ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Novi Zakon o strancima

2024-04-18T14:36:03+00:00

Novi Zakon o strancima ⇒ Zakon o strancima Zakon o strancima (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 133/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi članka 22., članka 38. stavka 1. točke 7., članka 77., članka 124. i članka 251. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne [...]

Novi Zakon o strancima2024-04-18T14:36:03+00:00
Go to Top