovara za povredu pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika, ali i za niz drugih povreda zakonskih obveza. Uprava društva, između ostalog, odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, kao i za izradu financijskih izvještaja. Dužnosti uprave kod nesposobnosti za plaćanje Prema odredbi članka 251. Zakona [...]

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje2022-11-11T11:15:43+00:00

Osnivanje podružnice – primjer odluke

2022-11-11T11:15:11+00:00

Osnivanje podružnice – primjer odluke ⇒ Prema odredbi članka 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati jednu ili više podružnica u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Osnivanje podružnice Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgo­vac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društve­nim ugovorom, odnosno statutom društva. Odlu­ku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bi­lježnik. U odluci o osnivanju podružnice navodi se tvrtka i sjedište osnivača, te tvrtka i [...]

Osnivanje podružnice – primjer odluke2022-11-11T11:15:11+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima

2022-11-11T11:11:19+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisan je niz kaznenih djela koje može počiniti osnivač ili član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor dioničkog društva, a definiranim u odjeljku Kaznena djela, od članka 624. do 629. (kao što su davanje netočnih podataka i netočno prikazivanje imovnog stanja), a za navedena kaznena djela počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Kaznena djela definirana zakonom Davanje netočnih podataka Davanje netočnih podataka, kazneno [...]

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima2022-11-11T11:11:19+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine

2022-11-11T11:16:19+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒ Isplata dobiti Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu. Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit. Dioničko društvo  Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, [...]

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine2022-11-11T11:16:19+00:00

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima

2022-11-11T11:16:56+00:00

Likvidacija - Zakon o trgovačkim društvima ⇒ Likvidacija Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra. Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD). Likvidacija društava kapitala (d.d. i d.o.o.) dio je odredbi ZTD-a kojima se uređuje prestanak dioničkog društva iz čl. 367. - 384. ZTD-a, odnosno prestanak društva s ograničenom odgovornošću (uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iz čl. 466. [...]

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima2022-11-11T11:16:56+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća

2023-01-31T09:08:56+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, [...]

Odgovornost uprave za financijska izvješća2023-01-31T09:08:56+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

2022-11-25T07:17:21+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, u elektronskom (na računalu) ili pisanom obliku (tiskano izdanje), a odmah pri osnivanju društva, znači upisom u sudski registar. Članovi uprave Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji [...]

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela2022-11-25T07:17:21+00:00

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

2022-11-11T11:12:21+00:00

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, odgovaraju za neplaćeni i manje plaćeni porez i pripadajuće kamate koje su posljedica neizvršavanja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. U slučaju da su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili [...]

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva2022-11-11T11:12:21+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

2022-11-11T11:20:53+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o. Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD), istupanje člana iz društva s ograničenom [...]

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću2022-11-11T11:20:53+00:00
Go to Top