ZAŠTITA POTROŠAČA

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja

2022-10-14T07:17:43+00:00

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja ⇒ Sezonsko sniženje - novi Pravilnik U Narodnim novinama broj 117/22 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja kojim se određuje način provođenja sezonskog sniženja na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22), a stupa na snagu 15. listopada 2022. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Narodne novine br. 135/15). Novim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ [...]

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja2022-10-14T07:17:43+00:00

Novi Zakon o zaštiti potrošača

2022-07-01T12:00:10+00:00

Novi Zakon o zaštiti potrošača ⇒ U Narodnim novinama broj 19/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), a koji stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine. Zakon se uređuje u skladu s pravnim aktima Europske unije, odnosno direktivama pravne stečevine Europske unije u području zaštite potrošača koje su preuzete u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Zaštita osnovnih prava potrošača Novi Zakon uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to: pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu pravo [...]

Novi Zakon o zaštiti potrošača2022-07-01T12:00:10+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača

2022-07-01T12:00:41+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača ⇒ Zaštita potrošača Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj uređena je nizom zakona i podzakonskih akata. Najvažniji su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) uređuje zaštitu i osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, zaštitu ekonomskih interesa potrošača, kao i pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na djelotvornu pravnu zaštitu, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača. Zakonom su definirana pravila postupanja trgovaca, uključujući pojedinog trgovca ili [...]

Nacionalni program zaštite potrošača2022-07-01T12:00:41+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?

2022-11-03T15:07:27+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒ Zakon o zaštiti potrošača Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama. Sezonsko sniženje je poseban oblik prodaje potrošačima uređen ovim Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja (NN, br. 135/15). Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Inače, Pravilnikom je određeno kako se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje. Tako zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja. Sezonsko sniženje može trajati [...]

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?2022-11-03T15:07:27+00:00
Go to Top