Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika ⇒


Ugovorna zabrana natjecanja – Zakon o radu

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika uređena je u članku 102. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZOR).

Sukladno odredbama ZOR-a, poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun, ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem.

Ovdje se radi o tzv. ugovornoj zabrani natjecanja.

Ovakav ugovor o zabrani natjecanja između poslodavca i radnika ne smije se zaključiti za razdoblje duže od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa.

Ugovor o zabrani natjecanja između poslodavca i radnika može biti sastavni dio ugovora o radu, što je u praksi i najčešći slučaj.

Ovaj ugovor se u svakom slučaju mora sklopiti u pisanom obliku.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ugovorna zabrana natjecanja pretpostavlja isplatu naknade radniku pod uvjetima određenim Zakonom o radu: ako nije drukčije određeno, poslodavac ugovorom preuzima obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Ugovor o zabrani natjecanja ne obvezuje radnika ako njegov cilj nije zaštita opravdanih poslovnih interesa poslodavca, ili ako se njime, s obzirom na područje, vrijeme i cilj zabrane, a u odnosu na opravdane poslovne interese poslodavca, nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika.

Ništetan ugovor

Ovaj ugovor je ništetan ako ga sklopi maloljetnik, ili radnik koji u vrijeme sklapanja toga ugovora prima plaću manju od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, s time da se u ovom slučaju na ništetnost ugovorne zabrane natjecanja može pozivati isključivo radnik.

Za postupanje suprotno zakonskim odredbama o ugovornoj zabrani natjecanja nisu predviđene posebne prekršajne odredbe u ZOR-u, ali se ovaj ugovor može pobijati tužbom pred nadležnim sudom, odnosno tužbom radi ništetnosti iz navedenih razloga određenih ZOR-om.


Primjer: Ugovor o radu s odredbom o ugovornoj zabrani natjecanja s poslodavcem

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Ovim ugovorom Radnik zasniva radni odnos kod Poslodavca na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova financijskog savjetnika.

Poslovi iz stavka 1. posebno obuhvaćaju (opis poslova):

– izrada financijskih izvješća;
– izrada drugih akata Poslodavca u dijelu koji se odnosi na računovodstvo i financije;
– sastavljanje drugih akata Poslodavca koji se odnose na računovodstvo i financije;
– savjetovanje Poslodavca;
– drugi poslovi koji odgovaraju stručnoj spremi Radnika.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. Radnik će obavljati osobno, u sjedištu Poslodavca, a po potrebi, privremeno i na drugim mjestima, sukladno njegovoj uputi.

Radnik otpočinje s radom kod Poslodavca na dan 11.11.2019.

Članak 3.

U obavljanju poslova iz članka 1., Radnik je dužan pridržavati se uputa Poslodavca i primjenjivati propisana sredstva zaštite na radu.

Članak 4.

Radnik zasniva radni odnos s Poslodavcem za puno radno vrijeme u trajanju od 40 (slovima: četrdeset) sati tjedno.

Radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka raspodijeljeno je na 6 (slovima: šest) radnih dana, od ponedjeljka do subote.

Raspored radnog vremena utvrđuje Poslodavac pisanom odlukom sukladno Zakonu o radu (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 5.

Poslodavac se Radniku za obavljeni rad iz članka 1. ovog Ugovora u punom radnom vremenu i uz ostvareni uobičajeni radni učinak, obvezuje isplatiti plaću jedanput mjesečno i to najkasnije do 27. (slovima: dvadesetsedmog) u mjesecu za prethodni mjesec.

Mjesečna osnovna plaća Radnika za obavljeni rad u punom radnom vremenu iznosi 15.000,00 (slovima: petnaesttisuća) kuna.

Članak 6.

Radnik ima pravo na uvećanje plaće iz članka 5. ovog Ugovora:

– za rad noću ……………………………………………………30%;
– za prekovremeni rad ………………………………………50%;
– za rad nedjeljom …………………………………………….35%;
– za rad na dane blagdana………….………….………….50%;
– za rad na uskrs…………………………….…………………50%.

U slučaju da je prisutno više uvjeta istovremeno, dodaci iz stavka 1. se kumuliraju, osim ako je državni blagdan, ili neradni dan utvrđen zakonom, nedjelja.

Članak 7.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla do mjesta stanovanja mjesnim javnim prijevozom, sukladno cijeni mjesečne karte.

Naknada iz st. 1. ovog članka isplaćuje se do 27. (slovima: dvadesetsedmog) u mjesecu za sljedeći mjesec.

Članak 8.

Radnik ima pravo na dnevni i tjedni odmor sukladno Zakonu.

Tjedni odmor Radnik će koristiti nedjeljom te u dan koji nedjelji prethodi.

Članak 9.

Radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 24 (slovima: dvadesetčetiri) radna dana, pri čemu se u dane godišnjeg odmora ne uračunavaju nedjelje te blagdani i neradni dani određeni posebnim zakonom.

Članak 10.

Radnik ima pravo na odsutnost s rada tijekom godine uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do 7 (slovima: sedam) radnih dana iz razloga navedenih Zakonom.

Radnik ima pravo na neplaćeni dopust pod uvjetima propisanim Zakonom.

Članak 11.

Poslodavac i Radnik mogu redovito i izvanredno otkazati ovaj Ugovor pod uvjetima propisanim Zakonom.

U slučaju redovitog otkaza ovog Ugovora o radu, primjenjuju se otkazni rokovi iz Zakona.

Članak 12.

Poslodavac i Radnik suglasno utvrđuju kako se Radnik u roku od 2 (slovima: dvije) godine nakon prestanka ovog Ugovora o radu ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te u istom razdoblju ne smije za svoj račun, ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s Poslodavcem.

Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja iz stavka 1., Poslodavac se obvezuje Radniku isplaćivati mjesečnu naknadu od 20.000,00 (slovima: dvadesettisuća) kuna, koja dospijeva svakog 27. (slovima: dvadesetsedmog) u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su isključivo ako su sačinjene u pisanom obliku.

Članak 14.

Na odnose između Poslodavca i Radnika koji proizlaze iz ovog Ugovora o radu, a njime nisu regulirani, podredno se primjenjuju opća pravila radnog prava i obveznog prava.

Članak 15.

Sve eventualne sporove nastale u vezi primjene ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.