Zakup poslovnog prostora u vlasništvu države

2022-09-09T07:36:48+00:00

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu države ⇒ Zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republike Hrvatske je reguliran Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN broj: 125/2011, 64/2015, i 112/2018). Ugovor o zakupu Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu, koji mora biti sastavljen u pisanom obliku, a kada ga kao zakupodavac sklapa Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora biti i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Ovaj ugovor Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu [...]