Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara

2020-11-21T18:53:11+00:00

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara ⇒ Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Taj sustav podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara u građevinama, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provedbu mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, sa svrhom zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. U skladu sa zakonskim odredbama, radi zaštite [...]