ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu kod rada na daljinu

2024-07-07T19:18:24+00:00

Zaštita na radu kod rada na daljinu ⇒ Rad na daljinu Zakonom o radu je propisano da je rad na daljinu rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu. Mjesto rada Naime, prema odredbi članka 3. stavka 1. točka 6. Zakona o zaštiti na radu mjestom rada smatra se ono mjesto rada [...]

Zaštita na radu kod rada na daljinu2024-07-07T19:18:24+00:00

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša

2022-04-12T13:33:32+00:00

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša ⇒ Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 50/19), propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove ispitivanja radne opreme. Osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme Odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, međutim prema odredbi članka 10. stavka 5. Pravilnika o pregledu [...]

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša2022-04-12T13:33:32+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika

2024-07-07T19:19:10+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika ⇒ Za pojedine skupine radnika moguće su neke posebnosti u organizaciji zaštite na radu. Na ove skupine radnika primjenjuju se u cijelosti mjere zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu (NN, br.: 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon), ali su za njih karakteristične i neke posebnosti, u prvom redu obzirom na njihovo mjesto rada. Ove posebnosti se naročito ogledaju u specifičnim sredstvima zaštite na radu na mjestima rada. Mobilni radnici Sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN, br. [...]

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika2024-07-07T19:19:10+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu

2023-10-12T08:18:17+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu ⇒ Poslodavac je obavezan u sklopu procjene rizika (na temelju Zakona o zaštiti na radu), procijeniti i psihosocijalne rizike, a prilikom njihove procjene potrebno je uzeti u obzir rizike iz Priloga V. (Psihosocijalni rizici na mjestu rada), a koji je sastavni dio novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu objavljenog u Narodnim novinama broj 73/21 (dalje u tekstu: Pravilnik). Obveze specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta U Pravilniku se navodi ako se procjenom rizika utvrdi da je pojedini psihosocijalni rizik procijenjen velikim psihosocijalnim rizikom, u izradi i provođenju mjera prevencije [...]

Psihofiziološki napori na radnom mjestu2023-10-12T08:18:17+00:00

Najčešće greške poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu

2023-02-07T10:52:29+00:00

Najčešće greške poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu ⇒ Greške poslodavaca nije lako sistematizirati, jer će one, u većini slučajeva, ovisiti o veličini poslodavca. Tako se u praksi najčešće događa da najviše grešaka čine poslodavci koji imaju malo zaposlenih radnika, nemaju zaposlenog stručnog kadra iz područja zaštite na radu, niti su angažirali ovlaštenike za obavljanje poslova zaštite na radu, a ni sami ne raspolažu dovoljnim stručnim znanjem iz zaštite na radu. Ipak, treba istaknuti sljedeće pogreške koje se često javljaju u praksi: nepoznavanje propisa; propuštanje izrade procjene rizika; propuštanje obveze za osposobljavanjem radnika; propuštanje održavanja sredstava rada i opreme; [...]

Najčešće greške poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu2023-02-07T10:52:29+00:00

Korištenje videonadzora na radnom mjestu

2024-05-23T20:02:58+00:00

Korištenje videonadzora na radnom mjestu ⇒ U Zakonu o zaštiti na radu (dalje u tekstu: Zakon) propisano je korištenje nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu. Pri postavljanju ovih uređaja u radnim prostorijama, poslodavac mora voditi računa o odredbama Zakona, ali i odredbama Zakona o radu, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa kojima je uređena zaštita privatnosti osoba i dostojanstva radnika. Zakonom je dopušteno korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu, ili u [...]

Korištenje videonadzora na radnom mjestu2024-05-23T20:02:58+00:00

Minimalni zahtjevi za rad s računalom

2022-04-12T13:39:23+00:00

Minimalni zahtjevi za rad s računalom ⇒ Poslodavac je obavezan osigurati i ispuniti minimalne zahtjeve iz Priloga o minimalnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri radu s računalom, a koji je sastavni dio novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu objavljenog u Narodnim novinama broj 73/21 (dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se propisuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi spomenutim naporima. Promjene aktivnosti radnika Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom, poslodavac je obvezan planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa [...]

Minimalni zahtjevi za rad s računalom2022-04-12T13:39:23+00:00

Odgovornost za štetu na radu

2022-04-07T06:22:27+00:00

Odgovornost za štetu na radu ⇒ Prema definiciji iz čl. 1046. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11-Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15 i 29/18; dalje u tekstu: ZOO), šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprje­ča­va­nje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta). Opće pretpostavke odgovornosti za štetu su: postojanje subjekata odgovornosti za štetu (štetnik i oštećeni) i sposobnost štetnika da odgovara za štetu, štetna radnja štetnika, šteta, uzročna veza između štetne radnje i štete (uzrok štete je štetna radnja, šteta je posljedica štetne radnje), protupravnost štetne radnje. U nekim slučajevima postoje posebne [...]

Odgovornost za štetu na radu2022-04-07T06:22:27+00:00

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu

2022-04-12T13:41:50+00:00

Koordinator zaštite na radu - obveza imenovanja ⇒ Koordinator zaštite na radu U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava (od 5. ožujka 2019. godine) kod tumačenja čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu, a radi se o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu: „Povodom upita o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu kada na gradilištu za glavnog izvođača radove izvode podizvođači, kooperanti i druge osobe koje su u ugovornom odnosu s glavnim izvođačem, dajemo sljedeće mišljenje. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Odredbom čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. [...]

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu2022-04-12T13:41:50+00:00

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca

2024-07-07T19:21:23+00:00

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca ⇒ Odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br.: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 - dalje u tekstu: Zakon) određen je pojam osobe na radu kod poslodavca (čl. 3. st. 1. t. 11. Zakona). Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove. To, između ostalog, mogu biti sljedeće osobe: osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima [...]

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca2024-07-07T19:21:23+00:00
Go to Top