Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja ⇒


Svaki poduzetnik stupa u ugovorne odnose s očekivanjem da druga strana ispuni svoju ugovornu obvezu. Radi osiguranja potraživanja u praksi se često u ugovoru kao garancija ispunjenja obveze druge ugovorne strane koriste sredstva osiguranja.

Ugovorna kazna

Jedan od načina osiguranja potraživanja u ugovoru jest i korištenje uglavka o ugovornoj kazni. Kada je ugovorena, obveza plaćanja ugovorne kazne tereti onu ugovornu stranu koja nije ispunila, ili je zakasnila s ispunjenjem, ili je neuredno ispunila svoju ugovornu obvezu, već prema uvjetima iz samog uglavka o ugovornoj kazni.

Ugovornu kaznu uređuje Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018.). Ugovorna kazna se u praksi najčešće koristi kod ugovora o građenju pa je uređena i Posebnim uzancama o građenju (SL broj 18/1977., NN broj 53/1991.).

Iznos ugovorne kazne

Ako je za neki ugovor propisan obvezan oblik, onda i ugovorna kazna mora biti sastavljena u propisanom obliku za takav ugovor. Ugovorna kazna može biti ugovorena u ukupnom iznosu, u postotku, ili za svaki dan zakašnjenja, ili na neki drugi način.

Što se tiče visine ugovorne kazne koju treba ugovoriti, praksa ne daje jednoznačan odgovor. Ako se radi o ugovoru o građenju, ili ugovoru o izvođenju radova, visina ugovorne kazne najčešće se u praksi određuje u visini od 0,5 do 2 promila za svaki dan zakašnjenja.

Kod toga se donja ukupna vrijednost ugovorne kazne u odnosu na vrijednost ugovorenih radova najčešće određuje u visini 5%, ali se u praksi može ugovoriti i niža donja vrijednost ugovorne kazne. Što se tiče maksimalne visine ukupne ugovorne kazne u praksi, ona se najčešće određuje do 10% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Slučajevi ugovaranja

Kada je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja obveze, vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje obveze, ili ugovornu kaznu, pri čemu on gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne.

Kada je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja, dužnik nema pravo isplatiti ugovornu kaznu i odustati od ugovora, osim ako je to bila namjera ugovaratelja kad su kaznu ugovorili.

Ako je kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja, ili neurednog ispunjenja ugovora, vjerovnik ima pravo zahtijevati i ispunjenje obveze i ugovornu kaznu, ali ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ako je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio dužniku da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njezin iznos premašuje visinu pretrpljene štete i kad nije pretrpio nikakvu štetu.

Kada je šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.


Primjer: Ugovor o edukaciji s uglavkom o ugovornoj kazni

____(naziv naručitelja/ime i prezime)____ iz _____(sjedište/prebivalište)______, OIB ________________, koje zastupa ____(ime i prezime/funkcija osobe koja zastupa naručitelja)______ (dalje u tekstu: Naručitelj)

i

____(ime i prezime autora/izvođača)_____ iz ______(prebivalište)_______, OIB ____________________

(dalje u tekstu: Autor/Izvođač)

sklapaju sljedeći

UGOVOR O EDUKACIJI 

Članak 1.

Ovim ugovorom Autor/Izvođač se obvezuje održati predavanje-edukaciju pod nazivom ___________________ za Naručitelja.

Predavanje će se održati dana _____________ u ________________.

Članak 2.

Autor/Izvođač je obvezan predati Naručitelju prezentaciju i materijale za edukaciju iz članka 1. ugovora najkasnije do _______________.

Članak 3.

Za obavljeno predavanje i izradu prezentacije i materijala Naručitelj se obvezuje Autoru/Izvođaču platiti naknadu u iznosu od _________________ kuna, na žiro račun broj _______________________________________ koji se vodi kod ______________________________ najkasnije do ___________________________.

Članak 4.

Za svaki dan zakašnjenja u predaji prezentacije i materijala iz članka 2., Autor/Izvođač je obvezan Naručitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 0,5% iznosa naknade iz članka 3. ugovora.

Za svaki dan zakašnjenja u isplati naknade iz članka 3. ugovora, Naručitelj se obvezuje platiti Autoru/Izvođaču ugovornu kaznu u visini od 0,5% iznosa naknade iz članka 3. ugovora.

Visina ugovorne kazne iz stavka 1. i 2. ne može prijeći iznos od 4% ukupno ugovorene naknade iz članka 3. ugovora.

Članak 5.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru, Naručitelj i Autor/Izvođač riješit će mirnim putem.

Ako rješenje spora mirnim putem nije moguće, za rješenje istog utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u ___________.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 1 (slovima: jedan) istovjetni primjerak.

U ______(mjesto)______, ____(datum)_____.

Naručitelj:                                                                                                    Autor/Izvođač:

 _____________________                                                                           ______________________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.