Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) ⇒


Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17. definira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu.

Rad od kuće

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao:

 • stalan,
 • privremen,
 • povremen.

Vremenski okvir može se ugovoriti na prijedlog radnika ili na prijedlog poslodavca (kod povremenog obavljanja nije nužno ugovorom definirati konkretno razdoblje obavljanja).

U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, poslodavac može, radi nastavka poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba, bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada pod uvjetom da je riječ o radu koji ne bi trajao duže od 30 dana, počevši od dana nastanka izvanredne okolnosti.

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada – dodatni podaci

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada mora biti sklopljen u pisanom obliku, međutim propust ugovornih strana o sklapanju ugovora u pisanom obliku ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora (u slučaju spora o postojanju dogovora za rad na izdvojenom mjestu rada, teret dokazivanja o takvom dogovoru je na poslodavcu).

Ako poslodavac prije početka rada s radnikom ne sklopi pisani ugovor o radu, tada mu mora izdati potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenom mjestu.

Osim obveznih sastojaka (redovitog) ugovora o radu popisanih u članku 15. Zakona o radu, dodatni podaci ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada su:

 • podaci o organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu;
 • podaci o načinu evidentiranja radnog vremena;
 • podaci o sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi, te naknadi troškova u vezi s tim;
 • podaci o naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku;
 • podaci o načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca;
 • podaci o trajanju rada odnosno o načinu utvrđivanja trajanja takvog rada.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer – DODATAK UGOVORA O RADU KOJIM SE UGOVARA RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA (RAD OD KUĆE)

Na temelju čl. 10., čl. 15. i čl. 17.a st. 1. Zakona o radu (Nar. novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), između ugovornih stranaka:

TRGOVAČKOG DRUŠTVA d.o.o. iz Karlovca, Karlovačka 1, OIB: 11111111111 (dalje u tekstu: Poslodavac), kojeg zastupa direktor Mario Marić

i

Iva Ivić iz Karlovca, Karlovačka 2, OIB: 12121212121 (dalje u tekstu: Radnik)

sklopljen je u Karlovcu, dana ______________ godine

 

DODATAK I. UGOVORA O RADU –

RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA 

Članak 1.

Poslodavac i Radnik su dana ___________________ zaključili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova ___________________ (dalje u tekstu: Osnovni ugovor). 

Članak 2.

Temeljem ovog Dodatka I. Osnovnom ugovoru (dalje u tekstu: Dodatak I. Ugovora), Poslodavac i Radnik ugovaraju privremeni rad Radnika na izdvojenom mjestu rada od kuće. 

Članak 3.

Poslodavac i Radnik sporazumno utvrđuju da se iza članka 2. Osnovnog ugovora na temelju kojim se određuje mjesto rada Radnika, dodaju sljedeći članci kojima se uređuje rad Radnika od kuće:  

„Članak 2.a

Privremeno, u razdoblju od _______ godine do _______ godine Radnik će obavljati poslove iz članka 3. Osnovnog Ugovora na izdvojenom mjestu rada od kuće na adresi _____________________ u _____________. 

Članak 2.b

Za vrijeme rada od kuće Radnik mora osigurati svoju dostupnost Poslodavcu za vrijeme trajanja radnog vremena, osim ako to nije moguće iz razloga više sile.

Za vrijeme rada od kuće Radnik ima pravo na neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i Poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu.

Dostupnost iz stavka 1. i 2. ovog članka Radnik osim izravnim kontaktom osigurava i putem telefona, elektronske pošte ili video-veze preko računala. 

Članak 2.c

Za vrijeme rada od kuće, Radniku se radno vrijeme raspoređuje od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati dnevno. Raspored radnog vremena utvrđuje Poslodavac posebnom odlukom.

Za vrijeme rada od kuće, Radnik se zadužuje samostalno voditi evidenciju o radnom vremenu na posebnom obrascu, a koju je Poslodavac obvezan kontrolirati.

Evidenciju iz stavka 1. Radnik je dužan dostaviti Poslodavcu najkasnije prvi dan nakon kraja mjesečnog obračunskog razdoblja. 

Članak 2.d

Poslodavac se Radniku za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Ugovora obvezuje osigurati o svom trošku sredstva rada i to: prijenosno računalo i mobilni telefon.

Radnik je dužan čuvati opremu, a za njeno servisiranje i otklanjanje kvarova koji nisu nastali kao posljedica nepažljivog rukovanja Radnika osigurava Poslodavac. 

Članak 2.e

Poslodavac se obvezuje plaćati Radniku novčanu paušalnu naknadu u neto iznosu za podmirivanje troškove radnika za rad od kuće u iznosu od 3,98 eura po danu rada na izdvojenom mjestu rada, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Troškove iz stavka 1. Poslodavac plaća Radniku u rokovima isplate plaće iz članka 6. Osnovnog ugovora. 

Članak 2.f

Poslodavac se obvezuje Radniku osigurati sredstva za zaštitu privatnosti te osigurati rad na siguran način i način koji ne ugrožava sigurnost i zdravlje Radnika.

Poslodavac može po prethodnoj najavi __2___ puta tjedno (ili mjesečno) ući u prostor doma radnika radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada Radnika. 

Članak 2.g

Za vrijeme rada od kuće Radnik ostvaruje pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju (pravo izbora članova radničkog vijeća, prisustvovanje skupu radnika i dr.), na jednak način kao i radnici koji rade u sjedištu Poslodavca. 

Članak 2.h

U slučaju potrebe posla, poslodavac će omogućiti radniku osposobljavanje i stručno usavršavanje“. 

Članak 4.

Ovaj Dodatak I. Osnovnom ugovoru primjenjuje se do ____________ godine, a od prvog sljedećeg dana u cijelosti se nastavlja primjenjivati Osnovni ugovor u tekstu prije zaključenja ovog Dodatak I. Osnovnog ugovora. 

Članak 5.

Sve eventualne sporove nastale po ovom Dodatku I. Osnovnom ugovoru ugovorne strane nastojat će riješiti dogovorom, a u suprotnom spor će se riješiti pred stvarno i mjesno nadležnim sudom. 

Članak 6.

Ovaj Dodatak I. Osnovnom ugovoru sastavljen je u dva istovjetna primjerka, pri čemu svaka strana zadržava po jedan primjerak. 

 

 

        RADNIK:                                                                                              POSLODAVAC:

 

      _____________________                                                                         _____________________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.