Uputa Porezne uprave o procedurama i rokovima donošenja odluka o lokalnim porezima za JL(R)S ⇒


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je u primjeni i objavljen u Narodnim novinama br. 114/23, i Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima koji je u primjeni i objavljen u Narodnim novinama br. 114/23,utvrđuje se dužnost predstavničkim tijelima jedinice lokalne samouprave o donošenju Odluka i to:

 • Odluke kojom će utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak te objaviti u Narodnim novinama i to najkasnije do kraja 2023.
 • Odluke kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke (u kojima su propisani prirezi) te Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023.

Porezna uprava obavještava da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (koji su primjeni i objavljeni u Narodnim novinama br. 114/23), utvrđuje dužnost predstavničkim tijelima jedinice lokalne samouprave o donošenju odluka o lokalnim porezima, visini poreznih stopa, prirezima porezu na dohodak.

Procedure i rokovi donošenja odluka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su dopuniti Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na način da u Plan uvrste predmetne odluke te obavijeste javnost o izmjeni plana, ukoliko to već nisu učinile. Dopuna Plana može se provesti prije stupanja zakonskog paketa na snagu.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.

Provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana putem internetske stranice ili središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću.

Savjetovanje se provodi objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Obvezatnost provođenja javnog savjetovanja odnosi se na Odluke kojim se utječe na interese poreznih obveznika.

Primjerice, ako se donosi nova odluka ili ako se mijenjaju i/ili dopunjuju i drugi dijelovi odluke (npr. promjena visine poreza na kuće za odmor i sl.) nužno je provesti savjetovanje u trajanju od 30 dana.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće je potrebno objaviti na internetskoj stranici ili središnjem državnom portalu za savjetovanje s javnošću.

Preporuča se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da prilikom određivanja vremenskog rasporeda aktivnosti za donošenje predmetnih odluka planiraju adekvatno vrijeme za izradu Izvješća o provedenom savjetovanju. Predmetne odluke mogle bi povećati interes javnosti za sudjelovanje u javnom savjetovanju, a slijedom toga i broj komentara koje je potrebno obraditi u Izvješću koje se obavezno dostavlja predstavničkom tijelu.

Prijedloge predmetnih odluka sa Izvješćem o provedenom savjetovanju potrebno je dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje u rokovima propisanim Statutom i/ili Poslovnikom lokalne jedinice.

Po okončanju postupka donošenja odluka na predstavničkom tijelu, najkasnije do kraja 2023. odnosno do 15. prosinca 2023. godine, iste je potrebno objaviti u Narodnim novinama (Odluke kojom će utvrditi visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak) odnosno službenom glasniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Odluke kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke u kojima su propisani prirezi te Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) s danom stupanja na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Odluku, osim odluke kojom se uređuje ukidanje prireza porezu na dohodak, potrebno je bez odgode dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja na mail lokalni.porezi@porezna-uprava.hr radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Visina poreznih stopa

Odluku o visini poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak u granicama propisanim tim Zakonom potrebno je donijeti i objaviti u Narodnim novinama do kraja 2023. sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. i primjenjuje se do donošenja nove odluke.


Propisane granice visine poreznih stopa su:

 1. općina – nižu stopu u granicama od 15% do 22% te višu stopu u granicama od 25% do 33%
 2. grad s manje od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15% do 22,40% te višu stopu u granicama od 25% do 33,60%
 3. grad s više od 30.000 stanovnika nižu stopu u granicama od 15% do 23% te višu stopu u granicama od 25% do 34,50%
 4. Grad Zagreb nižu stopu u granicama od 15% do 23,60% te višu stopu u granicama od 25% do 35,40 %.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku kojom će propisati visinu poreznih stopa u propisanom roku, određuje se NIŽA stopa od 20% (na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura) i VIŠA stopa od 30% (na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura).

Dohodak ostvaren do 31. prosinca 2023. oporezivat će se po stopama propisanim Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20. i 151/22.), nove stope utvrđene Odlukama predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave primjenjuju se od 1. siječnja 2024.

Odluku kojom se stavlja van snage odluka o prirezu poreza na dohodak/Odluku o izmjenama Odluke (u kojoj su propisani iznosi prireza porezu na dohodak) potrebno je donijeti odnosno uskladiti s odredbama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (dalje: ZLP) do 15. prosinca 2023.


Odluke koje su jedinice lokane samouprave donijele:

 1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju: visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
 2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor: visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
 3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina: što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, predstavničko tijelo, ako ima potrebu za izmjenom, može te Odluke izmijeniti do 15. prosinca 2023. godine u skladu s odredbama ZLP-a, a kako bi stupile na snagu 1. siječnja 2024.

Ako jedinica lokalne samouprave ne uskladi predmetne Odluke s odredbama ZLP-a do 15. prosinca 2023., takva Odluka se primjenjuje u dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama ZLP-a.

Važeće Odluke koje su jedinice lokalne samouprave donijele u skladu s člankom 42. stavkom 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17. i 114/22.), ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Postupci utvrđivanja i naplate lokalnih poreza započeti po Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17. i 114/22.) završit će se po odredbama toga Zakona.


Na web stranici Porezne uprave dostupni su i predlošci Odluka:

 • Predložak Odluke kojom se stavljaju van snage odluke o prirezima porezu na dohodak/Odluke o izmjenama Odluke (u kojima su propisani prirezi)

(https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Odluka%20o%20stavljanju%20izvan%20snage%20Odluke%20o%20prirezu.pdf)

 • Predložak Odluke u kojima se propisuju lokalni porezi (ako predstavničko tijelo ima potrebu mijenjati/donijeti Odluku o lokalnim porezima) i to najkasnije do 15. prosinca 2023.

(https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Odluka%20o%20lokalnim%20porezima%20Grada.pdf)

Izvor: Porezna uprava (www.porezna-uprava.hr)


Zakon o lokalnim porezima JL(R)S

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.