Ugovor o djelu ⇒


Što je ugovor o djelu?

Pojam, sadržaj i drugi bitni elementi ugovora o djelu uređeni su u člancima 590. do 619. Zakona o obveznim odnosima.

Tim zakonom ugovor o djelu je definiran kao ugovor kojim se izvođač djela obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje nekog fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje za to platiti mu naknadu.

Naručitelj posla ima pravo nadzora nad obavljanjem posla od strane izvođača i može mu davati upute kad to odgovara naravi posla, a izvođač mu je to dužan omogućiti.

Obveza izvođača

Izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke.

Dužan ga je izvršiti za određeno vrijeme, a ako ono nije određeno, onda za vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove.

Ako iz ugovora ili naravi posla ne proizlazi što drugo, izvođač nije dužan posao obaviti osobno, ali odgovara naručitelju za izvršenje posla.

Izvođač odgovara za osobe koje su po njegovu nalogu radile na poslu koji je preuzeo kao da ga je sam izvršio.

Za naplatu svojih tražbina prema izvođaču njegovi se suradnici mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te tražbine na teret iznosa koji u tom času duguje izvođaču.

Ugovor o djelu se zaključuje za izvršenje poslova koji nisu predmet djelatnosti naručitelja, a ugovor o radu se zaključuje za obavljanje rada iz djelatnosti poslodavca.

Raskid ugovora

Prema Zakonu o obveznim odnosima, ako se u tijeku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uvjeta ugovora i uopće da ne radi kako bi trebalo, te da će izvršeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvo­đača na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

Ako izvođač do isteka toga roka ne postupi po zahtjevu naručitelja, ovaj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Kada je izvršenje djela u određenom roku bitan sastojak ugovora, a izvođač je u tolikom zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla da je očito da ga neće završiti u roku, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

On to pravo ima i onda kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takva zakašnjenja naručitelj očito ne bi imao interes za ispunjenje ugovora.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Pregled djela i nedostaci

Naručitelj je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovitom tijeku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijestiti izvođača.

Ako naručitelj na poziv izvođača da pregleda i primi izvršeni rad to ne učini bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen.

Nakon pregleda i primanja izvršenog djela izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom, osim ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju.

Kada bi se kasnije pokazao neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se ipak može pozvati na njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvođača što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja, s time da se istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručitelj više ne može pozvati na nedostatke.

Odnos prema ugovoru o radu

Ugovor o djelu i ugovor o radu uređuju različiti zakoni, Zakon o obveznim odnosima i Zakon o radu.

Ugovor o djelu se zaključuje za izvršenje poslova koji nisu predmet djelatnosti naručitelja, a ugovor o radu se zaključuje za obavljanje rada iz djelatnosti poslodavca.

Kod ugovora o djelu naručitelj ima samo pravo nadzora nad radom izvođača, a kod ugovora o radu radnik mora raditi po uputama poslodavca.

Osim toga, kod ugovora o djelu izvođač radi sa vlastitim sredstvima rada, a kod ugovora o radu radnik radi sredstvima rada u vlasništvu poslodavca.

Ovo su neki od kriterija za razlikovanje ovih ugovora.

Stav je inspekcije rada da se za poslove vozača, čišćenja, pravnika, knjigovođe i sl. mora sklopiti ugovor o radu.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Primjer: Ugovor o djelu

_____(naziv)_______ iz ____(mjesto)______, ______(ulica i kbr)_____, zastupano po

(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje naručitelja)     (naručitelj)

i

           (ime i prezime/naziv izvođača) iz _____(mjesto)_____, _______(ulica i kbr)_______    (izvođač)

 

UGOVOR O DJELU 

Članak 1. 

Izvođač se obvezuje naručitelju izvršiti ____(opis radova)____________ radove u prostoru sjedišta naručitelja na adresi _______(mjesto)______, _____(ulica i kbr)______, najkasnije do ___(datum)____.

Za izvršene radove naručitelj se obvezuje izvođaču isplatiti naknadu u iznosu od ___(iznos naknade)______ kuna, najkasnije do _____(datum)______ na žiro-račun izvođača broj ____(broj žiro-računa)____________-__(datum)_______ koji se vodi kod _____(naziv)_____banke.

Članak 2.

Naručitelj ima pravo nadzora nad izvršenjem posla (djela) iz članka 1. ugovora.

Članak 3.

Izvođač se obvezuje radove izvršiti uz povećanju pažnju i sukladno pravilima struke. 

Članak 4. 

Na odnose naručitelja i izvođača koji nisu uređeni ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan.

Zaključeno u ______(mjesto)______ dana ______(datum)_____.

Naručitelj                                                                                                   Izvođač

______(potpis)___________                                                            ______(potpis)__________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.