ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Osnivanje podružnice – primjer odluke

2022-07-08T11:29:12+00:00

Osnivanje podružnice – primjer odluke ⇒ Prema odredbi članka 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati jednu ili više podružnica u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Osnivanje podružnice Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgo­vac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društve­nim ugovorom, odnosno statutom društva. Odlu­ku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bi­lježnik. U odluci o osnivanju podružnice navodi se tvrtka i sjedište osnivača, te tvrtka i [...]

Osnivanje podružnice – primjer odluke2022-07-08T11:29:12+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima

2022-09-29T15:33:10+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisan je niz kaznenih djela koje može počiniti osnivač ili član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor dioničkog društva, a definiranim u odjeljku Kaznena djela, od članka 624. do 629. (kao što su davanje netočnih podataka i netočno prikazivanje imovnog stanja), a za navedena kaznena djela počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Kaznena djela definirana zakonom Davanje netočnih podataka Davanje netočnih podataka, kazneno [...]

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima2022-09-29T15:33:10+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine

2022-09-06T19:21:08+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒ Isplata dobiti Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu. Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit. Dioničko društvo  Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, [...]

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine2022-09-06T19:21:08+00:00

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima

2022-09-29T15:36:43+00:00

Likvidacija - Zakon o trgovačkim društvima ⇒ Likvidacija Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra. Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD). Likvidacija društava kapitala (d.d. i d.o.o.) dio je odredbi ZTD-a kojima se uređuje prestanak dioničkog društva iz čl. 367. - 384. ZTD-a, odnosno prestanak društva s ograničenom odgovornošću (uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iz čl. 466. [...]

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima2022-09-29T15:36:43+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća

2022-09-29T15:42:13+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, [...]

Odgovornost uprave za financijska izvješća2022-09-29T15:42:13+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

2022-09-06T19:21:50+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, u elektronskom (na računalu) ili pisanom obliku (tiskano izdanje), a odmah pri osnivanju društva, znači upisom u sudski registar. Članovi uprave Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji [...]

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela2022-09-06T19:21:50+00:00

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

2022-09-29T15:39:42+00:00

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, odgovaraju za neplaćeni i manje plaćeni porez i pripadajuće kamate koje su posljedica neizvršavanja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. U slučaju da su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili [...]

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva2022-09-29T15:39:42+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

2022-09-29T15:38:04+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o. Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD), istupanje člana iz društva s ograničenom [...]

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću2022-09-29T15:38:04+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu

2022-05-13T06:27:09+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒ Načelo slobode obavljanja djelatnosti Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Predmet poslovanja Predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Zakonom o trgovačkim društvima je općenito određeno kako je dopuštena svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena, ili nije suprotna moralu društva. To, između ostalog, znači kako trgovačka društva ne smiju obavljati određene djelatnosti ako nemaju posebne dozvole (npr. proizvodnja i promet lijekova, oružja [...]

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu2022-05-13T06:27:09+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu

2022-05-13T06:24:32+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu. U stvari, radi se o mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji se nalaze u prilogu Zakona o trgovačkom društvima. Jasno, na ovaj način se [...]

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu2022-05-13T06:24:32+00:00
Go to Top