ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

2023-11-10T09:22:07+00:00

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima ⇒ U Narodnim novinama br. 130/23. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima sa stupanjem na snagu 10. studenoga 2023. godine, osim odredaba članaka 4. i 5. Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine (zabrana osnivanja društva te zabrana imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvima za osobe s nepodmirenim dugovanjima). Implementacija EU Direktiva Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvode rješenja iz Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih [...]

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima2023-11-10T09:22:07+00:00

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura

2023-03-05T11:47:30+00:00

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura ⇒ U Narodnim novinama broj 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. I ako su društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.) koja su upisana u sudski registar prije dana uvođenja eura kao službene valute u RH i dalje u obvezi provesti usklađenje temeljnog kapitala u sudskom registru, usklađenje temeljnog kapitala se za društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću treba provesti prilikom prve promjene društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene poslovnog udjela. Dionička društva Dakle, za društva s [...]

Rok usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenja eura2023-03-05T11:47:30+00:00

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova

2023-01-03T08:12:54+00:00

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova ⇒ Izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama propisano je da se u postupcima koji se provode isključivo radi usklađivanja temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute neće naplaćivati javnobilježničke pristojbe. Nastavno na medijske napise o obvezi izmjene temeljnog kapitala zbog uvođenja eura kao službene valute, Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da će se izmjene moći provoditi bez rokova i dodatnih troškova. Podsjećamo da su rokovi za konverziju temeljnog kapitala postavljeni od godine dana do tri godine, a trgovačka društva konverziju mogu provesti istovremeno s drugim obvezama koje [...]

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova2023-01-03T08:12:54+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

2023-07-05T20:48:45+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje ⇒ Uprava društva zastupa društvo i vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. Uprava društva sastoji se od jedne ili više osoba – direktora. Uprava vodi poslove društva pažnjom dobrog gos­podarstvenika, a prilikom poslovanja dužna je primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati po­slovnu tajnu društva te odgovara za povredu pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika, ali i za niz drugih povreda zakonskih obveza. Uprava društva, između ostalog, odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, kao i za izradu financijskih izvještaja. Dužnosti uprave kod nesposobnosti za plaćanje Prema odredbi članka 251. Zakona [...]

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje2023-07-05T20:48:45+00:00

Osnivanje podružnice – primjer odluke

2023-10-12T06:15:00+00:00

Osnivanje podružnice – primjer odluke ⇒ Prema odredbi članka 7. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati jednu ili više podružnica u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Osnivanje podružnice Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgo­vac pojedinac ili nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društve­nim ugovorom, odnosno statutom društva. Odlu­ku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bi­lježnik. U odluci o osnivanju podružnice navodi se tvrtka i sjedište osnivača, te tvrtka i [...]

Osnivanje podružnice – primjer odluke2023-10-12T06:15:00+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima

2023-10-12T06:12:26+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisan je niz kaznenih djela koje može počiniti osnivač ili član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor dioničkog društva, a definiranim u odjeljku Kaznena djela, od članka 624. do 629. (kao što su davanje netočnih podataka i netočno prikazivanje imovnog stanja), a za navedena kaznena djela počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Kaznena djela definirana zakonom Davanje netočnih podataka Davanje netočnih podataka, kazneno [...]

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima2023-10-12T06:12:26+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine

2023-10-12T06:15:45+00:00

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine ⇒ Isplata dobiti Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine propisano je Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu. Podredno, temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, djelomično je moguće urediti raspored dobiti i u odredbama statuta za dioničko društvo, odnosno društvenog ugovora kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću. Odlukom o upotrebi dobiti članovi društva mogu, ako se društvenim ugovorom drugačije ne odredi, iznos dobiti u potpunosti ili dijelom unijeti u rezerve društva ili ostaviti kao zadržanu dobit. Dioničko društvo  Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, prema čl. 220. Zakona o trgovačkim društvima, [...]

Raspoređivanje dobiti iz prethodne poslovne godine2023-10-12T06:15:45+00:00

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima

2024-03-15T09:26:10+00:00

Likvidacija - Zakon o trgovačkim društvima ⇒ Likvidacija Likvidacija je u praksi najčešći, redoviti postupak koji dovodi do prestanka rada trgovačkih društava i njihovog brisanja iz sudskog registra. Ovaj postupak je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD). Likvidacija društava kapitala (d.d. i d.o.o.) dio je odredbi ZTD-a kojima se uređuje prestanak dioničkog društva iz čl. 367. - 384. ZTD-a, odnosno prestanak društva s ograničenom odgovornošću (uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iz čl. 466. [...]

Likvidacija – Zakon o trgovačkim društvima2024-03-15T09:26:10+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća

2023-07-05T20:49:47+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, [...]

Odgovornost uprave za financijska izvješća2023-07-05T20:49:47+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela

2023-07-05T20:50:40+00:00

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒ Knjiga poslovnih udjela Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova. Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, u elektronskom (na računalu) ili pisanom obliku (tiskano izdanje), a odmah pri osnivanju društva, znači upisom u sudski registar. Članovi uprave Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji [...]

Obveza vođenja knjige poslovnih udjela2023-07-05T20:50:40+00:00
Go to Top